Hotărârea nr. 365/2018

Hotărârea nr.365 – avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere șef Unitate de Primiri Urgențe, medic primar specialitatea pediatrie, cu atestat de studii complementare în medicina de urgență, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO / B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 175 576


Consiliul Județean

>

Brașov

............ J  ______.


Office®]udbrasov.ro. www,judbraso>


ro


ROMÂN L-L


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 365

din data de 30.10.2018


privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a Unitate de Primiri Urgențe, medic primar specialitatea pediatrie, cu medicina de urgență, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii


funcției vacante de cond testat de studii complem Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30


0.2018;


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregi n 18.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medic; organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de c oi Urgențe, medic primar specialitatea pediatrie, cu atestat de studii complerr entare în medicina de urgență, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov ir.

precum și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 8 22/O8.IO.2O18 privind ap condițiilor specifice de participare la concursul de ocupare a postului vacan: i din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 22, pct. 3 din Ordinul Ministeruhi privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primir j

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin. (10) din L;; sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum ; i Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocupare; laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate p ‘in Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit. ”a” și ”d”, precum și 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modi ’r

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publici I cu modificările și completările ulterioare:


;trate cu nr. ad. 1649Idin

ă, prin care se propune avizarea inducere șef Unitate de Primiri


data de


■. 19736 din data de 9,10.20’. 8.

robarea

Jrgențe


de Șef Unitate de Primiri


Sănătății Publice nr. 1706/200 7 : a urgențelor;

igea privind reforma în do meniul

i prevederile art. 6 și art. funcției de șef de secție.


13 din șef ce


prevederile alin. (5) lit.”a”, pct. icările și completările ulterioare:, locale nr.215/2001, republicată.


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului de ocupai e a funcției vacante de cor șef Unitate de Primiri Urgențe, medic primar specialitatea pediatrie, cu a estat de studii complementare în medicina de urgență, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 3rașov.


■ cucerc


Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la începlinire a prezentei hotări ri pr:n Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pei tru Copii Brașov.


PREȘEDINTE           •

Adrian- Ioan Vește^P     Â/


Contr isemnează, SEC RETARMaria)umbrăveanu

ll