Hotărârea nr. 364/2018

Hotărârea nr.364 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

investițConsiliul Județean Brașov l

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 364

din data de 30.10.2018ROMANIA


privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea : iilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;


Analizând expunerea de motive nr. 16200 din data de 18.10.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. 16200 din data de 18.10.2018, întocmite de către Direcția Generală Administrație Publică - Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

yăzând adresa nr. 33415 din data de 5.10.2018 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, precum și prevederile art. 91, alinL (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Ai

Brașov integrar


rt.2. - Sumele la care se face referire la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului pe anul 2019, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte tă din prezenta hotărâre.


rt.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.


Ăi


rt.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de


Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov .Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumlfrăveanu zSECRETAR?

MARIA DUMBBĂyEANU

Anexă cote de finanțare aleXTonsiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov din fonduri de la Ministerul Sănătății

Mii lei

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată,cu

TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

Contribuție Consiliul Județean minimum 10%

1.

Sistem electrofiziologic

1

530

477

53

2.

Sistem mapping 3D

1

670

603

67

3.

Sistem generator de ablatie și de pompa de irigare

1

170

153

17

4.

Videoduodenoscop cu accesorii

1

202

181,80

20,20

5.

Aparat phacoemulsificare și chirurgie vitreo-retiniana

1

320

288

32

6.

Turn laparascopie

1

495

445,50

49,50

7.

Ecograf staționar cu sonde abdominala si cavitara vaginala

1

610

549

61

8.

Ventilator mecanic

10

1.550

1.395

155

9.

Angiograf biplan neurointerventional,trauma si radiologie

1

5.534

4.980,60

553,40

10.

Ecograf cu soft fibroscan

2

1.752

1.576,80

175,20

11.

Aparat de radiologie digitala

2

1.686

1.517,40

168,60

Total Aparatura medicală

13.519

12.167,10

1.351,90

Ț Director Executiv DSAM

'                                                                       i

Adelina Mijia^la Văsioiu