Hotărârea nr. 363/2018

Hotărârea nr.363 – avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție – Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu – Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOX B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. România. 51 0007 Telefon: + 40 268 410 777. Fax: +40 268 - 75 576Consiliul Județean Brașov ___ >____

Cod F-16


office+Zj ud brasov.ro, www.judbrasov


■o


HOTĂRÂREA NR. 363

din data de 30.10.2018


privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a fu icțiilor vacante de conduc; secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatom ie Patologică din cadrul !i Clinic Județean de Urgență Brașov


re de șef p stal ului


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.


0.2018;


rate cu nr. ad. 16920 din lă, prin care se propune avizarea conducere de șef secție -idrul Spitalului Clinic Județean de


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregis 23.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medict organizării concursului/examenului de ocupare a funcțiilor vacante de Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din c Urgență Brașov;

Văzând adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nr. 346 27 din data de 16.10.2018

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, precum și de H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de a >licare a Ordonanței de uigență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și conpetențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (1) din Legea privinc 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile a t. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul N 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit. ”a” și ”d”, precum ; i prevederile alin. (5) lit."a’\ pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modi ficările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației public î locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


ciata de


Secția


reforma în domeniul sănătății nr.


secție, șef de laborator sau misterului Sănătății Public


șef ce

nr.


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului de ocupar ; a funcțiilor vacante de conducere de șef secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatoi nie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.


Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îni Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de U


i leplinire a prezentei hotărâri prin ■gență Brașov.
Contr i semn cază, SECRETAR


Maria


Dumbrăveanu

ț