Hotărârea nr. 360/2018

Hotărârea nr.360 – aprobarea transmiterii fără plată a mijlocului fix „Amenajări, dotări şi înscripţionări pe Tâmpa” din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul Municipiului Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr 5, Brașov, România, 500017 Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 4751576 off<ce@judbra sov. ro, www.j udbr ascm rol

ROMAI


MIA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.360

din data de 30.10.208

- privind aprobarea transmiterii fără plată a mijlocului fix „Amenajăr. dotări inscripționări pe Tâmpa” din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară lp data de 30.10.2018

Analizând expunerea de motive și referatul de speciajitate înregistrate cu n\ data de 24.10.2018, întocmite de Direcția Economică-Serviciu se propune aprobarea transmiterii fără plată a mijlocului fix „S se regăsește în obiectivul de investiții „Amenajări, dotări patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului Bra:

I Financiar Contabilitate, prin care istem de iluminat litere Tâmpa" x și inscripționări pe Tâmpa* dh ov;

r înregistrat la Consiliul Județe


Ținând cont de acordul Primăriei Municipiului Brașo Brașov cu nr. 1709/19.10.2018;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 841/1995 privihd procedurile de transmitere fă . plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și c.mir clăt i c ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ultețioare;

15/2001 a administrației public


In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se transmite fără plată mijlocul fix „Amenajări, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului 1

iotări și inscripționări ]>e Tâmp;? rașov .

Lrt. 1 din prezenta hotărâre se v s le către ordonatorii de credite ;ri


Art.2 - Transmiterea fără plată a bunurilor descrise la face pe bază de proces verbal de predare - preluare, aprobat unități predătoare, respectiv primitoare.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la încb prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Adrian - loan Veștea

Q.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu