Hotărârea nr. 358/2018

Hotărârea nr.358 – trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Braşov, în vederea casării

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


CONSHJUL JUDBȚEAN

Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j ud brașov, ro, www, j udbra sov, mCod F-16


HOTĂRÂREA NR.358

din data de 30.10.2018

- privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, în vederea casării

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. Ad. 17290-23.10.2018 și Expunerea de motive înregistrată cu nr. 17290/23.10.2018, întocmite de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, în vederea casării;

Ținând cont de adresele Companiei Apa Brașov S.A. înregistrate cu nr. 2467/18.05.2017 și 7163/18.05.2018 precum și Decizia nr.l 1-30.03.2017 a Consiliului de Administrație a Companiei Apa Brașov S.A;

Având în vedere anexa nr.l din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov;

Văzând prevederile art.21 din Legea nr.l5/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, pct.21 și pct.23 din H.G.nr. 909/1997 pentru aproobarea normelor de aplicare a Legii nr.l5/1994;

In conformitate cu dispozițiile art.10 alin (2) și art.22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.2, art.3 și art.4 din OG nr. 112/2000 aprobat prin Legea nr. 246/2001 cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoatere din funcțiune, în vederea valorificării, si după caz casării și art.91 alin.(l) lit „c”, din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și art.864 din Codul Civil, republicat;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, în vederea casării, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Biroul Patrimoniu .


Contrasemnează,


SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu

Anexa

Lista bunurilor propuse pentru trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov în

vederea casării

Nr.crt.

Nr.inv.

Denumire mijloc fix

Valoare inventar

Valoare amortizata

Valoare ramasa de amortizat

Data intrării

Data amortizării finale

Nr.poz.HG972/2002

1

223146

EL/POMPA 12NDSKW PREJMER

676,02

676,02

0

1986-11-30

01.11.2002

539

2

223615

ELECTROPOMPA

12NDSKW PREJ

676,02

676,02

0

1986-11-30

01.11.2002

539

3

223616

ELECTROPOMPA 12NDSKW PREJ

676,02

676,02

0

1986-11-30

01.11.2002

539

4

223617

ELECTROPOMPA 12NDSKW PREJ

676,02

676,02

0

1986-11-30

01.11.2002

589

5

83033

REDRESOR RTF

5,09

5,09

0

1982-11-30

01.11.1996

572

6

83105

TABLOU EL.SP1

39,5

39,5

0

1986-11-30

01.11.1996

543 -parțial

7

83106

TABLOU EL.SP1

100,94

100,94

0

1986-11-30

01.11.1996

543- parțial

8

823012

CONDENSATORI STATICI SF.P

26,46

26,46

0

1991-05-30

01.11.1996

556

9

823013

CONDENSATORI

STATICI SF.P

26,46

26,46

0

1991-05-30

01.11.1996

556

10

823014

CONDENSATORI STATICI SF.P

26,46

26,46

0

1991-05-30.

01.11.1996

556

11

823015

CONDENSATORI STATICI SF.P

26,46

26,46

0

1991-05-30

01.11.1996

556

12

823016

CONDENSATORI STATICI SF.P

26,46

26,46

0

1991-05-30

01.11.1996

556

13

823017

CONDENSATORI

STATICI SF.P

26,46

26,46

0

1991-05-30

01.11.1996

556

14

823018

CONDENSATORI STATICI SF.P

26,46

26,46

0

1991-05-30

01.11.1996

556

15

823019

CONDENSATORI STATICI SF.P

26,46

26,46

0

1991-05-30

01.11.1996

556

16

11203897

INST.EL.DE FORȚA SI CDT.

100702,83

100702,83

0

1983-11-30

01.11.2010

567- parțial

Total

103764,12

Vizat: Director Executiv, Claudia Crăciun întocmit: Iuliana Rechițeanu