Hotărârea nr. 356/2018

Hotărârea nr.356 – darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, a spațiilor cu destinația de cameră în suprafață de 14,71 mp și debara în suprafață de 4,45 mp, situate la parterul imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga nr. 23, înscris în CF nr. 109599 Brașov, cu nr. top. 6550/2, pentru desfășurarea activității, către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov

J


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 356

din data de 30.10.2018

- privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 2 ani, a spațiilor cu destinația de cameră în suprafață de 14,71 mp și debara în suprafață de 4,45 mp, situate la parterul imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga nr. 23, înscris în CF nr. 109599 Brașov, cu nr. top. 6550/2, pentru desfășurarea activității, către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. 17311 din data de 25.10.2018 și raportul de specialitate nr. Ad. 17311 /25.10.2018 întocmit de Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 2 ani, a spațiilor cu destinația de cameră în suprafață de 14,71 mp și debara în suprafață de 4,45 mp, situate la parterul imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga nr. 23, înscris în CF nr. 109599 Brașov, cu nr. top. 6550/2, pentru desfășurarea activității, către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov;

Văzând adresa nr. 17585/29.10.2018 și solicitarea nr. 17311 din data de 23.10.2018 ale Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c” și prevederile art. 124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 2 ani, a spațiilor cu destinația de cameră în suprafață de 14,71 mp și debara în suprafață de 4,45 mp, situate la parterul imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga nr. 23, înscris în CF nr. 109599 Brașov, cu nr. top. 6550/2, pentru desfășurarea activității, către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov, conform releveului parter din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Plata utilităților aferente spațiilor prevăzute la art. 1 se va face de către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică, Direcția Economică și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu