Hotărârea nr. 355/2018

Hotărârea nr.355 – încetarea dreptului de administrare cu titlu gratuit a imobilului Pavilionul IV – Timişul de Sus, înscris în CF 102054 Predeal, evidenţiat în lista bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judeţului Braşov, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5. Brașov. România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 5 ?6 office@judbrasov.ro, wwwjuclbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.355 din data de 30.10.2018

- privind încetarea dreptului de administrare cu titlu gratui

a imobilului Pavilionul IV

catuiesc

Și


Timișul de Sus, înscris în CF 102054 Predeal, evidențiat îj lista bunurilor ce a domeniul public al județului Brașov, de către Direcția Ge ierală de Asistență Slociaiă Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la dita de 30.10.2018

rate

cart


de motive înregisi Direcția Juridică prin a imobilului Pavilionul IV


cu

se:


Analizând Raportul de specialitate și Expunerea

nr. 14538/01.10.2018. întocmite de către Biroul Patrimoniu propune încetarea dreptului de administrare cu titlu gratuit

Timișul de Sus, înscris în CF 102054 Predeal, evidențiat îi lista bunurilor ce allcatuîesc domeniul public al județului Brașov, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobat prin HCJ Brașov nr.211/27.05.2016 modificată prin lîC.I Brașov nr.211/12.12.2016;

Având în vedere prevederile art.10, art.91 alin. (1) litVc”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republica ulterioare, precum și de prevederile art.869 din Legea nr.287/I Civil, cu modificările și completările ulterioare;


alin.(4) lit. "a" și art.

ă cu modificările și completăriV 009, republicataă, privind Codi :


5 alin.V"


în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr republicată cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă încetarea dreptului de administrare cu titlu gratuit a Pavilionul IV - Timișul de Sus, înscris în CF 102054 Predea , evidențiat în lista blănurilor alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, de către Direc și Protecția Copilului Brașov.


imobilului


ia Generală de Asister


Art,2. - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Hotăra rilor Consiliului Județe; nr. 211/27.05.2016 și 211/ 12.12.2016.

Art,3. -

hotărâri prin Biroul Patrimoniu si DGASPC Brașov.


Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a


prezentei


r. *                ,     -

o

PREȘEDINTE,      -F X. V.

Adrian - IoauVeștea


Contrasemnează, SECRETAR


laria Dumbrăveanu

A