Hotărârea nr. 354/2018

Hotărârea nr.354 – aprobarea trecerii suprafeţei de teren de 2784 m.p., înscrisă în CF nr.103397 Şercaia, nr.cadastral 103397, a suprafeţei de teren de 1307 m.p., înscrisă în CF nr.103396 Şercaia, nr.cadastral 103396, precum şi a suprafeţei de teren de 2309 m.p., înscrisă în CF nr.103395 Şercaia, nr.cadastral 103395, din domeniul public al U.A.T. Şercaia, Judeţul Braşov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov

CONSILIU! JU'DIrȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor r.r. 5. Brașov. România. 5000 )7


Telefon: + 40 268 410 /7 / , Fax:


■ 40 265 475 576Consiliul Județean Brașov f

Cod F-16


officeAjiidhrasov.ro. www.iudbrasov.ro


ROMÂNIA


HOTĂRÂREA NR.354


din data de 30.10.2018


F nr. 103397 Șercaia, nr.cadastral 10339 ’,


- privind aprobarea trecerii suprafeței de teren de 2784 m.p., înscrisă în C

a suprafeței de teren de 1307 m.p., înscrisă în CF nr.103396 Șercaia, nr.cadasti îl 103396, precum și a suprafeței de te v i de 2309 m.p., înscrisă în CF nr.103395 Șercaia, nr.cadastral 103395, din domeniul public al U.A.T. Șercaia, Județ'. I Brașov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 o< tombrie 2018;


18, precum și Raportul de specialității


Analizând Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 17120/19.10.2C

înregistrat cu nr. ad. 17120/19.10.2018, întocmite de către Direcția Juridică/iiroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii suprafeței de teren de 2784 m.p., înscrisă în CF nr.103397 Șt rcaia, nr.cadastral 103397, a suprafeței de teren de 1307 m.p., înscrisă în CF nr. 103396 Șercaia, nr.cadastral 103396, precum și a suprafeței de teren de 2309 m i , înscrisă în CF nr.103395 Șercaia, nr.cadastral 103395 din domeniul publi: al U.A.T. Șercaia, Județul Brașov, ii domeniul public al Județului Brașov, în vederea realizării obiectivului „Pod pe;

Hălmeag la km 5+001”; se propune, totodată, încadrarea acestei suprafețe în ca județean, după obținerea avizelor și autorizațiilor în conformitate cu preveder


te Râul Olt pe DJ 131P-Șercaia /DN 1} -egoria funcțională a drumurilor de nteres le legale, modificarea listei cu inventar. I


bunurilor imobile ale Județului Brașov, prin includerea suprafețelor în domeniul public al Județului Brașov, precum ți predarea-primirea terenului pe bază de proces-verbal;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Șercaia nr. 42/17.10.2018 privind


trecerea din domeniul public al comu t i Șercaia, în domeniul public al județului Brașov a terenului înscris în CF 1033' >5, 103396, 103397, precum și Hotăra -1;.' Consiliului Județean Brașov nr. 363/30.08.2017, 394/30.08.2017 precum și nr. 466/26.10.2017;

)09 privind Codul Civil, republicată. :.i umurilor, republicată, cu modificările ti 12/2014, cu modificările și completă ii.i


Ținând cont de prevederile art. 554, art.858-870 din Legea nr. 287/2 modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr.43/1997 privind regimul d completările ulterioare. H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1, H.G.R. nr. 7: ulterioare, precum și de H.G.R. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnic; pentru întocmirea inventarului bunuri ici’ care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelo


9

Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) și art. 21 din Legea nr^B/^*^ privind bunurile proprietate publică, oi I, alin. (I). lit. „c” din Legea nr.215/2CC I oare,;

ice locale nr.215/2001, republicată, c.


modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 10 și ale art. 9 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulter în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației pub modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă trecerea suprafeței de teren de 2784 m.p., înscri 103397, a suprafeței de teren de 1307 m.p., înscrisă în CF nr. 103396 Șercaia, n de teren de 2309 m.p., înscrisă în CF nr.103395 Șercaia, nr.cadastral 103395 Judeiul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, în vederea realiză 131P •Șercaia (DN 1) - Hălmeag la km 5+001 ”.

Art.2.


;ă în CF nr. 103397 Șercaia. nr.cadastral ■.cadastral 103396, precum și a suprafeței din domeniul public al U.A.T. Șercaia, •ii obiectivului „Pod peste Râul Olt pe DJ


- Se aprobă încadrarea suprafeței de teren de 2784 m.p., însct să în CF nr.103397 Șercaia, nr.cadastrt l 103397, a suprafeței de teren de 1307 m.p., înscrisă în CF nr.103396 Șercaia, n-.cadastral 103396, precum și a suprafețe i , iescrise la art. 1 din prezenta hotărâre, i i

v .1


de teren de 2309 m.p., înscrisă în CF nr. 103395 Șercaia, nr.cadastral 103395,

categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean, după obținerea a 'izelor și autorizațiilor, în conformi :at^ prevederile legale.


Art.3.


Lista cu inventarul bunurilor imobile ale Județului Brașov, respectiv, Hotărârea Consiliului Județe


Brașov nr. 10CL2001 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc c


omeniul public al Județului Brașcv,


modificările ulterioare, se completează corespunzător.

Art.4. - Predarea-primirea suprafețelor de teren se va face pe bază de pt aces-verbal, care se va încheia în ferme-ele 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndețlinire a prezentei hotărâri prin Di rec e Juridică și Direcția Economică.


PREȘEDINTE Adrian- loan Veștea


Contn semnează,

SE( RETAR Maria Jumbrăveanu