Hotărârea nr. 353/2018

Hotărârea nr.353 – privind aprobarea trecerii terenului de 6966 m.p., înscris în CF nr.100946 Comăna, nr.cadastral 100946, din domeniul public al U.A.T. Comăna, Judeţul Braşov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov

i

Cod F-16


CON S11AUL JUDEȚEAN BR.AȘOV

B-dul Eroilor nr. 5. Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office'# judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


HOTĂRÂREA NR.353

din data de 30.10.2018

- privind aprobarea trecerii terenului de 6966 m.p., înscris în CF nr.100946 Comăna, nr.cadastral 100946, din domeniul public al U.A.T. Comăna, Județul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 octombrie 2018;

Analizând Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 17121/19.10.2018, precum și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 17121/19.10.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii terenului de 6966 mp., înscris în CF nr.100946 Comăna, nr.cadastral 100946, din domeniul public al U.A.T. Comăna, Județul Brașov, în domeniul public al Județului Brașov, în vederea realizării obiectivului „pod peste râul Olt, DJ 104 K, km 1+350 cu deviere traseu”; se propune, totodată, încadrarea acestei suprafețe în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, după obținerea avizelor și autorizațiilor în conformitate cu prevederile legale, modificarea listei cu inventarul bunurilor imobile ale Județului Brașov, prin includerea terenului în domeniul public al Județului Brașov, precum și predarea-primirea terenului pe bază de proces-verbal;

Văzând Avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 25/25.05.2018, Autorizația de Construire nr. 102/07.08.2018, emisă de Consiliul Județean Brașov, Hotărârea Consiliului Local Comăna nr. 27/09.10.2018 privind transmiterea unui imobil (teren) din domeniul public al UAT Comuna Comăna în domeniul public al Județului Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 179/30.05.2018 privind aprobareaindicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt DJ 104 K, km 1+350”;

Ținând cont de prevederile art. 554, art.858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1, H.G.R.. nr. 782/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) și art. 21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 10 și ale art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea terenului de 6966 m.p., înscris în CF nr.100946 Comăna, nr.cadastral 100946, din domeniul public al U.A.T. Comăna, Județul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, în vederea realizării obiectivului „Pod peste râul Olt, DJ 104 K, km 1+350 cu deviere traseu”.

Art.2. - Se aprobă încadrarea terenului de 6966 m.p., înscris în CF nr. 100946 Comăna, nr.cadastral 100946, descris la art. 1 din prezenta hotărâre, în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean după obținerea avizelor și autorizațiilor în conformitate cu prevederile legale.

Art.3. - Lista cu inventarul bunurilor imobile ale Județului Brașov, respectiv, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, cu modificările ulterioare, se completează corespunzător.

Art.4. - Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal, care se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian- IoanA^e»


FI®


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu