Hotărârea nr. 352/2018

Hotărârea nr.352 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseul: Brașov (str.13 Decembrie nr.135 - parcare incintă S.C.Transbus S.A.) – Centura Braşov - Prejmer Parc Industrial (S.C.Loedige Machine S.R.L. – parcare incintă) și retur.

CONSILIUL JUDEȚEAN I3RAȘOV


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.352

din data de 30.10.2018


privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcin județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de traseul:

Brașov (str.13 Decembrie nr.135 - parcare incintă S.C.Transbus S.A) Industrial (S.C.Loedige Machine S.R.L. - parcare incintă) și retur.


•• A-

■ ■. t                   ,

'.ÂHIAi


pentru serviciul de transpor: ț . I: c transport S.C. TRANSBUS S.::e


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2' 48;


r. ad. 17067 din data de 24


Analizând Expunerea de motive, precum și Referatul înregistrate sub întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul L icrări de întreținere și ho. e ti i r:e Drumurile Județene /Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuir sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane ■operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseul:

Brașov (str.13 Decembrie nr.135 - parcare incintă S.C.Transbi

Parc Industrial (S.C.Loedige Machine S.R.L. - parcare incintă) și retur;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (I). (4) și art. 38, alin. (7) din local de persoane nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prev Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu m pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public


Comunitare de Utilități H?

licenței de traseu și a ca ciul. de. prin curse regulate special? p-, v-.:.din.ț 1), lit. d și alin. (5). lit. a, pct. 13 din Legea administrației publice locale nr.2 și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l, - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efect


itjrea serviciului de transpor  județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de S.C. TRj djlSBUS S.A. pe traseul:

Brașov (str.13 Decembrie nr.135 - parcare incintă S.C.Transbus.A.) - Centura Brașov -

»:rloada de valabilitate este


Parc Industrial (S.C.Loedige Machine S.R.L. - parcare incintă) și retur; pi

emiterii licențelor de traseu până la data de 30.04.2019.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplini-e|a prezentei hotărâri prin ijir.i: ; Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Lucrări de întreținere și Investi Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Jidv i.. ; ih: Persoane.
ii|pe Drumurile Județene /l pi


PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea *Contrasemnează,

CRETARMa ri4 Dumbrăveanu
ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria ..BV. ftr. ..4)229...

Servicii de transport public județean de persoane prin <

urse regulate specnd;


Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului

S.C. TRANSBUS S.A


Valabilă de la data de....9?.4.1.î?.9.ț§-..... până la data

Eliberată în baza Licenței de transport seria

Data eliberării

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat autovehicule având capacitatea menționată în caietul de conformitate cu acesta.

Traseul:

Brașov (str. 13 Decembrie nr 135 SC Transbus SA - pai care incintă) - Ceratul

Brașov - Prejmer Parcul Industrial (S.C. Loedige Machine S. retur


1 .L. - parcare inciratăji

Seria BV Nr. 0229

Consiliul Județean Brașov


Operatorul ne transport rutier

S.C. TRANSBUSS.A.


CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE Seria BV Nr. 0229

Servicii de transport public județean de perso: regulate speciale


A. Denumirea traseului: Brașov (str. 13 Decembrie nr 135 SC Transfc Brașov - Prejmer Parcul Industrial (S.C. Loedige Machine S.R.L. - parcai


.SEU


e prin curse


s SA - parcare incintă) incintă) și retur


DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecai:

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

05:50

13:15

22:10

-

0

1

Brașov (str. 13 Decembrie nr 135- parcare incintă SC Transbus SA)

06:55

15:25

23:'C

06:15

13:40

22:35

-

18

2

Prejmer Parcul Industrial (S.( Loedige Machine S.R.L. -parcare incintă)

1

06:30

15:00

22:45CONSI


Emitent:

.IUL JUDEȚEAN BRĂ


  • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

  • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

  • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:! / BV-82-VYN

  • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria IV

  • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulament

    i ui Parlamentului Europea ir. 561/2006


si al Consiliului (CE)

  • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

Nr. crt.


Autogara (stația)


Nr./Data contractului


Valabil până la


1 Parc Industrial Prejmer


746/31.08.2017


OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

S.C. TRANSBUS S.A.


CONSI


JULJUDEȚEAN B.RAȘf PREȘEDINTE,

Vestea Adrian-loan


Data emiterii: