Hotărârea nr. 350/2018

Hotărârea nr.350 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DIASEN COM S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L., str. Câmpului nr.16 – parcare incintă) – Centura Braşov (S.C.Bustrade S.R.L., str.Zizinului nr.125 – parcare incintă) – Hoghiz (S.C. CRH Ciment România S.A. –parcare incintă) și retur.

Consiliul Județean Brașov

»

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BL

B-du; Eroiior "t. 5, Brașov. România, 5000 7

Ciețorr - 40 268 4 2.0 777, fc -40 26S 472 ar>■€';@judbi asov.ro www iudbrasov.ro


lșov


76HOTĂRÂREA NR.350

din data de 30.10.2018


privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DIAJ

Săcele (S.C. Diasen Corn S.R.L., str. Câmpului nr.16 - parcare incintă) - C str.Zizinului nr.125 - parcare incintă) - Hoghiz (S.C. CRH Ciment România


erviciul de transport [tib

EN COM S.R.L. pe trăsei; rntura Brașov (S.C.Bustr? S.A. -parcare incintă) și rs


.ici'țiom


io •.


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018


Analizând Expunerea de motive, precum și Referatul înregistrate sub nr| ad. 12909 din data de 1'. ).2 întocm ite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Li crări de întreținere și In e tiii Drumurile Județene /Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunii ire de Utilități Publice - A tr >n : , de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de tr i: efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse reg transport S.C. DIASEN COM S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Corn S.R.L.. s - Centura Brașov (S.C. Bustrade S.R.L., str.Zizinului nr.125 - parcare incintă) - I loghiz (S.C. CRH Cinenl R5 ir S.A. -parcare incintă) și retur;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (4) și art. 38, alin. (7) din Legea de persoane nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/1 007, precum și art. 9i, aii . J ). iii d și alin. (5), lit. a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/20 completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice loi modificările și completările ulterioare:


Li


I. ,


re de Utilități Publice - Au’. :-rio ci iseu și a caietului de sare r.i ne tr late speciale pentru operatorii .■ r. Câmpului nr. 16 - parcare ic (f

r


serviciilor de transport pu H c Ce;; 31, alin.l Al, art. 32 din Ord ' iui m și completările ulterioare, neii■-v


)1, republicată cu modifică m si


le nr.215/2001, republic;,.ă .


HOTĂRĂȘTE.


Airt.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea ser | de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de S.C. DIASEN CC | Diasen Corn S.R.L., str. Câmpului nr. 16- parcare incintă)-Centura Brașov (S.C. E J - parcare incintă) - Hoghiz (S.C. CRH Ciment România S.A. -parcare incintă) și de la data emiterii licențelor de traseu până la data de 01.07.2021, conform cont J operalcrul de transport.                                                                I

Airt.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire E’rumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Lucrări de întreținere și Investiți Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Au Persoane.


ciului de transport pvbii; jc le;: o:

4 S.R.L. pe traseul: Săceh: (5 './. istrade S.R.L.. str.Zizinul i: :. .5 etur; perioada de valabil: t;r ictului încheiat între benefici’

prezentei hotărâri prii; D c< a pe Drumurile Județene ca ; Iritatea de Transport Județe an c


PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea


Contra spmnează, SEC

Maria D


ETAR mbrăveanu


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘ

LICENȚĂ DE TRASE

Seria ..BV. Nr. 0228.....

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate sp xi

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier

S.C. DIASEN COM S.R.L.

Valabilă de la data de..97.-l.l’7pl8......... până la dau

Eliberată în baza Licenței de transportând ......

de 01.07.2021


1061406

nr.................


Data eliberării....


Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat autovehicule având capacitatea menționată în caietul de conformitate cu acesta.

Traseul:

rcare incintă) _ Ceutuța incintă) - Hoghiz (S..C


Săcele ( S.C. Diasen Com S.R.L., str. Câmpului nr. 16-[ i Brașov (S.C. Bus Trade S.R.L. str. Zizinului nr. 125-parcar; CRH Ciment România S.A.- parcare incintă) și retur.

Seria BV Nr. 0228

Consiliul Județean Brașov

4


Operatorii

S.C. DL


de transport rutier j

SEN COM S.R.L. I


CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE 1

RASEL


e prin curse


impului nr. 16-parcare .m'U mtă) - Hoghiz (S.C. CRH ii


Seria BV Nr. 0228      1

Servicii de transport public județean de persoa regulate speciale

A. Denumirea traseului : Săcele ( S.C. Diasen Com S.R.L., str. C

Centura Brașov (S.C. Bus Trade S.R..L. str. Zizinului nr. 125-parcare inc România S.A.- parcare incintă) și retur.

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de

plecai

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

06:20

-

-

-

0

1

Săcele ( S.C. Diasen Co

S.R.L., str. Câmpului nr. 1 parcare incintă)

n

>-

17:55

-

-

06:35

-

-

-

12

2

Centura Brașov (S.C. Bi

Trade S.R.L. str. Zizinului n

125-parcare incintă)

IS

r.

17:40

-

-

07:45

-

-

-

75

3

Hoghiz (S.C. CRH Ciment

România S.A.- parcare incintă)

16:30

-

-

c;

|| Emitent:

CONSllllUL JUDEȚEAN BR j <

  • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

  • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5

  • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-03-DSN |

  • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria III

  • 4. Numărul de șoferi necesar: Conform Regulamentului Parlamentului Euppean

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

  • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:


Nr.

crt. Autogara (stația)                    Nr./Data contractului                     Valabil până la


1         Brașov


18205/19.07.2018


2        Hoghiz


725/17.07.2018


OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

S.C. Diasen Corn S.R.L.


CON 8


ILIUL JUDEȚEAN BRkiO PREȘEDINTE | Vestea Adrian-loan j


Data emiterii: