Hotărârea nr. 35/2018

Hotărârea nr.35 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 35

din data de 30.01.2018

privind aprobarea vânzării cotei-părți de V2 din Cabinetul medical stomatologic nr. 22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 18897 din data de 18.01.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 18897 din data de 18.01.2018, întocmite de Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimenul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea vânzării cotei-părți de ’A din Cabinetul medical stomatologic nr. 22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 247/28.06.2017 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a cotei de ’A din cabinetul medical stomatologic nr. 1, din cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, respectiv completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 80 din data de 31.01.2017 și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 422/29.09.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr.l - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), ale art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l.- Se aprobă vânzarea cotei-părți de ’A din Cabinetul medical nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, cu nr. cad. 119041-CI-U31, proprietate privată a Județului Brașov, înscris în C.F.nr. 119041-C1-U31 Brașov și identificat conform Anexei nr.l (extras de C.F. și Sinteza evaluării cuprinsă în Raportul de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2..~ Se însușește Raportul de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -ec. Toth Eniko, pentru cota-parte de '/z din Cabinetul medical stomatologic nr.22, spațiul 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov , conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3..~ Se aprobă prețul minim de vânzare a cotei-părți de din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 51.015 lei, reprezentând echivalentul a 11.008 euro (1 euro=4,6344 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 05.12.2017), conform Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Art.4.~ Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.5..- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 98/05.12.2017.

Art6..~ Vânzarea se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 422/29.09.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr.l - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi.

Art.7- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu și Direcția Economică.RAPORT DE EVALUARE

NR. 98/05.12.2017

Beneficiar: JUDEȚUL BRAȘOV — administrat prin

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Obiectul evaluării: Cabinet nr 22, etajul II, spațiu 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi-cota de 1/2

Adresa: Mun. Brașov, str.Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l,jud Brașov

Data evaluării: 05.12.2017

Curs lei/EURO 4.6344

Dată raport: 05.12.2017

Ec. Toth Eniko

Evaluator Autorizat

Membru titular ANEVAR


DECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Prin prezenta certific următoarele:


prezentările faptelor din raport sunt reale și corecte și reflectă cele mai pertinente cunoștințe ale evaluatorului la data inspecției;

analizele și concluziile sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în raport si constitue ca analize, opinii si concluzii profesionale, imparțiale;

nu s-au avut nici un interes actual sau de perspectiva asupra proprietății evaluate, si nu exista nici interes personal sau părtinitor fata de vreuna din părțile implicate

onorariul nu se face in funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza doriita clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior;

analizele, opiniile si concluziile noastre precum si prezentul raport au fost efectuate în Codul de Etic i

Profesionala al Evaluatorului Autorizat și cu Standardele ANEVAR, cu excepțiile menționate expres in


se


un


acest raport;


evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate de calificare profesională si au experiența si competenta necesara evaluării pentru categoria de proprietate evaluată;

raportul de evaluare a fost generat numai după efectuarea inspecția proprietății ce face obiectul raportului;

nici o alta persoană, cu excepția celui specificat în raport, nu a acordat asistență profesională elaborarea raportului;

valorile estimate de către evaluator este valabil la data prezentată în raport;

evaluatorul are încheiat asigurare profesionale ;


în


TOTH ENIKO

EVALUATOR AUTORIZAT ANEVARAcest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru fcvaluator și este valabil numai  pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă esjte transmis altei persoane, pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.fieStimate beneficiar,


Referitor la evaluarea proprietății imobiliare situată în Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconii Co -esi nr.l, jud Brașov, din cadrul Policlinicii de Stomatologie Diaconu Coresi, proprietatea cu cota de V2 al Județului Brașov administrat prin Consiliul Județean Brașov și cota de ¥2 al persoanei fizice Simina Elena -Mariana, prezent având destinația de cabinet medical, vă comunic următoarele:


in


proprietatea evaluată se compune dintr-un cabinet și dependințe , înscris în Extrasul CF nr. 119041-C1-U31 cu nr. cerere 128310/19.10.2017 OCPI Brașov , evaluarea a fost solicitată pentru estimarea valorii de piață la zi a proprietății imobiliare, așa c 1 este definită în Standardele de Evaluare a bunurilor ediția 2017 ANEVAR , în vederea vânzării otei de ¥2 aparținând Județului Brașov abordările de evaluare aplicate au fost abordarea prin piață și abordarea prin venit;

data de referință a evaluării este 05.12.2017. Cursul de schimb valutar leu-euro considerat este 4.6344 , stabilit de Banca Națională în ziua anterioară pentru data de referință . Evaluatorul nu are îici un interes în proprietatea evaluată;

A fost evaluat întregul drept de proprietate considerat vandabil, transferabil și special pentru utilizarea expusă mai sus;

Ca rezultat al aplicării abordărilor de evaluare precizate anterior și a reconcilierii rezultatelor acestora, obținut valoarea de piață a proprietății imobiliare evaluate estimată de către evaluator în scopul menționat, d cum urmează:


VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ pentru cota de 50% din proprietatea imobiliară

11.008 EURO echivalent 51.015 LEI

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST

DETERMINATĂ PRIN

ABORDAREA PRIN PIAȚĂ


um


de


s-a

ipă


Această estimare are în vedere caracteristicile intrinseci ale proprietății, amplasarea, etc. Datele prezentate, analiza, concluziile și opinia evaluatorului sunt în limita ipotezelor considerate, condițiilor specific? și nu sunt influențate de nici un alt factor. Ele sunt corecte și adevărate în limita informațiilor existente în document constatate cu ocazia inspectării proprietății și a analizei pieței imobiliare .


e și


Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru promovate de către ANEV AR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania).
SINTEZA EVALUĂRII

- Raport cu inspecție -

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de 1/z - JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cota Vi - persoana fizică Simina Elena -Mariana

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U31 cu nr. cerere 128310/19.10.2017

Număr cadastral

119041-C1-U31

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.H9041-Cl-U31 cu nr. cerere 128310/19.10.2017

Plan parter, etajele 1 si II

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în diviziune,

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etajul II

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe (mp)

Cabinet in policlinică

Au

Cota de % din 17 mp

Anexe

Ad

nu

Balcon

Ac

nu

Teren

St

Cota de % din 779/52701

3

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,6344

Data inspecției

05.12.2017

Data evaluării

05.12.2017

Valoare abordare prin venit pentru cota de 1/2

10.945

Euro

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat

Euro

Valoare abordare prin comparații pentru cota de 1/2

11.008

Euro

VALOAREA DE PIAȚĂ recomandată, din care:

51015

LEI

11008

EURO

-Valoare constructie/constructii

LEI

EURO

-valoare unitara construcție

(la apartamente - pt. aria utila; la clădiri independente - pt. aria desfasurata)

6002

(51015 / cota de

14 din 17 mp)

LEI /mp

1295

EURO/mp

Grad de finalizare a construcției (in cazul construcțiilor nefinalizate)

case

-

%

cabinet

• 100%

Interval de valori estimat pentru imobilul evaluat / mp (Euro)

1259 -1322 euro/mp

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Cerere medie

Amplasare în zonă centrală,

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Comercială

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt

Evaluator Autorizat Membru titular ANEVAR, Ec.Toth Eniko

1.

EVALUATOR

Ec.Toth Eniko

Legitimație ANEVAR

Nr. 16018

Parafa

Nr. 16018 valabilă 2017

Firma

TOTH ENIKO EVALUATOR AUTORIZAT

Adresa evaluatorului

 • *   Mun.Sacele, str.Ady Endre nr.ll, jud .Brașov

 • *  Asigurare ALLIANZ TIRIAC in val de 10.000 Euro

2.

BENEFICIAR

Județul Brașov administrat prin Consiliul Jud.Brașov

Adresa

Județ Brașov

Mun.Brașov, str. Eroilor nr.S, jud Brașov

3.

PROPRIETATEA

EVALUATĂ

Cabinetul nr 22, situat la etajul II al imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l , cu nr. cad 119041-C1-U31 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 17 mp, cu cota din părțile de uz comun 1287/87000, cota teren 779/52700 conform descrierii din extrasul CF . Imobilul policlinicii a fost construit în regim de înălțime S+P+2E+M, in jurul anilor 1900 cu renovări și modernizări ulterioare

Proprietar

Județul Brașov- cota Vz Simina Elena -Mariana-cota 1/2

Sarcini

Nu sunt

Condiții limitative deosebite

Nu sunt

4. DECLARAREA VALORII

VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ PRIN ABORDAREA PRIN PIAȚA pentru cota de Vz proprietatea Județului Brașov

11.008 EURO echivalent 51.015 LEI

5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

EVALUARE PENTRU ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII

DATA DE REFERINȚĂ A EVALUĂRII

05.12.2017

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA EVALUARn

1 EURO = 4.6344 lei

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată de către evaluator Ec. Toth Eniko in prezența unui reprezentant al Consiliului Jud. Brașov

6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

• Descrierea proprietății, conform CF nr. 119041-C1-U31 cu nr. cerere 128310/19.10.2017 OCPI Brașov , partea I:

Cad 119041-C1-U31 - spațiul 8, etajul n compus din cabinet nr22 cu suprafața utilă de 17 mp.

Cote părți comune 1287/87000

Cote teren 779/52700

 • •   înscrieri privitoare Ia proprietate, conform CF nr. 119041-C1-U31 cu nr. cerere 128310/19.10.2017 OCPI Brașov, partea II:

Intabulare drept proprietate cu titlu de drept conform H.G.972/2002 dobândit prin Lege, cota actuală 1/2

Județul Brașov domeniul privat

Intabulare drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin convenție, cota actuala 1/2 Proprietar - Simina Elena-Mariana

 • •   înscrieri privitoare la sarcini :

Intabulare drept de Administrare Consiliul Județean Brașov Temei legal:

Extras CF.

Mențiuni speciale privind Extr. de Carte Funciara

Nu sunt

Mențiuni 2 privind Abateri de Ia Extrasul de Carte Funciara

Nu sunt

7.

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

* Cabinet - Au = 17 mp- cota 1/2

8.

SITUAȚIA ACTUALĂ A

IMOBILULUI

cabinet medical funcțional

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban - amplasare favorabilă, centrală

ARTERE IMPORTANTE

DE CIRCULAȚIE

 • ■   Str.Republicii str, Diaconu Coresi, str. Nicolae Bălcescu, str Postăvarului

 • ■   Calitatea rețelelor de transport: asfaltate cu 1 banda pe sens,

CARACTERUL

EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

 • ■   Centrul Mun.Brasov, Piața Sfatului,

 • ■   Rețea de transport în comun, mijloace de transport suficiente.

 • ■   Unități comerciale în apropiere: strada comercială pietonală - strada Republicii

 • ■   Unități de învățământ: scoli generale si grădinițe

 • ■   Instituții de cult: Biserica Neagra

 • ■   Sedii Băncii: Raiffeisen, Transilvania,

 • ■   Instituții medicale: cabinete medicale, SpitalulClinic de Obstetrica si Ginecologie

 • ■   Altele: Muzeul jud. de Istorie, Centrul Cultural Reduta

UTILITĂȚI EDILITARE

 • •   Rețea de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea de apă: existenta

 • *   Rețea de termoficare: nu

 • ■   Rețea de gaze naturale: existentă,

 • ■   Rețea de canalizare: existenta

 • ■   Rețea de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE

ORIENTATIV

 • ■   Poluare fonica moderata

 • ■   Poluare cu noxe limitat

AMBIENT

* Liniștit

■ Trafic auto interzis

CONCLUZIE PRIVIND ZONA DE AMPLASARE

Zona urbana - centrală - centrul istoric al Mun. Brșov

Dotări și rețele edilitare bune. Poluare moderata. Ambient civilizat.

10.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DE BAZĂ (BLOC)

AMPLASAMENT

• Imobil S+P+2E+M - cabinet la etajul II

ANUL PIF

■ Anii 1900

ORIENTARE

* Cardinal: Sud-Vest

CARACTERISTICI

 • ■   Fundația: beton armat;

 • •   Structură: pereți portanti din zidărie cărămidă

 • ■   închideri perimetrale si compartimentări: zidărie cărămidă

 • •   Acoperiș: șarpanta lemn cu învelitoare din țiglă

 • •   Aspect exterior: bun

 • ■   Aspect interior: bun

CONCLUZIE PRIVIND

* Utilități complete

CONSTRUCȚIA DE BAZĂ

■ Imobilul are regim de înălțime S+P+2E+M, cu finisaje medii

11.

DESCRIEREA CABINETULUI

BILANȚUL DE

SUPRAFAȚĂ

Cota de Vi din 17 mp

TIP APARTAMENT

Decomandat

TÂMPLĂRIE

• Exterioară: PVC cu geam termopan, ■ Usa la intrare:PVC

FINISAJE INTERIOARE

Cabinet

 • >  Pardoseli : ciment acoperit cu pardoseala sintetica -linoleu

 • >  Pereți : zugrăveli lavabile

Su totala 17 mp-cota 1/2

Cote parii comune 1287/87000- cota 1/2

INSTALAȚII ȘI DOTĂRI ELECTRICE

 • ■   Iluminat normal

 • ■   Curenți slabi (telefonie )

 • ■   Instalații vechi, funcționale

INSTALAȚII ȘI DOTĂRI ÎNCĂLZIRE

 • ■   Sistemul de încălzire : centrală comună al imobilului

 • ■   Instalații funcționale, bine întreținute

INSTALAȚII ȘI

DOTĂRI ALIMENTARE CU APĂ

 • *   Din rețeaua orașului.

■ Instalații vechi, funcționale

 • •   Contorizare apa rece

INSTALAȚII ȘI

DOTĂRI ALIMENTARE CU GAZE

 • ■   Din rețeaua orașului.

* Instalații vechi, funcționale

 • ■   Apartamentul beneficiază de contorizare individuala

CONCLUZIE PRIVIND APLASAMENTUL

■ Amplasament favorabil

12.

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

■ Piața imobiliara pe segmentul comercial , reprezentând spatii pretabile pentru cabinete medicale sunt identificate cu precădere la parterul blocurilor in apartamente de bloc, sau in vechile policlinici încă existente. In Mun. Brașov piața acestui segment este destul de dezvoltat , sunt oferte variate cu preturi in funcție de amplasament si facilitate oferite de respectivelel spatii comerciale

• Concluzii importante ale studiului imobiliar:

- prețul rămâne unul dintre cele mai importante criterii pentru alegerea unui spațiu, vadul, reputația zonei si mijloacele de transport în comun contează, de asemenea, foarte mult

NATURA ZONEI

* Zonă comercială veche, centrul istoric al Mun.Brasov -pietonală

• Din punct de vedere edilitar: zona dezvoltată

■ Din punct de vedere economic: oraș / zona cu economie activa in dezvoltare; șomaj scăzut

OFERTE SIMILARE

• Oferte de proprietăți similare cu proprietatea evaluata sunt limitate.Prin asimilare sunt acceptate alte spații comercile care se pretează la activitati similare desfășurate in cabinete medicale. Majoritatea cabinetelor de medicina sunt situate in apartamente de bloc, in fostele dispensare medicale sau in spatii amenajate la domiciliul medicului respectiv. Alte cabinete de acest gen sunt comasate ori in clădiri vechi ale Policliniciilor existente si renovate ori construcții noi, care nu vând cabinete ci doar inchirieaza sau funcționează in diferite variante de colaborări.

CERERI SIMILARE

Cerere în ușoară creștere pe toate segmentele imobiliare, preponderent pentru proprietățile rezidențiale ce atrage după sine un trend pozitiv al spațiilor comerciale , asigurare de servicii si activități conexe

ECHILIBRUL PIEȚEI

■ Dezechilibru în favoarea CERERII

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■  Minim: 1259 euro/mp

 • ■  Maxim: 1322 euro/mp

CHIRII IN ZONA PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■  Minim: 300 euro/mp

 • ■  Maxim: 544 euro/mp

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII

 • ■   Dezechilibru în favoarea CERERII

 • ■   Tendință de scădere in favoarea CERERII.

 • ■   Rezulta: posibilitatea reducerii preturilor/chiriei

Anexa B cuprinde extrase privind preturile / chiriile pe segmentul de piața al proprietății care susțin elementele de piața incluse in acest raport.

 • 13. EVALUARE

  REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

  STANDARDE DE EVALUARE

  EDIȚIA 2016

  SEV 100 - Cadrul general

  SEV 102 - Implementare

  SEV 103 - Raportarea evaluării

  SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare GEV 630- Evaluarea bunurilor imobile

 • 14. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

  cel


In conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR, analiza de piață are scopul de a estima mai bun preț pentru o proprietate în condițiile celei mai bune utilizări.

Conform Ghidului Metodologic de Evaluare GEV 630 cea mai bună utilizare (CMBU) este defn ită ca : « utilizarea unui activ care ii maximizează valoarea si care este posibila din punct de vedere fizic, este permisa legal si este fezabila din punct de vedere financiar ».

In conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR ediția 2016 standarde ce incorporează Standardele Internationale de Evaluare (IVS) ediția 2016, Standardul de Evaluare SEV 100 - Cadrul General (IVS Cadrul general), prevede ca valoarea de piața a unui activ va reflecta cea mai buna utilizare, a acestuia.


CMBU poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o alta utilizare. Aceasta e: determinata de utilizarea pe care un participant de pe piața ar intenționa sa o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus sa il ofere.

Cea mai buna utilizare este un concept deterministic care susține ca utilizarea așteptata e: utilizarea singulara si specifica ce conduce Ia maximizarea utilizării terenului.

Conceptul CMBU - cea mai buna utilizare reprezintă alternativa cea mai favorabila de utilizam a proprietății, selectata din diferite variante posibile de construire, ce va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in continuarea analizei din evaluarea de fata.

Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații:

 • - cea mai bună utilizare a terenului liber

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea in considerare a următoarelor cerințe:


ste


ste


utilizarea sa fie fizic posibila din prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participai iții pe piața;

utilizarea sa fie permisa legal, fiind necesar sa se ia in considerare orice restricții in utilizarea activului, de exemplu specificațiile din planul urbanistic ;

utilizarea sa fie fezabila financiar, avand in vedere daca o utilizare diferita, care este posil ila fizic si permisa legal;

maximizează valoarea; va genera profit suficient pentru un participant tipic de pe piața, nai mare decât profitul generat de utilizarea existenta, după ce au fost luate in calcul toate costurile conversiei la acea utilizare.


Destinații alternative posibile fizic si justificate adecvat de localizarea proprietății:

 • - demolare construcție si vanzare teren liber - inadecvata

 • - utilizare rezidențiala - inadecvata

 • - utilizare comercială - adecvata

 • - utilizare Office: - inadecvata

Destinații permise legal si cele identificate ca posibile fizic :

 • - demolare construcție si vanzare teren liber - inadecvata

 • - utilizare rezidențiala - nu

 • - utilizare comercială - da

 • - utilizare office- nu

Acest concept ( CMBU ) este adecvat in special in cazul terenurilor libere dar si a terenurilor constri


ite


când construcțiile si clădirile existente sunt vechi sau când structura zonei s-a modificat foarte repede ceea ce a dus la modificarea cererii si implicit a ofertei impunând noi standarde in cadrul pieței respective.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit. Cea mai bună utilizare este reprezentată de utilizarea actuală, respectiv proprietate imobilii comerciala


ra


Metodologia de evaluare


de

ea


Pentru determinarea valorii de piața a unei proprietăți imobiliare de tipul celei de fata, Standardele Evaluare ANEVAR prevăd posibilitatea utilizării a mai multor abordări de evaluare si anume : aborda prin comparații, abordarea prin venit, abordarea prin cost, in cadrul fiecărei abordări existând mai milte tehnici si analize, etc.

Rezultatele se bazeaza strict pe informații de piața, surse de costuri actualizate fara vreo asumare nejustificata din partea evaluatorului privind unele costuri sau uzuri. Acestea sunt : costuri din cataloa indici de actualizare, cota de TVA, profit antreprenor, organizare de șantier, cheltuieli de proiectalre,


■?e,


in


deprecieri de natura fizica, funcționala si externa, cuantificări ale diferitelor elemente de comparație cazul terenului, rate de capitalizare etc Evaluatorul a utilizat informații de pe piața judecând valoarea prin prisma raționamentelor cumpărătorului si vânzătorului, bine informați, prudenți, fara constrângeri si in cunoștința de cauza generând valoarea piața a subiectului solicitat spre analiza.

de


Datorita faptului ca nu au fost identificate informații despre tranzacții recente, in conformitate cu pct. 39, 74, 75, etc. din GEV 630, au fost utlizate informații privind oferte de proprietăți simil ii disponibile pe piața, acestea fiind reale si verificate de către evaluator la proprietar sau reprezentantul acestuia.

re


14.1 Abordarea prin piața

Metoda comparației directe utilizează analiza comparativă: estimarea valorii de piața se face f rin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare și compararea acestor proprietăți cu cea evaluată. Premiza majoră a metodei este aceea ca valoarea de piața a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările diferențele între proprietăți și tranzacții, care influențează valoarea. Este o metodă globală care apli< informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau ;lte surse de informare. Se bazează pe valoarea rezultată în urma tranzacțiilor cu imobile efectuate în zonă.

Și :că


ile

Și.


Pentru estimarea valorii de piață a activului prin această metodă, evaluatorul a apelat la informaț provenite din tranzacțiile sau din ofertele de vânzare cu apartamente în zona, precum și la datele informațiile existente în publicațiile ce conțin rubrici de publicitate imobiliară.

si iza


Aceasta metoda consta in analizarea elementelor de comparație intre apartamentul de evaluat apartementele similare tranzacționate sau ofertate curent pe piața. In cele ce urmează vom anal elementele a trei apartamente din aceeași zona.

Deoarece pe piața specifica exista tranzacții sau oferte de proprietăți similare (cu suprafețe similare, cu aceeași utilizare etc...) iar informațiile comparabilelor existente sunt suficiente pentru a aplica acuratețe aceasta metoda, pentru a estima Valoarea de Piața a Proprietarii Subiect am ales abordarea prin piața.

cu


în ANEXA A este prezentată determinarea valorii de piața prin abordarea prin piața.

VALOAREA DE PIAȚA ESTIMATA PRIN ABORDAREA PRIN PIAȚA pentru cota de ‘/2 al Județului Brașov

11.008 Euro echivalent 51.015 Lei


14.2. Abordarea prin venit

Metoda are la bază ideea că proprietatea imobiliară de evaluat poate constitui o investiție generatoare de venituri. în acest caz proprietatea este achiziționată sub forma unei investiții, investito fiind în principal interesat de capacitatea de a produce profit, acesta constituind elementul principal care influențează valoarea proprietății.

•ul


Chiria este percepută în valută, fiind în cuantum de 300 Euro/luna, plata facându-se în lei, la cumul BNR din ziua efectuării plății. Valoarea chiriei este obținută din baza de date deținută de evaluator și cin informațiile preluate de la agențiile imobiliare. în obligațiile de plată ale proprietarului intră de asemer< plata taxelor și impozitelor, și anume impozitul pe venitul brut realizat din chirii și taxa pentru asigurare.

ea


Capitalizarea venitului este metoda folosită pentru a transforma nivelul estimat al venitului net într-un indicator de evaluare a proprietății.


Deoarece proprietatea analizata poate fi analizata prin prisma venitului produs din închiriere iar estimarea valorii chiriei se face pe baza informațiilor din piața, am utilizat aceasta abordare c< si verificare al rezultatului obtinut prin Abordarea prin piața.

în ANEXA B este prezentată determinarea valorii de piața prin abordarea capitalizării venitului generat de proprietate din chirie.

VALOAREA DE PIAȚA ESTIMATA PRIN ABORDAREA PRIN VENIT pentru cota de 16 al Județului Brașov

10.945 Euro echivalent 50.725 Lei


14.3 Abordarea prin cost

Costul de înlocuire este costul estimat pentru a construi, la preturile curente de la data evaluării a unei clădiri cu utilitate echivalenta cu cea a clădirii evaluate, folosind materiale moderne, normat ve,


arhitectura si proiecte curente, deci costul unui activ modern echivalent.

Aceasta metoda nu se poate aplica deoarece nu se cunosc toate datele cu privire la supra ata desfasurata a clădirii, terenul ocupat de clădire, cat si cotele indivize din spatiile comune si teren afeient respectivului apartament.

15. DEFINIȚII SI IPOTEZE

15.1 DEFINIȚII

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar pute^ fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, înt tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere

r-o


15.2 IPOTEZE ȘI IPOTEZE SPECIALE

1.


2.


3.


4.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosi raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se ast responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui rapo Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezen de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la c ata întocmirii raportului de evaluare.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. Proprietatea imobiliari se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.


rea


au


rt.

ate


au


de


5.


6.


7.


8.


9.


Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiuni aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualiz proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea avea prioritate.

Evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără < limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliara cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Acest raport nu este elaborat ca un audit mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raț , și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stări care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul a obținut informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care evaluatorul le consideră a fi credibile și evaluatorul considera că acestea sunt adevărata corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de te i părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.


iile

:bze

vor


se de în


de ort în


Și rțe


15.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat cu fotografii din interiorul apartamentului si exteriorul blocului.

15.4. SURSE DE INFORMARE

Pentru datele care au impact asupra valorii, evaluatorul a apelat la următoarele surse de informare:

■ Valorile de ofertare / tranzacționare ale comparabilelor au fost preluate din următoarele

surse:

Vanzari

 • •  https://www.spatiicomerciale.ro/vanzare/brasov/astra/spatiu-comercial-de-vanzare-X7J404013?lista=82522200

 • •      https://www.storia.rO/oferta/spatiu-comercial-calea-bucuresti-cod-1833-ID4UJk.html#galleryf81

 • •  https://www.spatiicomerciale.ro/vanzare-birouri/brasov/calea-bucuresti/birou-de-vanzare-X3I014064?lista=82621072

Chirii:

 • •  https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri/brasov/brasovul-vechi/spatiu-comercial-de-inchiriat-X6T714043?lista=82693602

 • •   https://www.spatiiconrierciale.ro/inchirieri/brasov/centrul-istoric/spatiu-comercial-de-inchiriat-X8K304009?lista=82693602

 • •   https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri/brasov/astra/spatiu-comercial-de-inchiriat-X6T71404G?lista=82693602

 • •  Proprietarul imobilului - pentru informațiile legate de proprietatea evaluată: situație juridica, istoric), care este responsabil exclusiv pentru veridicitatea informațiilor furnizate;

 • •  Informații privind piața imobiliara specifica (preturi, nivel chirii, etc.)


15.5 TIPUL VALORII ESTIMATE

Imobilul evaluat este de natura unei proprietăți imobiliare de tip cabinet medical in imobil(policlinică)”.

In acesta situație, s-a putut apela Ia estimarea unei „valori de piața” asa cum este e definita de standardul de evaluare SEV 100 - Cadrul general.

15..6. DATA ESTIMĂRII VALORII

stat


Valoarea estimata in prezentul raport este valabila la 05.12.2017 . La baza evaluării au informațiile privind nivelul preturilor corespunzătoare lunii Noiembrie - Decembrie 2017.

 • 15.7. MONEDA RAPORTULUI

Opinia finala a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR. Curs BNR la data evaluării: 1 euro = 4.6344 Iei.

Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiții similare, cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare si cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliara specifica etc.).

 • 15.8. MODALITATI DE PLATA

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită, casl integral în ipoteza unei tranzacții, fără a lua în calcul condiții de plată deosebite (rate, leasing etc.)

Și


76 RESTRICȚII DE UTILITARE, DIFUZARE SI PUBLICARE

Prezentul raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si al destinatarului.

un

Și


Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către <lte persoane decât cele menționate in raport, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

17 . ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Pentru analiza rezultatelor, s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, logica, raționamentele aplicate au condus la judecăți consistente.

Procesul de evaluare a constat in aplicarea a doua abordări de evaluare adecvate si s-au obti îut

următoarele valori:


 • - abordarea prin piața.....................

 • - abordarea prin venit.....................


51.015 lei echivalent 11.008 euro

50.725 lei echivalent 10.945 euro


Pentru analiza rezultatelor si exprimarea concluziei finale asupra valorii, evaluatorul a verificat intreg procesul de evaluare, informațiile si tehnicile de analiza a acestora, precum si judecata aplicata, prin prisma criteriilor menționate mai sus, astfel:

Adecvarea: atat abordarea prin piața cat si abordarea prin venit sunt adecvate pentru acest tip de proprietate, insa avand in vedere scopul evaluării consideram ca abordarea prin piața este cea mai adecvata.


Precizia: Precizia unei evaluări este legata de increderea evaluatorului in acuratețea informațiilor utiliza e astfel ca la abordarea prin piața fiind utilizate oferte ce au fost scăzute prin marja de negociere si adaptate conform informațiilor primite telefonic de la agenții imobiliari/proprietari; la abordarea prin venit s-au utilzat informații din piața pentru apartamente insa de multe ori in piața pentru inchiriere nu este recunoscut in preț valoarea materialelor utilizate pentru finisarea apartamentului astfel incat sa poata fi inchiriat.

Cantitatea informațiilor: adecvarea si precizia influențează calitatea si relevanta indicației valorii; cet mai mare cantitate de informații exista la abordarea prin piața ( atat tranzacții din trecutul recent cat si oferte pe piața);

Având în vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor și pe de altă parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, în opinia evaluatorului valoarea estimată pentru proprietatea în discuție este valoarea obținută prin abordarea prin piața.

Toate evaluările reprezintă opinii profesionale asupra unei baze declarate, combinate cu orice prezumții corespunzătoare sau speciale. O evaluare nu este un fapt, ci o estimare.

Gradul de subiectivism implicat variaza inevitabil de la caz la caz, la fel si gradul de certitudine, s;. probabilitatea, ca opinia evaluatorului asupra valorii de piața sa coincidă exact cu prețul care ar fi obținu intr-o tranzacție efectuata la data evaluării. Asigurarea intelegerii de către utilizator si a increderii in evaluări necesita transparenta in abordarea evaluării si explicații adecvate pentru toti factorii care au un efect semnificativ asupra evaluării.

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ pentru cota de Vi al Județului Brașov

11.008 Euro echivalent 51.015 Lei

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN ABORDAREA PRIN PIAȚA

Ec. Toth Eniko

Evaluator Autorizat, Membru Titular ANEVAR,LOCALIZAREo

<3

Paradisul Acvatic® \

CS9


\\ /

:v

©.

.-Ea:.


TRACTORUL ©Coresi Shopping Resort ^7

) \
Brașov


Strada Diaconu Coresi 1


©Convest Company
POZE PROPRIETATE

Imobilul si accesul in imobilAnexa calcul abordare prin piață

Anexa A

EURO=

4,6344

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

PROPRIETATEA IMOBILIARĂ REZIDENȚIALĂ

DE EVALUAT

COMPARABILĂ A

COMPARABILĂ B

COMPARABILĂ C

A/A          'piirfr/mri-

1311

1 ’’   • > Vv          i ILAZ f ■- kv'i L_r\ 1 ȚȚ»

■                                         ■ ’j

rNT -

r'’^S‘ion fîS

' 1080'

o fertare &' nrHtiî da vanzara f nrin

METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

Caracterist

ci specifice tranzacției     .       '

PREȚ DE VANZARE NEGOCIAT , euro/mp

1084

1272

1080

Dreptul de proprietate trar

integral

integral

inteqral

integral

Ajustare pt.dr.de propr.

0

0

0

Ajustare pt.dr.de propr.

0

0

0

PREȚ AJUSTAT

1,071

1.272

1,080

Condiții de finanțare

cash

cash

cash

cash

finanțare

0

0

0

PREȚ AJUSTAT

1071

1272

1080

Condiții de piață

Dec.2017

Dec.2017

Dec.2017

Dec.2017

Ajustare pt. condițiile de

0

0

0

Ajustare pt. condițiile de piață

0

0

0

(PREȚ AJUSTAT

1,071

1,272

1,080

Condiții de localizare

Brașov, centru, in incinta Polic.

Ciaccnu Coresi

Brașov, cartier Astra, zona Saturn

Brașov, zona Spitalului Județean

Brașov, zona Calea București

(Ajustare %

12

5

10

(Ajustare

129

64

108

PREȚ AJUSTAT

1200

1335

1188

Caracteristici fizice

(Data P1F

anii 1900

1965

1984

1988

(Ajustare %

-6.0

-8.0

-9.0

(Ajustare

-72

-107

-107

(Regim de înălțime bloc

P+2E

P

P

P

(Etaj

2

P

P

P

(Ajustare (%)

-2.0

-2.0

-2.0

(Ajustare

-24

-27

-24

i Suprafața utila (apartament (mp)

17

56

40

68

(diferența suprafața mp

12%

7%

15%

Ajustare

144

93

178

Caracteristici spațiu

cabinet medical

cabinet medical

spațiu comercial

cabinet medical

(Ajustare

0

0

0

Finisaje

finisaje medii: pardoseala sintetica, zugrăveli lavabîle, tamplarie PVC cu geam termoizolant, usa acces PVC

finisaje medu: pardoseala sintetica, uz medica!, gresie, faianța, zugrăveli lavabile, tamplarie PVC cu geam termopan, interioare MDF,

finisaje medii: pardoseala gresie, placari parțiale cu faianța, zugraveE Javabile, tamplarie

PVC cu geam termopan, usi interioare MDF

finisaje medn: pardoseala sintetica, uz medical, gresie,faianța, zugrăveli iavabite, tamplarie PVC cu geam termopan, interioare MDF

»

Ajustare

0

0

0

Sistem incalzire

centrala termica comuna pe clădire

centrala termica proprie

centrala termica proprie

centrala termica proprie

Ajustare

0

0

0

Loc parcare

stradal

stradal

stradal

stradal

Ajustare

0

0

0

Termoizolatie exterioara a blocului

nu

nu

nu

nu

Ajustare(%)

0

0

0

Ajustare

0

Boxa/ garaj

nu

nu

nu

nu

Ajustare

0

0

0

TOTAL Ajustare caracteristici fizice

48

-40

48

PREȚ AJUSTAT

1248

1295

1235

Componente nonimobiliare

nu

nu

nu

nu

Ajustare

0

0

0

PREȚ AJUSTAT

1,248

1,295

1,235

Ajustare totală brută

368

291

417

Ajustare totală brută în

34.40%

22.85%

38.60%

Comparabila aleasa (minim corecția totala

OMPARABILĂ B

ajustare minima

22.85%

VALOAREA PROPUSĂ euro/mp

1,295

VALOAREA PROPUSĂ euro.

22,016

Valoare lei, rotunjită

102,030

COTA DE 50% -proprietatea Județului Brasov-EURO

11,008

COTA DE50%-proprietatea Județului Brasov-RON

51,015

:VALUĂi

r;'                                                      - ;                              ■

.» ....;■ *' .. .. '' .• ' ' -

Elemente de comparații

Ajustări:

Dreptul de proprietate transrr

nu s-au făcut ajustări la nici una din comparabile, dreptul de proprietate transmis fiind integral

Condiții de finanțare

se considera condiții de finanțare "casă” pentru toate comparabilele

Condiții de piață

nu se fac ajustări, toate comparabilele situandu-se la aceleași condiții de piața si in perioada apropiata de perioada evaluării

Condiții de localizare

s-au aplicat ajustări pozitive la toate trei comparabile in funcție de interesul tranzacțional al zonei in care se afla localizata comparabila. Astfel s-au aplicat ajustări de cca 12% comp A ,5% comp B si 10% comp C,

1

Data PIF

s-au aplicat ajustări negative in funcție de diferența de vechime , calculat la un procent de 1%/10 ani

Regim de înălțime bloc

s-au aplicat ajustări negative la toate trei comparabile de cca 2% pentru diferența de nivel nefavorabila, vad comercial mai mic fata de prop. situata la parter

Suprafața utila apartament (mp)

s-au aplicat ajustări pozitive tuturor comparabilelor, pentru diferența de suprafață față de subiectul analizat.Pretul este invers proporțional cu suprafața, deoarece spațiile cu sup.mai mari sunt mai greu vandabile.Ajustările aplicate sunt in procent de 7-15% proporțional cu dif de sup.

Tip apartament

nu s-au aplicat ajustări

Finisaje

nu s-au aplicat ajustări, toate comparabilele dispun de finisaje medii

Sistem încălzire

nu s-au aplicat ajustări, toate comparabilele dispun de centrala termica proprie/ comuna

Parcare

nu s-au aplicat ajustări

Boxa/ garaj/

nu s-au aplicat ajustări

Termoizolatie exterioara a blocului

nu s-au aplicat ajustări.

Componente nonimobiliare

nu s-au aplicat ajustări

CALCULUL RATEI DE CAPITALIZARE

I

Pentru calculul ratei de capitalizare s-au folosit date de piața iar estimarea acesteia s-a făcut pian tehnica obținerii din vânzările comparabile

Se considera ca proprietățile se afla in exploatare pe baze stabile iar din piața s-au selectat comparabile cu același nivel de riscuri, de venituri, de cheltuieli, cu aceleași caracteristici fizice si de amplasare si cu aceleași așteptări

Se considera ca nici condițiile de finanțare din afara pieței financiare si nici condițiile diferite de piața nu au afectat preturile proprietăților comparabile

COMPARABILE

A

B

c

Chirie lunara solicitata

300

544

400

Chirie negociata

291

r 500

338

Venit Brut Potențial (EUR/an)

3,492

6,006

4,656

Grad de nsocupare (- 7 hma/an)

291

500

383

Venit Brut Efectiv (EUR/an)

3401

5,505

4,268

Cheltuieli aferente proprietarului

^552

’    427

Venit Net din Exploatare (EUR/an)

2,945

4,955

3,841

Valoarea de tranzacție estimata după negociere a proprietarii (EUR)

37,050

71.250

52,250

zta/<s de capitalizare (%)

7.9

7.0

7.4

Rata de capitalizare = VNE/ V

Proprietarii subiect i se va aplica o rata totala de capitalizare cuprinsa intre

7.0

si

7.9

Ținând cont de gradul de comparabilitate al comparabilelor cu proprietatea analizata se alege rata de capitalizare indicata de Comparabila B(vezi grila de comparații) care are cel mai mic procent al ajustării totale brute -comparabila cea mai apropiata ca

si caracteristici cu proprietatea subiect                        7.40%

[Pentru calculul ratei de capitalizarea s-au folosit aceleași condiții de exploatare a proprietății lin sistem stabilizat si același procentaj pentru cheltuieli

Ș Venitul net din exploatare al fiecărei proprietăți comparabile a fost calculat si estimat in același [mod in care a fost estimat venitul net din exploatare al proprietății subiect, veniturile Alocarea pentru înlocuiri se considera element de cheltuiala subinteles in rata de capitalizare

Anexa B

-------------------------------------------------

S

tructura cheltuielilor și a veniturilor obținute din chirii pentru proprietatea de evaluat

..........................................................................................................1

Ț

Venit brut din chirii / an

3,600

Euro

Grad de neocupare (-1 luna/an)

300

l

Venit brut efectiv

3,300

ț

Cheltuieli de amenajare

750

1

Cheltuieli cu impozitul

500

Cheltuieli cu asigurarea

250

Cheltuieli cu intretinere/reparatii

180

Total cheltuieli

1,680

Venit net din exploatare VNE

1,620

Rata de capitalizare "c"

7.40%

i

Valoarea

21,892

ț

V = ’ CV

Valoarea proprietății, calculată prin metoda capitalizări

1,620

i veniturilor este:

7.40%

.....................

1

Vp =

21,892 Euro

21,890

lei

Volei =

101.450

Lei, rotunjit

Cheltuielile variabile , deși sunt transferate chiriașului, partea de neocupare este plătită de proprietar

Se considera Venitul Net din exploatare pentru un an stabilizat ca exploatare , in care chiriașul isi achita si cheltuielile variabile

Cheltuieli cu intretinere/reparatii: s-a estimat la 180 euro/an

In estimarea ratei de capitalizare chiriile au fost reduse cu 3°/o prin aproximarea marjei de negociere la data evaluării, avand ca baza atitudinea participantilor pe piața, vânzătorii si cumpărătorii

i                                                                                                                                      i                                                         i

COTA DE 50% -proprietatea Jud.Brasov

10,945 Euro

50,725 Lei

COMPARABILE IMOBIL
COMPARABILA A

Spațiu comercial

Brașov, zona Astra

Bd Saturn Ygztte.rța


.pe vânam Sjsațu ccmcrcteJ

60.000 EUR

Comisari 2%


Suprafață totală: fnățtn? opafcu:

T<> imorâ::


Momeai la1


12/10*2017Cere detalii despre aceastJ proprietateAlte telefoane:

0743.155.742

0363.835. W2 (fax)


Sa.\zg32J anur.|


Alte detalii despre proprietate

Alte detalii despre proprietate

iâ Recomandare: pentru investiție

De vanzare spațiu comercial situat in zona Astra, in suprafața de 56mp, amenajat ca si cabinet stomatologic, se poate vinde atat cu dotările specifice aferente sau fara acestea, intrare proprie, toate utilitatife separate, centrala termica proprie, termepan integral, gresie, faianța, 60000 EURO fara aparatura sau 65000 EURO cu aparatura

https://www.spatiicomerciale.ro/vanzare/brasov/astra/spatiu-comercial-de-vanzare-X7J404013?lista=82522200

îri


TOTH ENIKO - EVALUATOR AUTORIZAT

IE EVALUĂF.

COMPARABILA B

59 000 €
preț

59 000 €

1 311 g/in5

suprafața utila (m1): 40

’ stare: renovat

I suprafața construita (m2}

45 m’

anul construcției: 1 984


Descriere anunț

Calea București - Sp Județean spațiu comercial cu vitrina si acces direct din strada. 40 mp, 2 incaperi. hol, baie, balcon, si

chicineta.

Spațiul este renovat complet nou

Are destinația de spațiu comercial in CF.

Spațiul se poate si închiria cu 490 eurc luna

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-calea-bucuresti-cod-1833-ID4UJk.htiTiltfgallervf8]

COMPARABILA C

Coldwell Banker Alpin: Spațiu Comercial

Btnaov, zono Calea București wzi h-srtaDe râcare Spafu pentru Wreurt


75.000 EUR

Suotateță-

Tip ifnebiî.

Regim fnăfijme:

Stadiu cnHsUucțe-An construcție:


68 mp

Bloc Ce apartamente (CoHJweb Banker Alpin-Spațiu Comercial}

P*4E


exista


1988


Wcxiiticct ia.


29/11/2017
Alte detalii despre proprietate

 • - Coldwell Banker Alpin va propune, un spațiu situat intr-o zona foarte accesibila, cu deschidere in apropierea unui din cete mai mart bulevarde din Brașov.

 • - Imobilul beneficiază de multa vizibilitate datorita poziționării.

 • - Zona de primire ciienti.

 • - 2 camere

 • - Grup sanitar.

 • - Chicineta

 • - Poziționare pe o strada cu vad comercial foarte bun.

 • - Centrala termica.

 • - Principalele atuuri ale spațiului sunt posibilitățile multiple de utilizare.țActivitati comerciale sau servicii.)

 • - Acest imobil se vinde cu toata aoaratura stomatologica.

Consultanții Coldwell Banker. din Remania, sunt specializați in acordarea de consultanta si servicii de intermediere, pentru toate segmentele pieței: rezidențial, spatii de birouri, retail. industrial, terenuri si investiții. Furnizarea de servicii integrate clientilor noștri, este cheia unei colaborări de tip win-win.

Structura rezistenta: beton

Mr terase: 0

Nr grupuri sanitare: 0

Suprafața construita: 0 mp

Suprafața curte. 0 mp

Nr garaje: 0

Vicii cunoscute Fara vicii.

Mr încăperi: 2

Destinație recomandata: Cabinet Stomatologic

https://www.spatiicomerciale.ro/vanzare-birouri/brasov/calea-bucuresti/birou-de-vanzare-

X3l014064?lista=82621072


COMPARABILE CHIRII

COMPARABILA A

Spațiu comercial cu trafic auto si pietonal - 40 mp

Brașov, zona Brașovul Vechi vezi harta


Anunț publicat de.

IADV1SE


De închiriat Spațiu comercial

7,5 EUR .'mp/lună

300 EUR/lună


Suprafață loială dteponfeiă:

Tip imofeii:

Suprafață lotală proprietate.

Stadiu construcție

An construcție.

Modificat la .


40 mp

Centru comercial

40 mp

exista

1970

06'12/2017Cere detalii despre această proprietate
FLORIN FERARU

0736.675.773

Alte telefoane:

0728.292.912


5$r Salvează anunț

Spații disponibile

1

Suprafață comercială

Chirie/mp/lună’

Drspow&sl

Etaj:

înălțime spaȘu;

40 mp

7,5 EUR mp (total: 300 EUR/lună) imediat

Parter

3m
cfy] Trimite unui prieten


J*’ Raportează oferta incorectă


https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri/brasov/brasovul-vechi/spatiu-comercial-de-
inchiriat-X6T714043?lista=82693602


COMPARABILA B

^GRENADiHE GRENADINE IMOBILIARE wlimoDiucr*


Laura Stat) (Consultant ImoKSar)

0722.531.543

Alte telefoane:

0745.933.977


Pentiu o kîenUîcare ușoara comunică ri-u) anunțului X8K3O4OO9. de pe SpattComerciale ioEmail.


•s


i

Vă rog să mă contactați, suni interesat de această proprietate

Spații disponibile

1

Denumire spațiu:

Spațiu comercial Centrul Istoric

Suprafață comercială:

34 mp

Chirie / mp! lună:

16 EUR/mp (total: 544 EUR4ună) + alte cheltuieli. Comision: 50% din prima chirie

□isponibil:

imediat

înălțime spațiu.

2 m

Vitrină:

8 m


Alte detalii despre proprietate

Compania Grenadine Imobiliare va propune spre închiriere un spațiu comercial sau de birouri situat in Centrul Istoric, la 2 minute de Biserica Neagra.

Spațiul are deschidere la strada, cu suprafața de 34 mp, si poate fi închiriat cu sau fara dotări.

Are in componenta centrala, parchet laminat si geamuri termopane. Pentru detalii suplimentare va rog sa ma contactați telefonic.

Cod intern 9261 https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri/brasov/centrul-istoric/spatiu-comercial-de-inchiriat-

X8K304009?lista=82693602

COMPARABILA C

Spațiu comercial cu trafic auto si pietonal - 50 mp

Brașov, zona Astra vezi tierta

\

♦'.zlAdvke


Anunț pubi<3t de:

1ADVISEDe fnchlriei Spațiu comercial

8 EUR /mp / lună

400 EUR / lună

Suprafață toiaiâ dtspenibi’ă.

50 mp

Tip imobil:

Centru comercial

Suprafața totală proprietate’

50 mp

Stadiu consifucțte:

exista

An construcție:

1980

Modificat ta:

06/12/2017Cere detalii despre această proprietate

------------------------------\


FLORIN FERARU

0736.675.773

Alte telefoane:

0728.292.912


! Pentru o Jdentîikaf o ușoara con tunică ai-id anunțulu

X6T71404G. dc pe SpatiCocncrctaJo.ro

ț                                                       ____________

Numele tău: \


Telefon.


Email


: Vă rc«j sâ mă contactați, sunt

i interesai de această proprietate.


Spații disponibile


1

Suprafață comercială:

Chirie 1 mp i lună:

Disponibil:

Etaj:

înălțime spațiu:


50 mp

3 EURj'mp (total: 400 EUR/lună)

imediat


Parter


Alte detalii despre proprietate


|

!

I

'i


iAdvise Real Estate va propune un spațiu comercial situat in Brașov, zona Astra cu următoarele caracteristici:


- Suprafața utila - 50 mp

-înălțime spațiu ‑ 3 m

-Compartimentare â€" spațiu de depozitare

-Destinație recomandata â€* nragazin.cabinet medical.birou.sediu firma


- Acces transport in comun -100 m distanta fata de imobil

-Cotari si finisaje - ferestre rabatabile, corpuri de iluminat,centrala.gresie -Alte specificații tehnice: tensiune electrica 220w


Pentru a intelege mai tine descrierea mea. va invitam la vizionarea proprietății.


Va doresc o zi frumoasa.


Structura rezistenta: beton

Nr terase: 0

Nr grupuri sanitare: 1

Suprafața construita: 50 mp

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirien7brasov/astra/spatiu-comercial-de-inchiriat-X6T71404G?lista=826936)2


if ai 1ia 1

DOCUMENTE PROPRIETATE

OfiCibl rf**                       îitwtoiUyA WtA«5V

3lrod de CW.-ntru îl Pu&lcitnte tnxOdnrA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMAREU ni tata fodtvLdualA


A. Partea I. Descrierea Imobilului


Adresa; Loc. arasov, Str Republicii. £t 2. Ap. SPAȚIU 3. M. Brașov

Pirțt comuno: terenul dc S27 mp. branșamentele de opa. gaz. electricitate, acoperișul, cosa SC<>rS. holuri.


sol* aii» si terț» *e k waiul ll

Nf I . .       . ...     ' rr ' ."


îțl| Hr. cadastral cm

Suprafața

Suprafața utili (mp)

cote părți comune

Cute teien

Observați / Referințe

Al |11904Kl-U31

i

11

iwwooo

WWS2700

Spațiu 8 eiij llccmpusTh cabinet nr.22 cu suprafața util» tsftwwâ. 4e.JS.56re».................


0. Partea II, Proprietari și acte


bocitori privitoare la dreptul da proprietate ți aita drepturi reale           Referințe


113694/22/12/2011.......•.................._ . _____________________ __________________

H.C-7 rir. 972/2002?.................. ' .. . ........ "       ...........................

„T Tntobuhra. "drept de PROPRltTAÎLconl. KG firt. 972X2662 ți Hill           >7TJ7f ?

v£ 367/2002. 4obafid»t Prin bm, cota actuala 1/2_______________\

* iî JUDEȚUL BRAȘOV IN DOMENIUL PRIVAT

<                                  CF I2Sd3i^J4Jro«Z hixrriw prin fâcii&ttW w          HhXffîffî 7?

itasMe-ir^n^emf» d<ri CF                     intftint jifte itKhtfHirâa nf. 9'7543 dtft 20/0J£2flZ      

116604 / 23/12/2013____________________________________

A{t Pfararfai nr. 1156. din 70/12/7013 omis 4a F?card Cata&na Ntarteta;

‘r.uwjiare, drept de i’ftOWÎETATEcuMki   diw țuntpjtorv ca tunj

B3 Jprcpriu *i> patrmcTiiut de gfecteliure aestinat exercitării 'piufesiet de’, .mertjCa.dobftndi.rj-'dn .Coovftnt^ coci „acituMalV3 ,.............. _..J.....â.............................................

i I SIMiHA ELENA-MARIANA__>

r dÎJSERVÂife VcdC-2


C. Partea ML SARCINI


Inc crieri privind dczmcmbrâmintcle dreptului dc proprietate,   |

drepturi      da garanția *i sarcini

Referințe

i 119694/ 22/1Z/2O11

Al

HG. nr. 972/2002;

CI îrtabulare. drept ce ADMWI5WRE


rit” CONSILIUL lUDEf IAN PRAgOV      " ’__________________ L7ZL-"2 L7..-L

' "O&'SEffWtrik poîfzfe ’h’jnicrZja din CF 1                 jnicHu» j&ri mih«rriM •». f/»4î jiu» xO.'COi'TOH.

î          hm/ho:».*d» cr.n s<M 1 cțiSriMOic.       cenJrx&ticzcsi JtU#7<Kî.

115604 / 23/1272013


Act Notariat nr. 11S6. gh 20/12/2012 erhiS de FiC^d CMdltfl* NiCOKta; c,'*7ser<nl^K,ț» drx’ptufdo adirni’i’sîrai© inccris         ni^ăi’penfru cola

j :dc ia cm înrobii, propjfetMeg celei de sub
£«i.N»fV«r« «Mftnf «*rr n> '.î*e<iT#         vtMcjX*' ăe ^^«eTsvVe *> ~<7r.7aci._______Carte Axictaftf/âr. 2 2dO41-Cl4/?7

Anexa ftn' ÎTa Partea f

Unliaie btâMdualț, AthWi; LdC. BrosOT. 5U Reptiblicît B. 2. Ap. SPaTjU 3, Jud. Brașov t’ăxti comune: ’.ermui de 52? cnp. brun«wDC»îeJe de apa, gas,. ektrtrtdtnht. acoperișul. <y»M scării. baluri, W»V» dim <i trasa rfa la stalul TT                *

W trt

ftr r.Adoțrral

Suprafața construită

Suprafețe i-tft (mpl

Certe pvrți comune

€ote teren

UhoervațM / Referințe

U?KMVC1-U31

*

17

1J87/R7D0D

77e;5?7OO

Spațiu 3 ota| îl compus din canine# nr,Z2 ai suprafața utile măaurâtn de 16pu mc

CerLife tu prez&ltut extras Corespunde eu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala. ntatrara da ^cast Mrou.

Prezentul extras dfi carte ItaCtarS este vfthbîl îa autentificarea de către im&muI public a MWor jurhfce prin care se sting drepturile reale precum ți                   succesiunilor, iar bWomi«Vil« piezentatc suni

vosccptihile de oHce modificare. in condiții!


5-a acnltac teriM de 20 ftQN. OMtn do ptottytart C£^Hr.2982?lS-lQ-2017 In sumo ce 20. pentru iervicim de putiicitolv tmohiliora cu codut nr. 2'12.


taferent.


Oats «jiu^anSH,

20-10-2017

Data cftjcrArh,


a<xu'»«^i rrr< «nîxir <r»e< șr gM.-yctw crM**. g»*hț»<» <V          ț«£»

.* a*»n 7


RELEVEU'PARTER

ituobU str. &tac.oiA,u C-oresl uvr. 1 ’&ras.ox/

scara 1:125 •<XXmX*C


C ntstenliza

5


Sxu.e


Spațiu 2


Cabinet 1

S.l$.47»p


Spațiu 15

Terasa SiU.JUp


r

no.

r'rW'-fr


Spațiu 10 Sala așteptare


Spațiu 9 Hol

S.X>.32mp jiî


Spațiu 3


Spațiu *»


Spațiu 7 Cabinet RX

S.25,H»p


»» M


Cabinet 2 S.ll,O»l»p


Cabinet 3


Spațiu $

Cabinet k s.zi.nnp
RELEVEU ETAJ I

iuuobtL str. Diacouvu. C-orist. kvr. 1 Brașov

scara 1:125
RELEVEU ETAJ II

lm.obi.1 str. ixacouux. Coresi ia.k. 1 'E-rasov scara 1:125

România


Consiliul Județean Brașov

Cod; F-16

PROIECT

Repartizare pentru avizare la^__ —4—

Comisiile de specialitate ( f

Pata                      jj/P


Secretar

HOTĂRÂREA NR.

din data de

privind aprobarea vânzării cotei-părți de !4 din Cabinetul medical stomatologic nr. 22 situat în imobil il-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spații < proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum ș spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

în or a


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de;

id. rin ul-

•ea în

lor


Analizând expunerea de motive nr. 18897 din data de 18.01.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. 18897 din data de 18.01.2018, întocmite de Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimenul Patrimoniu, p care se propune aprobarea vânzării cotei-părți de 14 din Cabinetul medical stomatologic nr. 22 situat în imobil Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, jud.Brașov și însuși Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spații proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 247/28.06.2017 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a cotei de '/2 din cabinetul medical stomatologic nr. 1, din cadrul Policlinicii Stomatologice,

cu


sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, respectiv completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 80 din data de 31.01.2017 și Hotărârii Consiliului Județean Bra;i nr. 422/29.09.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr.l - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului seu a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășc activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), ale art. 123 din Legea nr.215/2 )01 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată modificările si completările ulterioare;


;ov

cu


ară


din


cu


HOTĂRĂȘTE:


al

:u


Art.l..- Se aprobă vânzarea cotei-părți de 'Z> din Cabinetul medical nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, nr. cad. 119041-C1-U31, proprietate privată a Județului Brașov, înscris în C.F.nr. 119041-CI-U31 Brașov și identificat conform Anexei nr.l (extras de C.F. și Sinteza evalurii cuprinsă în Raportul de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit le către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2..


Se însușește Raportul de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -ec. Toth Eniko, pentru cota-parte de 'A din Cabinetul medical stomatologic nr.22, spațiul 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov , conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.,- Se aprobă prețul minim de vânzare a cotei-părți de 16 din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spaț

ul


8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 51.015 lei, reprezentând echivalentul a 11.008 euro (1 euro=4,6344 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 05.12.2017), conform Raportului evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

de


Art.4..~ Prețul vânzării va fl actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.5,.- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 98/05.12.2017.

ir.


Art.6..~ Vânzarea se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov 422/29.09.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr.l - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi.

Art.7- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri p in Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea


Vizat pentru legalitate, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

România

Consiliul Județean Brașov


Direcția Juridică si Relații cu Publicul Compartimentul Patrimoniu


Nr. înregistrare: Ad.18897/18.01.2018

F 15

REFERAT
privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Având în vedere Expunerea de motive nr.l8897/18.01.2018, prevederile HCJBv nr.80/31.01.2017, HCJBv nr.247/28.06.2017 și HCJBv nr.422/29.09.2017,

în temeiul prevederilor O.U.G.nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și a prevederilor art.91 alin.(l) lit.c) și alin.(4) lit.b) și art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținînd cont de prevederile art. 10 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Propunem plenului Consiliului Județean Brașov:

- aprobarea vânzării cotei-părți de >6 din Cabinetul medical nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, cu nr.cad.l 19041-CI-U31, proprietate privată a Județului Brașov, înscris în C.F.nr. 119041-CI-U31 Brașov și identificat conform Anexei nr.l (extras de C.F. și Sinteza evalurii cuprinsă în Raportul de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko);

 • -  însușirea Raportului de evaluare nr.98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, pentru cota-parte de '/2 din Cabinetul medical stomatologic nr.22, spațiul 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov (Anexa nr.2);

 • - aprobarea prețului minim de vânzare a cotei-părți de !4 din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 51.015 lei, reprezentând echivalentul a 11.008 euro (1 euro=4,6344 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 05.12.2017), conform Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr.98/05.12.2017.

Anexăm :

Extras C.F. nr. 119041 -CI-U31 Brașov, eliberat de OCPl Brașov la data de 19.10.2017, sub nr. 128310;

Sinteza evaluării cotei de 'A din cabinetul nr.22 (extras din Raportul de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko);

Raport de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Director Executiv D.J.R.P., Claudia Crăciun


Vizat:

Coordonator Compartiment Patrimoniu - Maria Mitarcă________18.01.2018

întocmit: Consilier Gabriela Moldovan

Vizat juridic:

b Cjr.Ioana Voiculeț

1

I


18.01.2018


jjj                  Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5

cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: relații.publice.ci(â)iudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro
Direcția Juridică și Relații cu Publicul Compartimentul Patrimoniu Consiliul Județean Brașov

Nr. înregistrare: Ad.18897/18.01.2018 privind aprobarea vânzării cotei-părți de % din Cabinetul medical stomatologic nr.22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

F 15


EXPUNERE DE MOTIVEPrin HCJBv nr. 190/17.06.2010 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, a imobilului Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, situat în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, înscris în C.F. vechi nr. 374 Brașov, nr. top 5427/2/1, 5427/2/4, 5427/2/6, 5427/2/7, 5427/2/8, în vederea vânzării spațiilor deținute, în baza contractelor de concesiune, respectiv de închiriere, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

în data de 31.01.2017 s-a aprobat lista spațiilor libere cu destinația de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov situat în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, domeniul privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, conform HCJBv. nr. 80.

Prin HCJBv. nr. 247/28.06.2017 s-a aprobat vânzarea prin licitației publice cu strigare a cotei de ‘/2 din Cabinetul medical stomatologic nr.l, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, respectiv completarea art. 1 din HCJBv. nr. 80/31.01.2017.

Regulamentul pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală a fost aprobat prin HCJBv.nr. 422/29.09.2017.

Având în vedere că au trecut mai mult de 6 luni de la însușirea rapoartelor de evaluare privind stabilirea prețului de vânzare al cabinetelor medicale și ținând cont de fluctuațiile mari pe piața imobiliară, considerăm că este necesar a se reactualiza prețul de pornire în vederea vânzării în condițiile O.U.G.nr.68/2008 și a Regulamentului aprobat prin HCJBv.nr. 422/29.09.2017, a spațiilor cu destinație medicală din Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, în conformitate cu Codul de etică profesională al evaluatorului autorizat și cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, Ediția 2017, ANEVAR.

Prin comanda nr.ad. 15620/16.11.2017, s-au achiziționat serviciile necesare întocmirii rapoartelor de evaluare, de către un expert atestat ANEVAR, prin care s-a actualizat prețul minim de vânzare, respectiv de pornire la licitație publică cu strigare, a spațiilor cu destinație medicală din Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, atât din punct de vedere faptic cât și juridic.

Pentru reglementarea și finalizarea procedurilor de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și a Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, aprobat prin HCJBv.nr. 422/29.09.2017, propunem plenului Consiliului Județean Brașov:

 • - aprobarea vânzării cotei-părți de "A din Cabinetul medical nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobiluIui-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, cu nr.cad.ll9041-Cl-U31, proprietate privată a Județului Brașov, înscris în C.F.nr.ll9041-Cl-U31 Brașov (identificat conform extrasului de C.F. 119041-C1-U31 Brașov și Sintezei evalurii cuprinsă în Raportul de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, care vor constitui Anexa nr.l la hotărârea de aprobare);

 • - însușirea Raportului de evaluare nr.98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, pentru cota-parte de ‘A din Cabinetul medical stomatologic nr.22, spațiul 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov (care va constitui Anexa nr.2 la hotărârea de aprobare);

 • - aprobarea prețului minim de vânzare a cotei-părți de *A din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 51.015 lei, reprezentând echivalentul a 11.008 euro (1 euro=4,6344 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 05.12.2017), conform Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr.98/05.12.2017.

Anexăm :

 • - HCJBv.nr. 80/31.01.2017;

 • - HCJBv.nr.247/28.06.2017;

 • - HCJBv.nr.422/29.09.2017;

 • - Extras C.F. nr. 119041-C1-U30 Brașov, eliberat de OCPI Brașov la data de 19.10.2017, sub nr.128308;

 • - Sinteza evaluării cotei de /z din cabinetul nr.20 (extras din Raportul de evaluare nr. 97/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR- ec. Toth Eniko);

 • - Raport de evaluare nr. 97/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR

 • - ec. Toth Eniko.

Director Executiv D.J.R.P., Claudia Crăciun


Coordonator Compartiment Patrimoniu Maria Mitarcă


18.01.2018


întocmit: Consilier Gabriela Moldovan18.01.2018


SINTEZA EVALUĂRII

COTA DE % din cabinet nr.22

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de % - JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAh BRAȘOV

Cota % - persoana fizică Simina Elena -Mariana

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U31 cu nr. cerere 128310/19.10.2017

Număr cadastral

119041-C1-U31

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.H9041-Cl-U31 cu nr. cerere 128310/19.10.2017

Plan parter, etajele 1 si II

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în diviziune,

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etajul II

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe (mp)

Cabinet in policlinică

Au

Cota de % c

in 17 mp

Anexe

Ad

nu

Balcon

Ac

nu

Teren

St

Cota de % din 779/52700

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR-curs BNR)

4,6344

Data inspecției

05.12.2017

Data evaluării

05.12.2017

Valoare abordare prin venit pentru cota de 1/2

10.945

Euro

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat

Euro

Valoare abordare prin comparații pentru cota de 1/2

11.008

Euro

VALOAREA DE PIAȚĂ recomandată, din care:

51015

LEI

11008

EURO

-Valoare constructie/constructii

LEI

EURO

-valoare unitara construcție

(la apartamente - pt. aria utila; la clădiri independente - pt. aria desfasurata)

6002

(51015 / cota de % din 17 mp)

LEI /mp

1295

EURO/mp

Grad de finalizare a construcției (in cazul construcțiilor nefinalizate)

case

-

°/o

cabinet

• 100%

Interval de valori estimat pentru imobilul evaluat / mp (Euro)

1259 -1322 euro/mp

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Cerere medie

Amplasare în zonă centrală,

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei

încadrare in clase de risc seismic (1-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Comercială

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt