Hotărârea nr. 349/2018

Hotărârea nr.349 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr.23, înscris în C.F. nr. 1279469-C1-U5 Braşov, nr. cadastral 129469-C1-U5

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr 5, Brașov, România, 50000 ' Telefon: * 40 268 410 777, Fax: -MO 268 475 76 o f f i c <• O) j u d b f a s o v zo. w w w j u d b r a s o v. r o


ROMÂN IA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.349

din data de 30.10.2018


- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Jud apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric clasat în grupa I Lungă, nr.23, înscris în C.F. nr. 1279469-CI-U5 Brașov, nr. cadast:


:țul Brașov pentru achiziționarea •, situat în municipiul Brașov, s or. al 129469-C1-U5


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data c e 30.10.2018


Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu ni

către Biroul Patrimoniu/Direcția Juridică privind neexercitarea dieptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imc ului monument istoric clasat în grupa B, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11430 la poziția 281, situat


16696/18.10.2018, întocmire de


în municipiul Brașov, str.Lungă


nr.23, înscris în C.F. nr. 1279469-C1-U5 Brașov, nr. cadastral 1294( 9-C1-U5;

Luând în considerare înștiințarea înregistrată cu nr. 16696 din


12.10.2018 a domnului Muntean Mircea, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.4 din imobilul situat în municipiul Brașo v', ser. Lungă nr.23, la un preț de 45.000 euro, precum și adresa N misterului Culturii și identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din municipiul Brașoi str.Lungă, nr.23, ap.4, monument istoric, datare, cca.1800 LMI 201 > Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (‘protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.l 15 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Lîgea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;


cu nr.541/43/04.08.2018 privird

• poz 281, cod BV-II-m-1; 430;

•) din Legea nr.422/2001 pnv ::nd


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea B, cod LMI 2015 BV-il-m-B-ituat în municipiul Brașov, str. 69-C1-U5, deținut de Muntean


apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, clasat în grup: 11430. evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 281, s Lungă nr.23, înscris în 1279469-C1-U5 Brașov, nr. cadastral 129-Mircea și Muntean Florin.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.Cont rasemnează, SE CREȚAR Maria Dumbrăveanu