Hotărârea nr. 348/2018

Hotărârea nr.348 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.6 – parter din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Gheorghe Bariţiu nr.6, înscris în C.F. nr. 128935-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 128935-C1-U6

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dU Eroilor or. 5, Brașov, Romano. 5000( 7

Telefon: + 40 268 410 777, Fax; MO 268 475 576C onsiliul Județean Brașov

)


office@judbrasov.ro. wwvsjiidbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.348

din data de 30.10.2018


- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Juc ețul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.6 - parter din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov. str.Gheorghe Barițiu nr.6, înscris în C.F. nr. 128935-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 128935-


C1-L6


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la date de 30.10.2018


Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu n către Biroul Patrimoniu/Direcția Juridică privind neexercitarea d


-.16550/15.10.2018, întocmite de •eptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.6 - parte r clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Gheorghe Barițit C1-L6 Brașov, nr. cadastral 128935-C1-U6;

Luând în considerare înștiințarea înregistrată cu nr. 16596/1 ANDREEA, privind intenția de vânzare a apartamentului n\ municipiul Brașov, str.Gheorghe Barițiu, la un preț de 60.000 eu? o, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru nr.686/51/08.10.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune din municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.6, ap.6 monument isteric, „Casa Valentinus Hirscher", datare sec. XVI-X1X, LM1 2015 poz.136, cod BV -II-m-B-11305;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Leg;; monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea admini: republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administi iției publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;


din imobilul monument istoric

nr.6, înscris în C.F. nr. 128935-


.10.2018 a doamnei GURUIIA ,6-parter din imobilul situat în


Cultură Brașov, înregistrată cu al statului român pentru imobilul


:a nr.422/2001 privind protejarea ulterioare, precum și art.91 alin.l trației publice locale nr.215/2001


HOTĂRĂȘTE:


Art.l, - Județul Brașov nu își exercită dreptul de peemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6-parter din imobilul monument istoric clasat în ț rupă B, cod LM1 2015 BV-lI-m-B-11305, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 136, Gheorghe Barițiu nr.6, înscris în CF nr. 128935-C1-U6 Brașov, nr. de doamna GURUITA ANDREEA.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a orezentei


situat în municipiul Brașov, st", cadastral 128935-C1-U6, deținut


hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu,

■* /

..A                7 w

7


PREȘEDINTE

Adrian- Ioan.Yeștea^T'

_............/•" ...........")

- /vw

\.........


Cont asemnează, SE

Maris


CRETAR Dumbrăveanu

L