Hotărârea nr. 347/2018

Hotărârea nr.347 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.23, înscris în C.F. nr. 127123-C1-U7 Braşov, nr. cadastral top.(5336/3)/3

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dij; Eroilor nr. 5, Brașov, România, 5000C 7 îei&forv r 40 26S 410 777, Fax. --40 268 475 ;76 cftireîix)judbrasov ro. www.șatibrasov > o


- , . • •«« •

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.347

din data de 30.10.2018


- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Juc ețul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.23, înscris în C.F. nr. 127123-C1-U7 Brașov, i r. cadastral top.(5336/3 )/3


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data 30.10.2018


Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu n:. către Biroul Patrimoniu/Direcția Juridică privind neexercitarea d < Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imc bilul monument istoric clasat în grupa B, cod LMI 2015 BV-Il-m-B-11322 la poziția 155, situat îi municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.23, înscris în CF nr. 127123-C1-U7 Brașov, nr. cadastril top.(5336/3)/3;

Luând în considerare înștiințarea înregistrată cu nr. 16596/

Cornel, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.3 din imc îilul situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.23, la un preț de 74.000 euro, precum

Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înr igistrată cu nr.569/44/30.08.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român

Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.23, ap.3, Casa Demeter, mc nument istoric datare sec.XlX, evidențiat în lista monumentelor istorice la poz.155, cod LMI 2015 IV-II-m-B-l 1322 ;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Leg monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările lit.(c) coroborat cu art.l 15 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea admini; republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administr iției publice locale nr.215/20C 1 republicată, cu modificările și completările ulterioare;


. 16596/16.10.2018. întocmite de eptului de preemțiune de către


1.10.2018 a domnului Mihalcea


i adresa Ministerului Cuittrii și


pentru imobilul din municipiul


;a nr.422/2001 privind protejarea ulterioare, precum și ar .91 alin. 1 trației publice locale nr.215/2001


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de pi apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric, clasat în grup


>i eemțiune pentru achiziționarea

1 B, cod LMI 2015 BV-lI-m-E-


11322, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 155, < ituat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.23. înscris în CF nr. 127123-C1-U7 Brașo/, nr. cadastral top.(5336/3),'3 , deținut de domnul Mihalcea Cornel.


Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură ac ucerea la îndeplinire a prezente?, hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


PREȘEDINTEAdrian- Ioan Veștea’-N A.

7 Cont rasemnează,

Mari.


A

-7


SECRETAR DuXhbrăveanu

A