Hotărârea nr. 346/2018

Hotărârea nr.346 – corectarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu – Satu – Nou Dumbrăvița– Vlădeni, km 2+755 – 14+425’’ aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 1

C onsiliul Județean

Brașov

)


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.346

din data de 30.10.2018

- privind corectarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu- Satu-Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 -14+425” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 17438/25.10.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune corectarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu - Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 - 14+425” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 1;

Ținând cont de faptul că, devizul general anexat la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.278/30.08.2018 a fost calculat pe toate capitolele de deviz la cota TVA de 19%.

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, republicat cu modificările și completările ulterioare, art.91, alin.l, lit.b și alin.3, lit.f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.278/30.08.2018, în sensul corectării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu - Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 - 14+425” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 1 și se înlocuiește cu o nouă anexă nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.278/30.08.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXA NR.lPrivind actualizarea indicatorilor-tehnico economici pentru obiectivul de investiții

"Modernizare și reabilitare drum județean DJ112C, Hălchiu - Satu - Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755 -14+425"

Amplasamentul: Drumul județean DJ 112C este situat în partea centrală a județului Brașov și are o lungime de 11,590 km. DJ112C face legătura între localitățile Hălchiu, Satu Nou, Dumbrăvița și Vlădeni și totodată între drumurile naționale DN13 și DN1. Terenul afectat de lucrare este situat pe teritoriul administrativ al Comunei Hălchiu și Dumbrăvița în intravilan și extravilan.

Titularul investiției: Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general: S.C. MULTIMAL SERV S.R.L. - Brașov

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea totala a investiției: 21.840.574,19 lei, inclusiv TVA, din care constructii-montaj (C+M): 19,052,485.46 lei cu TVA.

Eșalonarea investitei:

Anul 2018:4.292.760,00 lei cu TVA

Anul 2019:17.547.814,19 lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Capacitati:

Lungime drum: 11,590 km

Lățime parte carosabilă: 6,00 m

Lățime platformă = 8,00 m

Clasă de importanță „ C"

Clasa tehnică IV

Eșalonarea investitei:

Anul 2018: 4.292.760,00 lei cu TVA

Anul 2019: 17.481.432,07 lei cu TVA se va înlocui cu 17.547.814,19 lei cu TVA.

H . Surse de finanțare

Bugetul total: 21.774,192,07 lei, inclusiv TVA din care:

Cheltuieli eligibile finanțate din Bugetul M.D.R.A.P.F.E. prin Programul PNDL 1 cu suma de 5.409.222,00 lei cu TVA.

Cheltuieli neeligibile plătite de Consiliul Județean Brașov în perioada 2015-2016 reprezentând cheltuieli de proiectare prestate de firma S.C. Multimal Serv S.R.L. + Avize și acorduri în sumă de 163.138,69 lei cu TVA

Cheltuieli neeligibile cofinantate din Bugetul propriu al Consiliului Județean Brașov cu suma de 16.201.831,38 lei cu TVA.

se va înlocui cu:

II. Surse de finanțare

Bugetul total: 21.840.574,19 lei, inclusiv TVA din care:

Cheltuieli eligibile finanțate din Bugetul M.D.R.A.P.F.E. prin Programul PNDL 1 cu suma de 5.409.222,00 lei cu TVA.

Cheltuieli neeligibile cofinantate din Bugetul propriu al Consiliului Județean Brașov cu suma de 16.431.352,19 lei cu TVA.

Anexăm:

-devizul general al investițieii actualizat

Anexa nr. 1 cu sumele și km corectați