Hotărârea nr. 345/2018

Hotărârea nr.345 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, la km 14+730”

kN BRAȘOV

,nia, 500007

3 268 475 576

: brasov.ro


CONSILIUL JUDEȚE;

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, Romii Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +4 office@judbrasov.ro, www.juc


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.3-L

din data de 30.10.2018


345


- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pi DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, la km 14+730”


entru obiectivul de investiții „Pod pe


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;


Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 17491/25.10.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 104L, Dacia-Viscri-Bunești, la km 14+730;

Diurnul județean DJ 104L se află în proces de modem


„ Pod pe DJ


zare în baza contractului de execuție


lucrări nr.61/14311/28.09.2017 și conform proiectului tehiic realizat de S.C.Multimal Serv. S.R.L. în anul 2015; în studiului de fezabilitate transmis c<

S.R.L. București, se propune Soluția 1 - Pod nou cu suprastructură din grinzi prefabricate precomprimate cu corzi aderente pretensionate;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 priv alin.l, lit.b și alin.3, lit.f din Legea nr.215/2001, republic ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare


e către proiectantul S.C.Beta Cops


ind finanțele publice locale, art.91, ■ ită cu modificările și completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Pod pe DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, la km 14+730”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


1918 2018 | SAR&AtQUIM iMPQEUNÂ


AnexăSECRETAR Maria Dlffîbraveanu


INDICATORI EHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “POD PE DJ 104L, DACIA-VISCRI-BUNEȘTI, LA KM 14+730”


Valoare totală a obiectivului de investiții:

Valoare totală, inclusiv TVA: 6.592.527,67 lei

Valoare totală, exclusiv TVA: 5.548.759,42 lei

Din care (C+M):             4.803.681,97 lei

Elemente fizice:


Lungime pod -totală

-suprastructură


30,10 m

24,00 m


Cai


Lățime pod -totală -carosabil -trotuare


Lungime rampe


10,50m

7,00 m

2 x 1,50 m


2 x 25,75 m


5,50 m ....7,00 m

2 x 1,50 m


Lățime rampe -carosabil

-acostamente

-platformă drum 8,50....10,50 m


Amenajare albie -lungime -lățime


90 m

18...15 m


pacități fizice:

Piloți forați 0 1,05 m, 1=20,00 m Culee din b.a.

Grinzi prefabricate h=l,03 m, 1=24,00 m Cale pe pod Trotuare pe pod Sistem rutier rampe

Zid de sprijin din beton h=5,0.....6,2 m

Saltele de gabioane cămășuite cu beton

Durata estimată a investiției:

Durata de execuție estimată este de 8 luni calendaristice.


6 buc.

2 buc.

8 buc.

168 mp 45,15 mp 377 mp 116 m 660 mp