Hotărârea nr. 344/2018

Hotărârea nr.344 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 174/30.05.2018

Wp

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. S, Brașov, România, 500007

Telefon: - 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


HOTĂRÂREA NR.344

din data de 30.10.2018

  • - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 174/30.05.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinaă la data de 30.10.2018

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 17490 din data de 25.10.2018 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune spre aprobare modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 174/30.05.2018 și rectificarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe unități administrativ-teritoriale din județul Brașov, pentru drumurile județene și comunale;

Având în vederea prevederile art.59 - 62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.4 lit.”c” din Legea nr.2/2018 și prevederile art.91 alin.l lit ,,f’ din Legea nr.215/2001 -Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea sumelor repartizate pe unități administrativ teritoriale din județul Brașov din cote defalcate din TVA, pentru reparații drumuri județene și comunale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 174/30.05.2018 astfel:

  • - diminuarea cu suma neutilizată de 500.000 lei, alocată comunei Părau pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri comunale;

  • - alocarea sumei de 150.000 lei, comunei Comăna pentru lucrări de reparații la drumul comunal DC 21 Ungra-Hălmeag;

  • - alocarea sumei de 350.000 lei, comunei Ticuș pentru lucrări de reparații la drumurile comunale DC 24 Ticuș-Cobor și DC 13 Cobor -Felmer,

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 174/30.05.2018, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan-VeSfei


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu