Hotărârea nr. 343/2018

Hotărârea nr.343 – aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a bugetului Judeţului Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO


Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


B-du! Eroilor nr. 5. Brașov, România. 500007

Telefon: + 40 268 410 777. Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasoL.ro


ROMÂNI*!,


HOTĂRÂREA NR. 343

din data de 30.10.2018

- privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2018 a bugetului Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de|30.10.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate, înregistrate iub nr. 16951 din data de 18.10.201 î întocmite de Direcția Economică, prin care se propune aprobarea execuțiai bugetare la data de 30.09.231 8 a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv, bugetul local - execuție întocmită pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - întocmită pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, bugetul creditelor interne -execuție întocmită pe secțiunea de dezvoltare;                              I

Având în vedere dispozițiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. ,,f’ din|Legea nr.215/2001, republicată, c i modificările și completările ulterioare;                                        I

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:                                        I

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.09.2018, a bugetului pe venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv bugetul local - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvdltare, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                I

Art.2. - Se aprobă execuția bugetară Ia data de 30.09.2018, a bugetului pe venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii -secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.3 șl nr.4, care fac parte integrantă c in prezenta hotărâre.                                                             I

Art.3. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.09.2018, a bugetului fie venituri și cheltuieli al J adețuiui Brașov, respectiv, bugetul creditelor interne - secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.                                                     |


ontrasemnează,

SECRETAR aria Dumbrăveanu

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


Anexa nr.SECRETAR

DUMBRĂVEANU MARIA


t ' CONT DE EXECUȚIE LA 30.09.2018 AL JUDEȚULUI BRAȘOV -I BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ’

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

COD

Progranl 1

anual 2018 |

Program Trim.l+ll+lll

Realizat ta

30.09.2018

Diferența

0

1

2 1

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

261.840K2

224.316,96

212.859,04

11 457

impozit pe profit

01.02

1.350100

1.188,60

1.128,57

60 T 3

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.3501)0

1.188,60

1.128,57

60, G 3

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

105.8861)0

93.793,19

97.061,94

-3.268,75

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

74.8841)0

65.304,79

68.404,14

-3.099,35

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

31.002,1)0

28.488,40

28.657.80

-169,4 j

Sume defalcate din TVA

11.02

59.811,1)0

50.914,00

43.153,18

7.760,fl

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

49.427,1)0

40.530,00

38.703,18

1.826,82

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11.02.05

4.450,lo

4.450,00

4.450.00

0,3)

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

5.934, Io

5 934,00

o.co

5.934,0(1

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

1.710,50

1.264,00

1.256,28

7,77

Impozitul pe mijloacele de transport

16.02.02

1.483,(10

1.093,00

1.088,81

4, Ti

- Persoane fizice

16.02.02.01

71,00

56,00

61,96

•5,96

- Persoane juridice

16.02.02.02

1.412,(10

1.037,00

1.026,85

10,' 5

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

227,30

171,00

167,47

3,53

Venituri din proprietate

30.02

778,4

616,57

549,77

66,80

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

634,34

472,65

405.85

66, 1: 0

- Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

634,34

472,65

405,85

66,80

Venituri din dividende

30.02.08

143,9P

143,92

143,92

0,00

- Divid, de la soc. cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

143,9^ |

143,92

143,92

3,OG

Venituri din dobânzi

31.02

o,op|

0,00

0,04

-3,04

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

o.opl

0,00

0,04

-0,04

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02

418,85

314,60

293,18

21,4:2

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

66, ol

48,00

63,71

-15,71

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

17.8J

13,90

21,86

•7,96

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

o.od

0,00

0,29

■0,29

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

335,0(1

252,70

207,32

45,38

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

23,13

23,13

25,73

-2,60

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

12,5(1

12,50

15,08

-2,58

- Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

12,501

12,50

15,08

-2,58

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

10,631

10,63

10,65

-0,02

Diverse venituri

36.02

382,761

317,76

466,68

-148,92

Taxe speciale

36.02.06

242,761

212,76

324,08

-"11,32

Alte venituri

36.02.50

140,00

105,00

142,60

■37 6C

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-1.217,131

-1.216,24

0,30

-1.216 54

Donații și sponsorizări

37.02.01

0,00

0,00

0,30

-0.30

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de cezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-1.217,131

-1.216,24

0,00

-1.216.24

încasări din rambursarea împrum. acordate

40.02

o.ool

0,00

4.800,00

-4.800,00

Sume din exced. bugetului local utilizate pt. finanțarea chelt. secțiunii de funcț.

40.02.18

o.ool

0,00

4.800.00

-4.800,00

Alte operațiuni financiare

41.02

0,00

0,00

-5.465,63

5.465,53

Disponibilit. rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec. și a altor nstit. publ. de pe raza altor UAT-uri decât cea pe raza căreia își desf. activ. CJ

41.02.05

0,00

0,00

-5.465,63

5.455,53

Disponibilit. rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec. și a altor instit. publ. de pe raza altor UAT-uri decât cea pe raza căreia își desf. activ. CJ , ptr. SF

41.02.05.01

0,00

0,00

-5.465,63

5.465,63

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

92.697,35

77.101,35

69.589,00

7.512,35

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42 02.21

88.638,00|

|   73.042,00

65.529,90

7.5- 2,10

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program I I anual 201 p |

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2018

Diferența

0

1

2 I

3

4

Subvenții primite din Fondul de Investiție

42.02.28

2.714,®0

2.714,00

2.714.00

O'.CO

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

1.240,15

1.240,25

1.240,00

0,25

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

105,10

105,10

105,10

O,I)C>

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a cugetului local

42.02.51.01

105,10

105,10

105.10

0,90

TOTAL CHELTUIELI

273.700,02

236.020,40

191.723,05

44.297,3:'

-cheltuieli de personal

10

70.833,221

66.310,68

52.757,95

13.552,7

- cheltuieli materiale

20

38.529,04

35.667,14

23.375,52

12.291,62

- dobânzi

30

2.393,44

1.678,13

1.520,21

1*7,92

-fond de rezerva

50

280,(1)

280,00

0,00

280,00

- transferuri intre unitati

51

25.496,37

20.932,51

18.693,82

2.238,69

-alte transferuri

55

1.778,®

1.617,28

1.153,67

463,61

-asistenta sociala

57

101.670,7B

82.150,14

72.825,00

3.325,-14

-alte cheltuieli

59

18.418,56

15.215,25

12.957,41

2.257,84

-rambursări de credit

81

17.646,0D

15.515,25

12.379,14

3.136,11

-plăti ani prec rec an curent

85

-3.345,9B

-3.345,98

-3.939,66

593,68

51.C2.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

27.053,10

23.737,23

17.478,97

6.255,26

-cheltuieli de personal

10

18.585,01)

15.305,43

12.964,87

2.343,56

- cheltuieli materiale

20

6.240,5»

6.204,24

3.692,30

2.511,94

-alte transferuri

55

428,68

428,68

27,02

431,66

- alte cheltuieli

59

2.816,3r

2.816,37

2.350,8C

465,57

-plăti ani prec rec an curent

85

-1.017,4®

-1.017,49

-1.556.02

533,53

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

2.217,64

1.480,70

1.103,24

37*,46

-cheltuieli de personal

10

420,0®

318,40

235,69

. .... 8V1

- cheltuieli materiale

20

41,4(1

36,60

25,26

11,34

- fond de rezerva

50

280,0(1

280,00

0,00

280,00

- transferuri intre unitati

51

2.704,51

2.074,03

2.074,03

(1.09

-plăti ani prec rec an curent

85

-1.228,33

-1.228,33

-1.231,74

3,41

55.C2.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

2.425,d

1.685,13

1.449,43

235,70

- cheltuieli materiale

20

102,01

77,00

0,00

77,00

- dobânzi

30

2.393,44

1.678,13

1.520,21

157,92

-plăti ani prec rec an curent

85

-70,01

-70,00

-70,78

0,78

: 60.02. AP ARARE-CENTRUL MILITAR ZONAL

60.02

273,501

271,50

157,46

114,04

- cheltuieli materiale

20

273,501

271,50

157,46

114,04

61.C2.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE URGENTA

61.02

346,001

316,00

167,48

148,52

- cheltuieli materiale

20

346,001

316,00

167,48

148,52

65.C2.INVATAMANT

65,02

14.732,551

10.818,38

8.465,02

2.353 36

- cheltuieli materiale

20

2.354,82]

2.148,81

1.234,80

9' 1 01

- ajutoare sociale

57

12 405,00]

8.696,84

7.259 94

-.436 90

-alte cheltuieli

59

40,88]

40,88

40.87

0.01

-plăti ani prec rec an curent

85

-68,15

-68,15

-70.59

2,44

JUDEȚUL BRAȘOV

10.244,85

7.159,69

6.539,36

520,33

- ajutoare sociale

57

10.313,00

7.227,84

6.608.65

319,19

-plăti ani prec rec an curent

85

-68,15

-68,15

-69,29

1,14

i Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

1.037,82

806,82

476,08

330,74

• cheltuieli materiale

20

437,00

404,00

245,86

158,14

- ajutoare sociale

57

583,00

385,00

212,41

172,59

-alte cheltuieli

59

17,82

17,82

17,81

C>,01

Centrul școlar pentru educație incluzivaFagaras

1.188,08

1.002,82

570,60

43.2.22

- cheltuieli materiale

20

690,10

616,84

357,82

259,02

■- ajutoare sociale

57

492,00

380,00

206,80

1*3,20

■ -alte cheltuieli

59

5,98

5,98

5,98

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Victoria

368,00

324,00

100,90

223/0

- cheltuieli materiale

20

144,00

140,00

48,77

91,23

- ajutoare sociale

57

224,00

184,00

52,13

131,87

Școala profesionala speciala Codlea

1.207,30

I      928,30

432,65

495.65

- cheltuieli materiale

20

506,30

I      475,30

279,93

195.37

- ajutoare sociale

57

701,00

I     453,00

152,72

300,28

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

375,32

I     316,57

144,15

172,42

-cheltuieli materiale

20

283,32

I     249,57

116,92

132,65

-ajutoare sociale

57

92,00

I      67,00

27,23

39,77

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

311,18

I 280,18

201,28

‘*8,93

-cheltuieli materiale

20

294,10

|     263,10

185,50

77,60

-aite cheltuieli

59

17,08

|       17,08

17,08

0.00

-plăti ani prec rec an curent

85

-1,30

1.30

66.02 SANATATE

66.02

7.277,651

|   6.522,00

5.005,06

1.516,94

- transferuri intre unitati

51

7.277,65

|   6.522,00

5.005,06

1.516,94

67,C2.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

31.878,601

I 25.121,08

22.385,13

2.735,95


MU LEi

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

-cheltuieli de personal

10

3.879,12

2.985,20

2.902,14

83,06

- cheltuieli materiale

20

1.475.5C

1.266,00

676,88

!      589,12

- transferuri intre unitati

51

11.871,57

9.394,49

8.812,33

582,16

- alte cheltuieli

59

14.976,4:

11.799,40

10.322,34

1.477,06

-plăti ani prec rec an curent

85

-324,01

-324,01

-328,56

4,55

JUDEȚUL BRAȘOV

26.494,4?

20.847,38

18.785,51

2.361,87

- transferuri intre unitati

51

11.871,57

9.394,49

8.812,33

582,16

- alte cheltuieli

59

14.946,92

11.776,90

10.301,74

1.475,16

-plăti ani prec rec an curent

85

-324,01

-324,01

-328,56

4,55

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

5.384,12

4.273,70

3.599,62

374,08

-cheltuieli de personal

10

3.879,12

2.985,20

2.902,14

83,06

- cheltuieli materiale

20

1.475,50

1.266,00

676,88

589,12

- alte cheltuieli

59

29,5C

22,50

20,60

1,90

68.C2.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

153.615,34

134.821,70

111.773,65

23.048,05

-cheltuieli de personal

10

46.378,10

46.370,42

35.708,70

10(3(51,72

- cheltuieli materiale

20

14.011,48

11.765,39

7.750,51

4 014.38

- transferuri intre unitati

51

3.643,08

2.941,99

2.802,40

139,59

-asistenta sociala

57

89.265,79

73.453,30

65.565,06

7 388,24

- alte cheltuieli

59

584,89

558,60

243,40

315,20

-plăti ani prec rec an curent

85

-268,00

-268,00

-296,42.

28,42

JUDEȚUL BRAȘOV

3.669,08

2.967,99

2.518,42

449,57

- transferuri intre unitati

51

3.643,08

2.941,99

2.802,40

139,59

- alte cheltuieli

59

294,00

294,00

12,44

281,56

-plăti ani prec rec an curent

85

-268,00

-268,00

-296,42

28,42

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

149.946,26

131.853,71

109.255,23

22.598,48

-cheltuieli de personal

10

46.378,10

46.370,42

35.708,70

10.661,72

- cheltuieli materiale

20

14.011,48

11.765,39

7.750,51

4.014,38

-asistenta sociala

57

89.265,79

73.453,30

65.565,06

7.888.24

- alte cheltuieli

59

290,89

264,60

230,96

33 64

70.02.LOCUINȚE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

2.464,31

2.256,70

1.598,70

658 00

-cheltuieli de personal

10

794,31

759,60

403,91

355 69

-cheltuieli materiale

20

320,00

308,50

68,20

240 30

-alte transferuri

55

1.350,00

1.188,60

1.126,65

6195

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-0,06

0 06

JUDEȚUL BRAȘOV

2.464,30

2.256,69

1.598,70

657 99

-cheltuieli de personal

10

794,31

759,60

403.91

355 69

-cheltuieli materiale

20

319,99

308,49

68.20

240,29

-alte transferuri

55

1.350,00

1.188,60

1.126.65

61,95

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-0.06

0,06

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT BRAȘOV

0,01

0,01

0,00

0,01

-cheltuieli materiale

20

0,01

0,01

0.00

0,01

74.C2.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

291,30

291,30

23,96

267,34

JUDEȚUL BRAȘOV

291,30

291,30

23,96

267,34

-cheltuieli materiale

20

291,30

291,30

23,96

267,34

83.02.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83.02

845,69

628,93

587,91

41,02

■ cheltuieli de personal

10

776,69

571,63

542,64

28.99

- cheltuieli materiale

20

72,00

60,30

48,50

11,80

-plăti ani prec rec an curent

85

-3,00

-3,00

-3,23

0.23

JUDEȚUL BRAȘOV

-3,00

-3,00

-3,23

0,23

-plăti ani prec rec an curent

85

-3,00

-3,00

-3,23

0,23

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

848,69

631,93

591,14

40,79

-cheltuieli de personal

10

776,69

571,63

542,64

28,39

- cheltuieli materiale

20

72,00

60,30

48,50

11,30

34.C2.TRANSPORTURI

84.02

29.883,00

27.673,25

21.434,58

6.238,57

- cheltuieli materiale

20

12.604,00

12.525,00

9.437,70

3.087,30

-rambursări de credit

81

17.646,00

15.515,25

12.379,14

3.136,11

-plăti ani prec rec an curent

85

-367,00

-367,00

-382,26

15,26

87.C2.ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.02

396,50

396,50

92,47

304,03

- cheltuieli materiale

20

396,50

396,50

92,47

304,03


DIRECTOR EXECUTIV, |

AGAFIȚEI GABRIEL^,


SEF SERVICIU BUGET, SĂNDOR ILDIKO


DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET

PREȘEDINTE

VEȘTEA ADRIAN-IQA^I

/ /ȚV

/'

CONT bE EXECUȚIE LA 30.09.2018 AL JUDEȚULUI BRAȘOV SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Anexa ir. 2

SECRETAR

DUMBRĂVE'ANU MARIA

1

1

BUGET LOCAL

MIJ LEI

DENUMIRE INDICATORI

COD

Progran anual 20

8

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la :

30.09.2018 i

Diferența

0

1

2

3

4

5=:3-4

TOTAL VENITURI

00.01

29.831,

>7

21.912,08

22.133,64

-221,56

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

1.217,

13

1.216,24

0,00

1.2'16,2-.

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1.217,

13

1.216,24

0 0@

1.2'10,2:1

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

2,

>3

2,63

2.71

-0,ull

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

2,

>3

2,63

2,71

-0,03

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0,

)0

0,00

20.000,00

-20. £00.011

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor SD

40.02.14

0,

)0

0,00

20.000,00

-20. £00,OU

Alte operațiuni financiare

41.02

0,

)0

0,00

-52,86

52,8ii

Disponibilit. rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec. și a altor instit. publ. de pe raza altor UAT-uri decât cea pe raza căreia își desf. activ. CJ

41.02.05

0,

)0

0,00

i

-52,86

52, Si:

Disponibilit. rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec. și a altor instit. publ. de pe raza altor UAT-uri decât cea pe raza căreia își desf.

I activ. CJ ptr. so

41.02.05.02

0,

30

0,00

-52,86

52,8':

^Subvenții de la bugetul de stat

42.02

4.598

50

3.562,42

2.148,7?

1 3,13,6:

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare Locală

42.02.65

1.001

76

1.001,76

2.143,4

-1 .14'1,6 :

! Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare ,susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de

I programare 2014-2020

42.02.69

3.596

74

2.560,66

5,36

2.55!:,.3 i

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

24.013

41

17.130,79

35,02

17.095,? i

Fondul European de Dezvoltare Regională

48.02.01

23.684

46

16.839,60

0,00

-I6.83SL6 :

î      - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

23.684

46

16.839,60

0,00

16.839,5:

i    Fondul Social European

48.02.02

328

95

291,19

35,02

256,1 i

; - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

328

95

291,19

35,02

256.1 i

iTOTAL CHELTUIELI

170.154

78

117.472,86

21.826,59

95.646.2 i

-transferuri de capital

51

14.971

90

14.971,90

4.380,48

' 0.591 .i;

-alte transferuri

55

1.502

35

1.205,35

0,00

1.205.3:

j- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

30.482

72

22.402,40

255,25

22.14T.1:

I - cheltuieli de capital

71

123.197

81

78.893,21

17.209,16

61.684.0:

-plăti ani prec rec an curent

85

0

00

0,00

-18,30

16,3:

I

! 51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

3.156

53

3.112,11

538,20

2.573,9'

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

387

00

342,58

211,52

131,0:

• cheltuieli de capital

71

2.769

53

2.769,53

326,68

2.442,3!

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

88

10

88,10

84.60          3,5i

-transferuri de capital

51

84

60

84,60

84,60

o,o:

i - cheltuieli de capital

71

3

50

3,50

0,00

3 8'

j 60.02.AP ARARE-CENTRUL MILITAR ZONAL

i

60.02

80

00

80,00

0,00

8o,o:

|   - cheltuieli de capital

71

80

00

80,00

0,00

8o,o:

151.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-

i INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE URGENTA

61.02

203

00

203,00

8,99

194,0'

DENUMIRE INDICATORI

COD

Progra anual 2I

n

18

Program Trim.l+ll+lll

Realizat: la

30.09.2018

Diferența

0

1

2

3

4       ;

5=3-4

- cheltuieli de capital

71

20;

,00

203,00

8,99

194 C I

65.02.INVATAMANT

65.02

911

31

911,31

56,04

855 ‘ ’

- cheltuieli de capital

71

911

31

911,31

56,14

855   '

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

421

,00

421,00

0,16

i

420.i i-

- cheltuieli de capital

71

421

,00

421,00

0,16

420.8 !•

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA FAGARAS

111

,11

111,11

9,Ș4

i

101.0’

- cheltuieli de capital

71

111

,11

111,11

9,04

101

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET-SACELE

37

,70

37,70

37,44

■ cheltuieli de capital

71

37

,70

37,70

37,44

r y

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA

2C

,00

20,00

iw

20.0:

• cheltuieli de capital

71

2C

,00

20,00

20 > .

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAȚIONALA BRAȘOV

c

,00

9,00

9,00

■'.o:

- cheltuieli de capital

71

c

,00

9,00

9,00

'C.C ;

JUDEȚUL BRAȘOV

312

,50

312,50

0,00

si;

- cheltuieli de capital

71

312

,50

312,50

0,Q0

31     .

66.02 SANATATE

66.02

41.811

,84

41.811,84

15.963,73

25.846 ' i

-transferuri de capital

51

14.56!

,65

14.566,65

4.217,97

10.34:

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

4.55!

,19

4.550,19

0,05

4.54: 71.

-active nefinanciare

71

22.69!

,00

22.695,00

11.744,01

10.952  ?

67.02.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

59£

,65

534,65

I

202,00

33: - :•

-transferuri de capital

51

22-

,65

223,65

28,4'1

1950 I-

-active nefinanciare

71

37f

,00

311,00

183,25

127 i :

-plăti ani prec rec an curent

(

,00

0,00

-9,46

JUDEȚUL BRAȘOV

30-

,65

303,65

18,05

281 :

-transferuri de capital

51

225

,65

223,65

28,41

195 1 ’

- cheltuieli de capital

71

8C

,00

80,00

0,00

80 Oi

-plăti ani prec rec an curent

85

-9,46

9 ■■

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

29f

,00

231,00

183,25

47.1 ;

- cheltuieli de capital

71

29!

00

231,00

183,25

-

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

2.23J

96

2.238,96

1.196,62

1.04:2.1 1

-transferuri de capital

51

97

,00

97,00

49,00

47 : 1

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

107

,46

107,46

0,00

106.5 :

• cheltuieli de capital

71

2.034

,50

2.034,50

1.146,02

883.2 :

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

894

,50

894,50

111,01

8824 I

- cheltuieli de capital

71

894

50

894,50

1'1,01

882 £ !

JUDEȚUL BRAȘOV

1.344

46

1.344,46

1.134,7(1

209   ;

-transferuri de capital

51

97

00

97,00

0.00

97.C :

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

107

46

107,46

oTTo

10 7 \

- cheltuieli de capital

71

1.14C

00

1.140,00

1.134,71

i

70.02.LOCUINȚE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

1.750

35

1.453,35

-8,04

1.462.1 i

-alte transferuri

55

1.502

35

1.205,35

0.00

1.205.3 i

-cheltuieli de capital

71

24£

00

248,00

0.00

243,C I

- plăti ani prec rec an curent

85

C

00

0,00

-8,04

O.f

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

2.289

60

2.289,60

0,00

2.289,6! i

-cheltuieli de capital

71

2.289

60

2.289,60

o^o

2.289. eu

83.02 AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE

84

60

84,60

83.^9

I

1,?

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

84

60

84,60

83.2Î9

1,3'

- cheltuieli de capital

84

60

84,60

83,2|9

1.3'

84.02.TRANSPORTURI

84.02

116.771

55

64.505,65

3.681,05

60.324,3!’

■ active nefinaciare

71

91.455

65

47.225,65

3.645,4(2

43.580.2:;

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

25.315

90

17.280,00

35,9,3

17.244,0'

87,02 Alte Servicii publice generale

87,02

169

29

159,69

20,31

139.31

■ active nefinaciare

71

47

12

37,52

14,3(6

23,11

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

122

17

122,17

5,90

11S.2;

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


Anexa nr. 3i

!

s

SECRETAR, [ DUMBRĂVEANU MAR IA

Cont de execuție la 30.09.2018 al bugetului instituțiilor publice și activităților f nanțate integral sau parțial din venituri proprii - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI;                        I

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

545.143,61

416.178,42

350.646,87

65.531,5:

Venituri din proprietate

30.10

658,83

487,91

407,17

80,71

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

658,83

487,91

407,17

80,71

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

317.857,33

244.809,02

212.201,20

32.607,8:

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

764,69

718,70

824,06

-105,3:

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

7.423,66

5.575,45

6.292,59

-717,14

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

80,43

65,80

61,95

3.8::

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

70,00

50,00

35,79

14,21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

222.512,75

172.057,37

149.248,65

2:2.808,Di

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

67.794,00

51.356,50

31.211,50

20.145,01'

|      Venituri din contractele incheiate cu direcțiile

ide sanatate publica alocate din venit.proprii ale ■ Ministerului Sanatatii

33.10.31

14.544,60

11.484,80

19.686,41

-3.201,81

i      Venituri din contractele incheiate cu

I instituțiile de medicina legala

33.10.32

3.652,00

2.739,00

3.629,00

-890,0(1

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.015,20

761,40

1.211,25

-449,85

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

10,59

9,00

6,81

2,'.-l

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

10,59

9,00

6,81

2,«l

Diverse venituri

36.10

500,58

466,43

487,93

-21 0

Alte venituri

36.10.50

500,58

466,43

487,93

-21,50

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-6,10

-4,69

1,50

-6.19

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

1,50

-1.50

Varsaminte din secțiunea de funcționare ț pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a | bugetului local

37.10.03

-6,10

-4,69

0,00

-4,69

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

14.793,97

-14.793.97

i

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an

prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

14.793,97

-14.793,91

Subvenții de la alte administrații

43.10

226.122,38

170.410,75

122.748,29

47.662,46

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

20.704,90

16.336,95

15.486,76

r     8 50.1S

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

4.771,97

4.575,56

3.187,06

1.388,50

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

200.645,51

149.498,24

104.074,47

45.423,77

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

2.144,68

1.749,46

1.726,46

:         23.0C

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

12,00

9,00

9.12

-0,1:2

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau

anexa

33.10.16

12,00

9,00

9,12

■0,12

Diverse venituri

36.10

88,00

69,00

108,88

:       -39,88

Alte venituri

36.10.50

88,00

69,00

108,88

-39,88

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.044,68

1.671,46

1.608,46

63.::

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.044,68

1.671,46

1.608,46

63, CD

SEF SERVICIU BUGE T, SÂNDOR ILDIKO


AGAFIȚEI GABRIEL4


r

zh


DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program rrim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

\2. MUZEUL DE ARTA

1.023,25

772,70

696,76

75,94

i Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7,50

7,00

5,26

1,74

|      Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1,50

1,00

1,72

-0,72

!     Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau

îanexa

33.10.16

6,00

6,00

3,54

j Subvenții de la alte administrații

43.10

1.015,75

765,70

691,50

74,2(1

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.015,75

765,70

691,50

74,20

13. MUZEUL DE ISTORIE

3.391,49

2.782,04

2.426,02

356,02

! Venituri din proprietate

30.10

16,00

12,00

11,18

0,82

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către (instit.publice

30.10.05.30

16,00

12,00

11,18

0,82

' Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

70,00

52,50

80,75

-28,25

i      Venituri din prestări de servicii

33.10.08

60,00

45,00

66,14

-21,14

'     Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau

anexa

33.10.16

10,00

7,50

14,61

-7J':

Diverse venituri

36.10

219,84

204,84

175,09

29,75

Alte venituri

36.10.50

219,84

204,84

175,09

29,75

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

1,40

-1/0

Subvenții de la alte administrații

43.10

3.085,65

2.512,70

2.157,60

355,10

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3.085,65

2.512,70

2.157,60

355,IO

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

1.399,64

1.121,50

1.079,82

41,6fl

Venituri din proprietate

30.10

0,50

0,40

0,47

-0,07

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către jinstit.publice

30.10.05.30

0,50

0,40

0,47

-0,07

i Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

13,10

9,70

8,98

0,72

1     Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

1,90

1,40

1,04

0,36

(     Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau

anexa

33.10.16

11,20

8,30

7,94

0.36

Diverse venituri

36.10

83,43

83,28

83,77

-0,49

Alte venituri

36.10.50

83,43

83,28

83,77

-0/9

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.302,61

1.028,12

986,60

41.52

j Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.302,61

1.028,12

986,60

41,52

! 5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

2.595,29

2.150,51

2.088,05

32,46

; Venituri din proprietate

30.10

75,00

50,00

51,91

-1,91

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

75,00

50,00

51,91

! Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

125,00

80,00

63,97

16,03

!     Venituri din prestări de servicii

33.10.08

55,00

30,00

28,18

1,82

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

70,00

50,00

35,79

14,21

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.395,29

2.020,51

1.972,17’

48,24

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.395,29

2.020,51

1.972.17

48,34

î 6. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

i

6.150,39

4.889,65

4.632,61

257,04

i Venituri din proprietate

30.10

1,63

1,22

1,33

-0,11

■ Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către : instit.publice

30.10.05.30

1,63

1,22

1,33

-0,11

! Diverse venituri

36.10

0,00

0,00

10,88

-10,88

Alte venituri

36.10.50

0,00

0,00

10.88

r -10,88

(Subvenții de la alte administrații

43.10

6.148,76

4.888,43

4.620.40

\       268,03

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

6.148,76

4.888,43

4.620,40

1       268.03

7. ȘCOALA DE ARTA SI MESERII BV.

2.790,38

2.113,30

2.219.02

f -î 05.72

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

762,79

717,30

823.02

j      -105.72

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

762,79

717,30

823.02

-105.72

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.027,59

1.396,00

1.396,00

0.00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

2.027,59

1.396,00

1.396.00

0,03

8. D.J.C.E.P. BV.

2.701,57

2.067,03

2.065,96

1,07

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

17,00

13,00

11,93

i          1,07

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

17,00

13,00

11,93

’          1,07

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.684,57

2.054,03

2.054,03

i          0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.684,57

2.054,03

2.054,03

! 0,00

9. ȘCOALA PROFESIONALA SP. CODLEA

3,15

3,15

0,90

2,25

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

3,15

3,15

0,90

2,25

IVII Lcl

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program rrim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5-3-4

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3,15

3,15

0,90

î

2,2i:

10. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BV.

119,90

118,31

116,12

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

10,59

9,00

6,81

2,1S

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

10,59

9,00

6,81

Diverse venituri

36.10

109,31

109,31

109,31

Ș

C'.CIC

Alte venituri

36.10.50

109,31

109,31

109,31

o,oc

11. S.P.J.P.P. BV.

41,23

35,00

52,26

■17,26

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

41,23

35,00

26,74

8,26

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau

anexa

33.10.16

41,23

35,00

26,74

j

8,26

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

25,52

-25,52

12. DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BV.

3.937,21

2.940,45

3.641,21

-700,76

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

3.937,21

2.940,45

3.296,71

-356,26

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3.937,21

2.940,45

3.296,71

-356,26

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

344,50

-344,56

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an preo.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

344,50

-344,50

13. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BV.

250.336,02

191.659,33

155.566,04

3'5.093,29

Venituri din proprietate

30.10

271,00

203,25

106,29

96,96

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

271,00

203,25

106,29

96,96

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

148.873,61

114.230,12

103.759,38

10.470,74

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.218,80

914,10

1.020,57

-106,47

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

102.641,01

79.239,07

69.482,30

9.756,7-’

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

37.600,00

28.516,25

16.757,84

11.758,4'-

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

2.748,60

2.061,80

11.666,62

-9.604,82

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

3.652,00

2.739,00

3.629,00

-390,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.013,20

759,90

1.203,05

-443,15

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

3.798,20

-3.7)8.20

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an preo.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

3.798,20

-3.7)8,20

Subvenții de la alte administrații

43.10

101.191,41

77.225,96

47.902,17

29.323,79

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1.847,40

1.789,80

896,00

1593,SC

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

99.344,01

75.436,16

47.006,17

28.429,99

14. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BV.

84.133,47

63.780,28

49.176,04

14.61)4,2'1

Venituri din proprietate

30.10

100,00

75,00

50,73

24,27

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

100,00

75,00

50,73

24,27

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

54.011,00

41.107,01

33.281,75

I     7.825.26

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

550,00

430,00

355,91

]        74.09

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

33.100,00

24.777,01

24.149,73

|       627,28

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

12.500,00

9.700,00

4.255,45

5.444,55

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

7.861,00

6.200,00

4.520,66

1.679,34

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

200,00

-2 C 0,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an preo.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

200,00

-2CO.OO

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program rrim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2018

; Diferența

o

1

2

3

4

5-3-4

Subvenții de la alte administrații

43.10

30.022,47

22.598,27

15.643,56

6.954,71

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1.817,47

1.798,27

1.457,40

340,87

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

28.205,00

20.800,00

14.186,16

6.613,84

15. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BV.

22.715,61

16.995,75

17.539,38

-543,63

Venituri din proprietate

30.10

2,70

2,04

2,02

i           0,02.

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

2,70

2,04

2,02

0,02

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

16.494,21

12.492,40

12.715,74

-223,34

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

28,00

21,00

22,90

-1,90

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

10.093,21

7.569,90

7.489,83

80,07

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

3.504,00

2.620,00

2.327,95

292,05

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

2.867,00

2.280,00

2.866,86

i      -586,86

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2,00

1,50

8,20

-6,70

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-6,10

-4,69

0,00

j          -4,69

Vârsăminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului local

37.10.03

-6,10

-4,69

0,00

i          -4,69

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

750,00

-750,00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

750,00

-750,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

6.224,80

4.506,00

4.071,62

434,38

Subvenții din BL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

20,80

16,00

16,00

. 0,00

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

6.204,00

4.490,00

4.055,62

434,38

16. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BV.

34.657,35

25.850,70

15.440,71

10.409,99

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

20.624,25

15.679,11

9.661,48

6.017,£3

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

139,00

117,00

103,76

>         13,24

Venituri din contractele incheiate cu casele ■ de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

14.709,25

11.124,11

6.515,21

4.608,90

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

5.208,00

3.870,00

2.720,50

1.149. S0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

568,00

568,00

322,01

245,99

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

1,50

;          -i,5o

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

1,50

'          -1,50

I

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

40,56

:        -40,56

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

40,56

j        -40,56

Subvenții de la alte administrații

43.10

14.033,10

10.171,59

5.737,17

4.434,42

Subvenții dinBL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

653,10

646,59

492,76

1153,83

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

13.380,00

9.525,00

5.244.41

4.280,59

17. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BV.

73.690,30

55.268,93

52.827,82

i    2.441,11

Venituri din proprietate

30.10

50,00

37,50

36.72

0,73

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

50,00

37,50

36,72

0,78

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

38.231,00

28.674,25

25.340,09

3.334,15

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

701,00

526,00

640,73

-114,73

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program rrim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

31.000,00

23.250,00

20.897,58

2.352,41

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

6.530,00

4.898,25

3.801,78

1.096,4 i

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

5.602,91

-5.602,91

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

5.602,91

-5.602,91

Subvenții de la alte administrații

43.10

35.409,30

26.557,18

21.848,10

4.709,0?

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

346,80

260,10

260,10

0,0£

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

35.062,50

26.297,08

21.588,00

4.709,08

18. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BV.

53.312,68

41.880,33

39.351,69

2.528,64

Venituri din proprietate

30.10

142,00

106,50

146,52

:

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

142,00

106,50

146,52

-40,o;;

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

34.634,28

28.759,03

23.115,38

i      5.643,6;:

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

713,00

534,75

743,14

-208,30

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

30.969,28

26.097,28

20.714,00

.     5.383,28

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

2.452,00

1.752,00

1.347,98

404,02

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale .Ministerului Sanatatii

33.10.31

500,00

375,00

310,26

64. 1

l

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

4.030,88

-4.030,6 8

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

4.030,88

-4.030,88

Subvenții de la alte administrații

43.10

18.536,40

13.014,80

12.058,91

955,69

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

86,40

64,80

64,80

o.co

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

18.450,00

12.950,00

11.994,11

955,1:9

TOTAL CHELTUIELI

563.434,98

432.364,71

335.359,07

97.005,64

- cheltuieli de personal

10

424.115,97

324.581,24

259.017,67

65.503,57

- cheltuieli materiale

20

136.132,04

105.256,00

74.441,32

30.814,68

Alte cheltuieli

59

3.264,49

2.604,99

2.035,70

569,29

plăti din anii precedenti

85

-77,52

-77,52

-135,62

58,1 C

CAP.54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

2.701,57

2.067,03

1.884,40

132,63

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

2.701,57

2.067,03

1.884,40

132,63

- cheltuieli de personal

10

2.512,87

1.910,96

1.754.60

156,36

- cheltuieli materiale

20

188,00

155,37

129,73

25.64

-alte cheltuieli

59

0,70

0,70

0,07

0,63

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ

4.958,73

3.961,97

2.985,98

975,99

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

4.958,73

3.961,97

2.985,98

975.93

- cheltuieli de personal

10

3.679,19

2.830,93

2.629,84

201.09

- cheltuieli materiale

20

1.279,54

1.131,04

356,93

’ '    774,11

-plăti din anii precedenti

85

0,00

0,00

-0,79

0,79

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

7,22

7,22

0,00

7,22

Școala profesionala speciala Codlea

7,22

7,22

0,00

7,22

- cheltuieli materiale

20

7,22

7,22

0,00

7,22

CAP.66.10 SANATATE

538.589,98

412.515,55

319.169,14

93.346,41

- cheltuieli de personal

10

406.509,20

311.026,50

246.522,48

64.504,02

■ cheltuieli materiale

20

128.953,66

99.010,93

70.788,39

28.222,54

Alte cheltuieli

59

3.204,64

2.555,64

1.993,10

r~:      562,54

-plăti din anii precedenti

85

-77,52

-77,52

-134,83

57,31

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.505,68

1.946,44

1.777,41

169,03

- cheltuieli de personal

10

2.443,68

1.910,44

1.741,42

169,02

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2C 18

■ Diferent:i

i                                       0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli materiale

20

62,00

36,00

35,99;            C.)1

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

84.353,48

64.000,29

48.339,26

15.661. r.

-cheltuieli de personal

10

62.986,40

47.751,20

34.471,52

13.270,51

-cheltuieli materiale

20

20.837,08

15.759,09

13.493,04

2.266.0!

i Alte cheltuieli

59

530,00

490,00

374,70

115.::

; Spitalul Clinic de Boli Infectioase

26.261,90

19.996,79

17.166,18

2.83(1, >’

-cheltuieli de personal

10

13.400,00

10.285,98

9.144,13

1.141,3!

^-cheltuieli materiale

20

12.733,90

9.614,81

7.953,65

11.661, T:

Alte cheltuieli

59

128,00

96,00

68,40

27,i:

j Spitalul Clinic Județean de Urgenta

254.134,23

195.457,54

153.653,40

41.804,|:

j-cheltuieli de personal

10

189.782,02

146.472,83

121.874,18

24.598,;!

-cheltuieli materiale

20

63.056,57

47.869,07

30.791,56

17.077,5'

Alte cheltuieli

59

1.295,64

1.115,64

1.044,97

70,ci

-pleti din anii precedenti

85

0,00

0,00

-57,31

57,3!

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

57.343,57

45.496,47

34.641,58

10.854,8:1

-cheltuieli de personal

10

46.253,60

36.723,50

27.981,78

8.741, ’i

| -cheltuieli materiale

20

10.532,97

8.465,97

6.429,96

2.036,01

:Alte cheltuieli

59

557,00

307,00

229,84

77, :

; Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie i Brașov

79.293,21

59.726,76

48.433,24

11.293,5 i

i -cheltuieli de personal

10

62.177,00

46.662,05

39.154,21

7.507, l i

i-cheltuieli materiale

20

16.643,73

12.703,23

9.152,84

!       3.550,.7!

. Alte cheltuieli

59

550,00

439,00

203,71

235,21

-plăti din anii precedenti

85

-77,52

-77,52

-77,52

:             0,ilC

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

34.697,91

25.891,26

15.158,07

1-3.733, ;i

i-cheltuieli de personal

10

29.466,50

21.220,50

12.155,24

9.065,26

1 -cheltuieli materiale

20

5.087,41

4.562,76

2.931,35

1.631,4'1

j Alte cheltuieli

59

144,00

108,00

71,48

36,52

< CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

i

13.466,03

10.809,22

8.710,61

2.398.1

I- cheltuieli de personal

10

8.906,00

6.863,85

6.262,40

601,45

- cheltuieli materiale

20

4.529,88

3.919,22

2.422,06

1.497,'ti

- alte cheltuieli

59

30,15

26,15

26,15

0,(11

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

119,90

118,31

12,29

106.(2

- cheltuieli materiale

20

119,90

118,31

12,29

i       106.G2

Muzeul de Arta

1.023,25

772,70

693,82

78.88

- cheltuieli de personal

10

751,25

547,50

526,38

: .21,12

-cheltuieli materiale

I

20

272,00

225,20

167,44

57,76

Muzeul Județean de Istorie

3.392,89

2.783,44

1.908,07

875,37

- cheltuieli de personal

10

2.030,05

1.539,60

1.437,65

101,95

i - cheltuieli materiale

20

1.362,84

1.243,84

470,42

773,42

i Muzeul de Etnografie

2.144,68

1.749,46

1.544,39

205,07

!- cheltuieli de personal

10

1.436,18

1.155,86

1.068,24

87,62

- cheltuieli materiale

20

708,50

593,60

476.15

117,45

Muzeul Casa Mureșenilor

1.399,64

1.121,50

1.022,53

98.97

- cheltuieli de personal

10

884,54

681,25

657,04

24,21

'- cheltuieli materiale

20

515,10

440,25

365,49

74,73

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu”

2.790,38

2.113,30

1.737,65

375,65

- cheltuieli de personal

10

2.367,98

1.818,42

1.511,90

306,52

- cheltuieli materiale

20

392,25

268,73

199,60

69,13

- ahe cheltuieli

59

30,15

26,15

26,15

0,00

Centrul Cultural Reduta

2.595,29

2.150,51

1.791,86

358,65

- cheltuieli de personal

10

1.436,00

1.121,22

1.061,19

60,03

mii l

// /


i

DENUMIRE INDICATORI

i

COD

Program anual 2018

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la

30.09.2018

Difere nta

0

1

2

3

4

5-3-4

' - cheltuieli materiale

f

20

1.159,29

1.029,29

730,67

298.5;

! Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3.644,71

2.943,21

2.568,67

374,5:

I Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de i Pneumoftiziologie Sân petru

3.644,71

2.943,21

2.568,67

374, •?

,i- cheltuieli de personal

10

2.508,71

1.949,00

1.848,35

100,5:

> cheltuieli materiale

20

1.107,00

971,71

703,94

267, ’i

'-alte cheltuieli

59

29,00

22,50

16,38

6,1 i

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

66,74

60,51

40,27

2(1,;’:

; Serviciul Public Județean de Protecția ; Plantelor

66,74

60,51

40,27

20,2 ■

; - cheltuieli materiale

20

66,74

60,51

40,27

20, >.

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA I

SEF SERVICIU BUGET, SÂNDOR ILDIKO

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


Anexa ir. 4SECRETAR, DUMBRĂVEANU MARIA

Cont de execuție la 30.09.2018 al bugetului instituțiilor publice și activităților fi lanțate integral sau parțial din venituri

proprii - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


MII Li:1

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2018

I

i Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

15.252,72

15.184,00

6.380,72

8.803,21

Transfer, volunt.,altele decât subvențiile

37.10

6,10

4,69

0,00

;                     4,-î • ■

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,10

4,69

0,00

4,TN

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

1.929,76

-1.S29.' ■

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

1.929,76

-1.929,

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

37,61

28,68

0,00

28, Si

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

37,61

28,68

0,00

28. 51

Subvenții de la alte administrații

43.10

14.971,90

14.971,90

4.380,48

10.591

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din țdomen.sanatatii

43.10.14

14.566,65

14.566,65

4.217,97

10.348 31'•

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

405,25

405,25

162,51

242, i'1-

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

237,11

178,73

70,48

-08 21 >

Fondul Social European

48.10.02

237,11

178,73

70,48

-i08 2! i

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.02.01

166,62

125,67

0,00

-125 3"

Prefinantare

48.10.02.03

70,49

53,06

70,48

-174!

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

22,50

22,50

10,39

12,1

Subvenții de la alte administrații

43.10

22,50

22,50

10,39

12,1

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

22,50

22,50

10,39

12.1

:2. MUZEUL DE ARTĂ

5,00

5,00

5,00

0, 1

Subvenții de la alte administrații

43.10

5,00

5,00

5,00

0,Cd

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

5,00

5,00

5,00

O.Gd

3. MUZEUL DE ISTORIE

95,50

95,50

4,96

90.SI

Subvenții de la alte administrații

43.10

95,50

95,50

4,96

90. Si

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

95,50

95,50

4,96

90, Si

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

82,00

82,00

0,00

82;:

Subvenții de la alte administrații

43.10

82,00

82,00

0,00

8;>:

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

82,00

82,00

0,00

82, C !

6. ȘCOALA DE ARTE SI MESERII BRAȘOV

18,65

18,65

8,06

10.S!

(Subvenții de la alte administrații

43.10

18,65

18,65

8,06

10.5 •

I Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

18,65

18,65

8,06

i            10,5 i

|î. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

97,00

97,00

49,50

47,5 ’

• Subvenții de la alte administrații

43.10

97,00

97,00

49,50

47,5 )

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

97,00

97,00

49,50

47,5 I

8. Direcția de Evidenta

84,60

84,60

84,60

0,C i

Subvenții de la alte administrații

43.10

84,60

84,60

84,60

0,C î

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

84,60

84,60

84,60

DC ’

9. SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII

1.322,20

1.322,20

749,10

573,1 ;

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

50,00

-50,C ;

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an j prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

50,00

-50. c:

(Subvenții de la alte administrații

43.10

1.322,20

1.322,20

699,10

623,1 i

.VII LE,

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2018

ș Diferența

0

1

2

3

4

5"3-4

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1.322,20

1.322,20

699,10

623,10

10. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA

7.955,71

7.955,71

3.915,10

4.040,6'

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

478,00

1       -478,00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

478,00

|       -478,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

7.955,71

7.955,71

3.437,10

1       4.1518,61

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

7.955,71

7.955,71

3.437,10

4.518,61

11. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE

1.306,00

1.306,00

585,50

•’2D,îi !

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

585,50

-585,54

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

585,50

-585,5 i

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.306,00

1.306,00

0,00

1.306 c:

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1.306,00

1.306,00

0,00

1.306,C !

12. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE

1.785,82

1.717,10

73,46

T J543.F I

Transfer.volunt..altele decât subvențiile

37.10

6,10

4,69

0,00

4.6?

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,10

4,69

0,00

4,6?

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

2,98

.2,9'3

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

2,98

-2.93

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

37,61

28,68

0,00

28,€-3

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

37,61

28,68

0,00

28.63

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.505,00

1.505,00

0,00

I.5O5C7

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1.505,00

1.505,00

0,00

1.505 (E

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

237,11

178,73

70,48

108 25

Fondul Social European

48.10.02

237,11

178,73

70,48

1082 ii

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.02.01

166,62

125,67

0,00

1256-

Prefinantare

48.10.02.03

70,49

53,06

70,48

-17. ^-2

13. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

467,74

467,74

81,77

385.97

Subvenții de la alte administrații

43.10

467,74

467,74

81,77

385.9"

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

467,74

467,74

81,77

38 5 £ i'

14. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE

2.010,00

2.010,00

813,28

1.196.7 2

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

813,28

-313.23

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

813,28

-313.23

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.010,00

2.010,00

0,00

2.010. CO

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

2.010,00

2.010,00

0,00

2.01 IIC j

TOTAL CHELTUIELI

18.388,00

18.047,98

4.620,21

13.427.7 "

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

280,82

212,10

24,34

187 73

- cheltuieli de capital

71

18.107,18

17.835,88

4.595,87

13.240,CI

CAP.54,10 Alte servicii publice

84,60

84,60

83,86

0,7 I-

M/l LE!

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program rim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2018

; Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Direcția de Evidenta

84,60

84,60

83,86

0,74

- cheltuieli de capital

71

84,60

84,60

83,86

0,74

CAP.66.10 SANATATE

17.982,75

17.642,73

4.458,52

13.184,21

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

280,82

212,10

24,34

187.76

- cheltuieli de capital

71

17.701,93

17.430,63

4.434,18

12.996,45

!——

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1.372,20

1.372,20

176,55

1.195,65

-cheltuieli de capital

71

1.372,20

1.372,20

176,55

î     1.195,65

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

2.994,32

2.654,30

27,32

'     2.626.98

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

280,82

212,10

24,34

i       187,76

-cheltuieli de capital

71

2.713,50

2.442,20

2,98

2.433,22

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

8.433,71

8.433,71

3.868,43

4.565,28

-cheltuieli de capital

71

8.433,71

8.433,71

3.868,43

4.565,28

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

2.823,28

2.823,28

87,02

‘     2.736,26

-cheltuieli de capital

71

2.823,28

2.823,28

87,02

2.736,21

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1.891,50

1.891,50

217,43

1.674,07

-cheltuieli de capital

71

1.891,50

1.891,50

217,43

1.674,07

i Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

467,74

467,74

81,77

385,97

-cheltuieli de capital

71

467,74

467,74

81,77

•        385,97

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

223,65

223,65

28,41

'          195.2«'-

- cheltuieli de capital

71

223,65

223,65

28,41

-95 2.

Muzeul de Istorie

95,50

95,50

4,97

90,57 i

- cheltuieli de capital

71

95,50

95,50

4,97

90.53

| Muzeul de Arta

5,00

5,00

5,00

?            0.3H

I

- cheltuieli de capital

71

5,00

5,00

5,00

>            0.0D

Școala de Arta si Meserii Tiberiu Brediceanu

18,65

18,65

8,05

10.6U

- cheltuieli de capital

71

18,65

18,65

8,05

10, SC

Muzeul de Etnografie

22,50

22,50

10,39

12.11

- cheltuieli de capital

71

22,50

22,50

10,39

12,11

Centrul Cultural REDUTA

82,00

82,00

0,00

82,01

- cheltuieli de capital

71

82,00

82,00

0,00

82.0:?

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

97,00

97,00

49,42

47,58

■ Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de i Pneumoftiziologie Sânpetru

97,00

97,00

49,42

’         47,53

i - cheltuieli de capital

71

97,00

97,00

49,42

j         47.53

Anexa nr. 5SECRETAR, DUMBRĂVEANU MĂRIA

CONT DE EXECUȚIE LA 30.09.2018 AL JUDE TULUI BRAȘOV

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

ivii le:

DENUMIRE INDICATORI

COD

Program anual 2018

Program rim.l+ll+lll+IV

Realizat la

30.09.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3 4

TOTAL VENITURI

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

Alte operațiuni finnciare

41,07

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

Sume aferente creditelor interne

41,07,02

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

TOTAL CHELTUIELI

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

- programe din Fondul European De Dezvoltare Regională

58

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

66,07- SĂNĂTATE

66,07

7.017,54

7.017,54

0,00

7.017,54

- programe din Fondul European De Dezvoltare Regională

58,01

7.017,54

7.017,54

0,00

7.017,54

68,07,12- UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALE

68,07

107,46

107,46

0,00

107,46

- programe din Fondul European De Dezvoltare Regională

58,01

107,46

107,46

0,00

107,46

84.07 TRANSPORTURI

84.07

27.875,00

27.875,00

0,00:

27.875,00

- programe din Fondul European De Dezvoltare Regională

58,01

27.875,00

27.875,00

0,00

27.875,00

DIRECTOR EXECUTIV*

AGAFIȚEI GABRIELAl j

SEF SERVICIU BUGET, SANDOR ILDIKO


DIRECTOR EXECUTIV,SEF SERVICIU BUGET, SÂNDOR ILDIKO