Hotărârea nr. 342/2018

Hotărârea nr.342 – aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


ROMÂNIA


B-dul Eroilor nr. 5. Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

CONSimn. Județean Brașov


office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.342 din data de 30.10.2018

- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 octombrie 2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 17303/23.10.2018, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune spre aprobare utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017;

Luând în considerare aspectul că suma totală aprobată spre a fi utilizată din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, este de 151.006.620 lei, din care: 139.146.620 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul 2018;

11.860.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare in anul 2018;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 10/30.01.2018, nr. 49/14.02.2018, nr. 123/26.05.2018, nr. 156/30.05.2018, nr. 201/28.06.2018, nr. 218/26.07.2018, nr. 244/09.08.2018, nr. 254/30.08.2018 și nr. 296/27.09.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă diminuarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu suma de 1.947.830 lei, destinate pentru alte obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Art.2 -Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.