Hotărârea nr. 341/2018

Hotărârea nr.341 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 341

din data de 30.10.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 octombrie 2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 17272/24.10.2018, întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Văzând Nota nr. ad. 17303/29.10.2018. întocmită de către Direcția Economică, Serviciul Buget, cu privire la Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Având în vedere adresa nr. SP/11885/16.10.2018 emisă de Ministerul Sănătății, Direcția Generală Economică, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 17101/19.10.2018, adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 27863/18.10.2018, dispozițiile art.19 alin. (2) și art.58 alin (1) lit. „a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4, - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

J


ANEXA nr. 1SECRETAR, Maria Duryfbrăveanu


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

275,668.46

-3,441.95

272,226.51

Alte venituri din dobânzi

31,02,03

0.00

0.04

0.04

Venituri din prestări servicii

33.02.08

66.00

0.29

66.29

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

20.96

1.28

22.24

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0.00

0.29

0.29

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

10.63

0.04

10.67

Taxe speciale

36.02.06

307.74

43.27

351.01

Alte venituri

36,02,50

140.00

2.60

142.60

Donații și sponsorizări

37.02.01

0.00

3.24

3.24

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-1,217.13

-24.00

-1,241.13

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

88,638.00

-3,469.00

85,169.00

TOTAL CHELTUIELI

287,528.46

-3,441.95

284,086.51

Titlul - Cheltuieli de personal

10

70,833.22

1,946.85

72,780.07

Titlul - Bunuri și servicii

20

46,496.57

-2,374.93

44,121.64

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

25,556.87

548.42

26,105.29

Titlul- Ajutoare sociale

57

107,241.79

-3,554.29

103,687.50

Titlul- Alte cheltuieli

59

18,777.87

-8.00

18,769.87

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

29,513.62

-557.91

28,955.71

Titlul - Bunuri și servicii

20

8,173.07

-557.91

7,615.16

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

20,415.55

3.30

20,418.85

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,366.82

3.30

2,370.12

Școala Profesională Specială Codlea

1,003.30

3.30

1,006.60

Titlul - Bunuri și servicii

20

518.30

3.30

521.60

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

7,277.65

528.42

7,806.07

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care pentru:

51

7,277.65

528.42

7,806.07

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

1,847.40

552.42

2,399.82

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1,817.47

-24.00

1,793.47

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

32,201.14

20.00,

32,221.14

Titlul - Transferuri intre instituții publice

51

11,931.57

20.00

11,951.57

Județul Brașov

7,508.69

20.00

7,528.69

Titlul - Transferuri intre instituții publice - Muzeul de Istorie

51

3,145.65

20.00

3,165.65

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

153,613.22

-3,465.76

150,147.46

Titlul - Cheltuieli de personal

10

46,378.10

1,946.85

48,324.95

Titlul - Bunuri și servicii

20

14,107.48

-1,850.32

12,257.16

Titlul- Ajutoare sociale

57

89,165.79

-3,554.29

85,611.50

Titlul- Alte cheltuieli

59

614.89

-8.00

606.89

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

149,972.26

-3,465.76

146,506.50

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Titlul - Cheltuieli de personal

10

46,378.10

1,946.85

48,324.95

Titlul - Bunuri și servicii

20

14,107.48

-1,850.32

12,257.16

Titlul- Ajutoare sociale

57

89,165.79

-3,554.29

85,611.50

Titlul- Alte cheltuieli

59

320.89

-8.00

312.89

Asistentă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04

2,059.78

-491.79

1,567.99

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,303.51

-226.21

1,077.30

Titlul - Bunuri și servicii

20

726.40

-250.23

476.17

Titlul- Ajutoare sociale

57

22.01

-12.49

9.52

Titlul- Alte cheltuieli

59

7.86

-2.86

5.00

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

100,518.75

-3,872.11

96,646.64

Titlul - Cheltuieli de personal

10

8,056.42

134.00

8,190.42

Titlul - Bunuri și servicii

20

3,975.44

-461.82

3,513.62

Titlul- Ajutoare sociale

57

88,423.47

-3,544.29

84,879.18

68.02.06- Asistență socială pentru familie și copii

36,544.71

-918.71

35,626.00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

27,656.27

136.21

27,792.48

Titlul - Bunuri și servicii

20

7,999.23

-1,062.27

6,936.96

Titlul- Ajutoare sociale

57

720.31

2.49

722.80

Titlul- Alte cheltuieli

59

168.90

4.86

173.76

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

10,849.02

1,816.85

12,665.87

Titlul - Cheltuieli de personal

10

9,361.90

1,902.85

11,264.75

Titlul - Bunuri și servicii

20

1,406.41

-76.00

1,330.41

Titlul- Alte cheltuieli

59

80.71

-10.00

70.71

Cap. 70,02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

2,464.31

20.00

2,484.31

Titlul - Bunuri și servicii

20

320.00

20.00

340.00

Județul Brașov

2,464.30

20.01

2,484.31

Titlul - Bunuri si servicii

20

319.99

20.01

340.00

Servicliul Public Județean Salvamont Brașov

0.01

-0.01

0.00

Titlul - Bunuri și servicii

20

0.01

-0.01

0.00

CAP.83.02 AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE

845.69

10.00

855.69

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

848.69

10.00

858.69

Titlul - Bunuri și servicii

20

72.00

10.00

82.00

DEFICIT

-11,860.00

0.00

-11,860.00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

30,973.32

1,049.83

32,023.15

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1,217.13

24.00

1,241.13

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

2.63

0.20

2.83

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

45.00

45.00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

2,143.41

980.63

3,124.04

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL CHELTUIELI

170,119.94

-898.00

169,221.94

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

15,623.20

639.17

16,262.37

Titlul - Cheltuieli de capital

70

122,520.51

-1,537.17

120,983.34

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

3,168.10

-735.89

2,432.21

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2,781.10

-735.89

2,045.21

CAP 60.02 APARARE NAȚIONALA

80.00

32.00

112.00

Centrul Militar Zonal

80.00

32.00

112.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

80.00

32.00

112.00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

911.31

4.00

915.31

Titlul - Cheltuieli de capital

70

911.31

4.00

915.31

Centrul Școlar pentru Educație Inluziva Brașov

421.00

0.00

421.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

421.00

0.00

421.00

Școala Profesională Specială Codlea

20.00

4.00

24.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

20.00

4.00

24.00

CAP 66.02 SANATATE

42,463.14

-6,538.98

35,924.16

Județul Brașov

42,463.14

-6,538.98

35,924.16

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

15,217.95

44.02

15,261.97

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Brașov

2,010.00

40.00

2,050.00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1,322.20

34.00

1,356.20

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

8,607.01

-72.00

8,535.01

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1,306.00

42.02

1,348.02

Titlul - Cheltuieli de capital

70

22,695.00

-6,583.00

16,112.00

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

599.65

595.15

1,194.80

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice d.c:

51

223.65

595.15

818.80

Muzeul de Istorie Brașov

95.50

595.15

690.65

Titlul - Cheltuieli de capital

70

376.00

0.00

376.00

Biblioteca George Barițiu Brașov

296.00

0.00

296.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

296.00

0.00

296.00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

2,212.96

0.00

2,212.96

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2,008.50

0.00

2,008.50

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

868.50

0.00

868.50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

868.50

0.00

868.50

68.02.05.02 - Asistență Sociala în caz de Invaliditate

164.00

0.00

164.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

164.00

164.00

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

116,108.68

5,745.72

121,854.40

Titlul - Cheltuieli de capital

70

90,792.78

5,745.72

96,538.50

84.03.01- Drumuri si poduri

42,923.28

13,734.87

56,658.15

Titlul - Cheltuieli de capital

70

17,607.38

13,734.87

31,342.25

84.06.02-Aviatia Civila

73,185.40

-7,989.15

65,196.25

Titlul-Cheltuieli de capital

70

73,185.40

-7,989.15

65,196.25

DEFICIT

-139,146.62

1,947.83

-137,198.79

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFITEI

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko

ANEXA nr. 2


PREȘEDINTE, Adrian loaij- Veste;


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

BUGETUL INSTITUȚIILOFrPUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET

RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

541,955.61

-7,311.35

534,644.26

Taxe și alte venituri în învățământ, din care:

33.10.05

764.69

60.23

824.92

Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu"

762.79

60.23

823.02

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, din care:

33.10.21

220,512.75

-2,300.00

218,212.75

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie

31,000.00

-2,300.00

28,700.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat, din care:

33.10.30

67,724.00

-950.00

66,774.00

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie

6,530.00

-1,200.00

5,330.00

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

3,504.00

250.00

3,754.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, din care:

33.10.31

14,886.60

330.00

15,216.60

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

3,209.00

330.00

3,539.00

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

20,764.90

20.00

20,784.90

Muzeul Județean de Istorie

3,145.65

20.00

3,165.65

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

4,771.97

528.42

5,300.39

Spitalul Clinic Județean de Urgență

1,847.40

552.42

2,399.82

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1,817.47

-24.00

1,793.47

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

43.10.33

199,125.51

-5,000.00

194,125.51

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie

35,062.50

-5,000.00

30,062.50

TOTAL CHELTUIELI

560,246.98

-7,311.35

552,935.63

Titlul - Cheltuieli de personal

10

420,695.97

-10,318.90

410,377.07

Titlul - Bunuri și servicii

20

136,534.04

3,149.55

139,683.59

Titlul - Alte cheltuieli

59

3,094.49

-142.00

2,952.49

CAP 66.10 SĂNĂTATE

535,341.98

-7,391.58

527,950.40

Titlul- cheltuieli de personal

10

403,089.20

-10,288.00

392,801.20

Titlul - Bunuri si servicii

20

129,295.66

3,046^4?

132,342.08

Titlul - Alte cheltuieli

59

3,034.64

-150.00

2,884.64

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2,505.68

0.00

2,505.68

Titlul- cheltuieli de personal

10

2,443.68

21.00

2,464.68

Titlul - Bunuri si servicii

20

62.00

-21.00'

41.00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

84,353.48

-24.00

84,329.48

Titlul- cheltuieli de personal

10

62,986.40

-1,959.00

61,027.40

Titlul - Bunuri si servicii

20

20,837.08

1,935.00

22,772.08

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

26,603.90

580.00

27,183.90

Titlul - Bunuri si servicii

20

13,075.90

580.00

13,655.90

Spitalul Clinic Județean de Urgență

254,134.23

552.42

254,686.65

Titlul Bunuri și servicii

20

63,056.57

552.42

63,608.99

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

79,293.21

-8,500.00

70,793.21

Titlul- cheltuieli de personal

10

62,177.00

-8,350.00

53,827.00

Titlul - Alte cheltuieli

59

550.00

-150.00

400.00

CAP.67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

13,526.03

80.23

13,606.26

Titlul - Cheltuieli de personal

10

8,906.00

-30.90

8,875.10

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,589.88

98.13

4,688.01

Titlul - Alte cheltuieli

59

30.15

13.00

43.15

Muzeul de Arta

1,023.25

0.00

1,023.25

Titlul - Cheltuieli de personal

10

751.25

-9.00

742.25

Titlul - Bunuri și servicii

20

272.00

9.00

281.00

Muzeul Casa Mureșenilor

1,399.64

0.00

1,399.64

Titlul - Cheltuieli de personal

10

884.54

-21.90

862.64

Titlul - Bunuri si servicii

20

515.10

21.90

537.00

Muzeul de Istorie

3,452.89

20.00

3,472.89

Titlul - Bunuri si servicii

20

1,422.84

20.00

1,442.84

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2,790.38

60.23

2,850.61

Titlul - Bunuri si servicii

20

392.25

47.23

439.48

Titlul - Alte cheltuieli

59

30.15

13.00

43.15

CAP 68.10 - Asigurări și asistență socială

3,644.71

0.00

3,644.71

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

3,644.71

0.00

3,644.71

Titlul - Bunuri si servicii

20

1,107.00

5.00

1,112.00

Titlul - Alte cheltuieli

59

29.00

-5.00

24.00

DEFICIT

-18,291.37

0.00

-18,291.37

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

15,904.02

639.17

16,543.19

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

405.25

595.15

1,000.40

Muzeul Județean de Istorie

95.50

595.15

690.65

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

15,217.95

-0.98

15,216.97

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

1,306.00

42.02

1,348.02

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

8,607.01

-72.00

8,535.01

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea " Brașov

2,010.00

4.00

2,014.00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1,322.20

25.00

1,347.20

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0.00

45.00

45.00

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

0.00

36.00

36.00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

0.00

9.00

9.00

TOTAL CHELTUIELI

19,039.30

639.17

19,678.47

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Titlul - Cheltuieli de capital

70

18,758.48

639.17

19,397.65

CAP 66.10 SĂNĂTATE

18,634.05

44.02

18,678.07

Titlul - Cheltuieli de capital

70

18,353.23

44.02

18,397.25

Spitalul Clinic de Boli infectioase Brașov

2,713.50

0.00

2,713.50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2,713.50

0.00

2,713.50

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1,891.50

42.02

1,933.52

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1,891.50

42.02

1,933.52

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

9,085.01

-72.00

9,013.01

Titlul - Cheltuieli de capital

70

9,085.01

-72.00

9,013.01

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea " Brașov

2,823.28

40.00

2,863.28

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2,823.28

40.00

2,863.28

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1,372.20

34.00

1,406.20

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1,372.20

34.00

1,406.20

CAP 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

223.65

595.15

818.80

Titlul - Cheltuieli de capital

70

223.65

595.15

818.80

Muzeul Județean de Istorie

95.50

595.15

690.65

Titlul - Cheltuieli de capital

70

95.50

595.15

690.65

CAP 68.10 - Asigurări și asistență socială

97.00

0.00

97.00

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

97.00

0.00

97.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

97.00

0.00

97.00

DEFICIT

-3,135.28

0.00

-3,135.28

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko


Secretar

Maria Dumbrăveanu


ANUL 2018

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 27.09.2018

Valoarea propusă octombrie 2018

Influențe +/-

Capitolul 51 -TOTAL

1.097,64

361,75

-735,89

CJ BRAȘOV

1097,64

361,75

-735,89

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1097,64

361,75

-735,89

1

Centrală termică

0,00

18,96

18,96

2

Licențe Windows 57 buc

21,20

41,20

20,00

3

Licențe Office 58 buc

31,24

56,24

25,00

4

Sistem informatic integrat

1.045,20

95,20

-950,00

5

Computere - 15 buc.

0,00

60,00

60,00

6

Laptop - 5 buc.

0,00

30,00

30,00

7

Stație totală pentru măsurători topografice

0,00

41,65

41,65

8

Server de comunicații si e-mail — 1 buc.

0,00

18,50

18,50

Capitolul 60 TOTAL

0,00

32,00

32,00

CENTRUL MILITAR ZONAL

0,00

32,00

32,00

C -Alte cheltuieli de investirii (total)

0,00

32,00

32,00

1

Centrala termica

0,00

32,00

32,00

Capitolul 65 TOTAL

105,00

109,00

4,00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

85,00

85,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investirii (total)

85,00

85,00

0,00

1

SF Ascensor hidraulic

20,00

0,00

-20,00

2

Autoturism Dacia DOKKER

65,00

0,00

-65,00

3

Autoturism Dacia Lodgy -1 buc.

0,00

85,00

85,00

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CODLEA

20,00

24,00

4,00

C -Alte cheltuieli de investirii (total)

20,00

24,00

4,00

1

Expertizare clădire școală

20,00

24,00

4,00

Capitolul 66 TOTAL

18988,00

12405,00

-6583,00

CJ BRAȘOV

18988,00

12405,00

-6583,00

A-Obiective în continuare

18988,00

12405,00

-6583,00

1

Proiectare si execuție Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov - Corp B)

18988,00

12405,00

-6583,00

Capitolul 67 TOTAL

79,00

79,00

0,00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

79,00

79,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investirii (total)

79,00

79,00

0,00

1

Sistem de detecție antiefractie - Secția pentru Copii si Tineret

14,00

0,00

-14,00

2

DALI + PT Modernizare Casa Baiulescu

65,00

0,00

-65,00

3

Server pentru softul integrat de biblioteca Liberty V5 - 1 buc.

0,00

20,27

20,27

4

Licență bibliotecar pentru softul integrat de biblioteca Liberty V5 - 7 buc.

0,00

58,73

58,73

Capitolul 68 TOTAL

80,00

80,00

0,00

D.G.A.S.P.C.

80,00

80,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

80,00

80,00

0,00

1

Cucta industrială (tigae basculantă) cu hota, plita electrică si cuptor - cap.35 kg - C.S. Timiș

80,00

0,00

-80,00

2

Set 2 Cucte industriale (tigaie basculantă)cu lhotă,l plită electrică și 1 cuptor - cap.min. 35 kg. - C.S.Timiș - 2 buc

0,00

80,00

80,00

Capitolul 84 TOTAL

84209,29

89955,01

5745,72

CJ BRAȘOV

84209,29

89955,01

5745,72

A - Obiective in continuare

80924,29

76474,04

-4450,25

1

Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L Dacia -Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065

4555,33

11133,33

6578,00

2

Modernizare si reabilitare drum județean DJ 112C, Halchiu -

Satu Nou - Dumbravita - Vladeni, km 2+755-14+425

4292,76

12189,76

7897,00

3

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a IlI-a

72076,20

53150,95

-18925,25

B- Obiective noi

3040,00

2499,87

-540,13

1

Modernizare DJ 102G Victoria - Vistisoara, km 0+900-9+900

629,85

564,87

-64,98

2

Revizuire PT + execuție lucrări - Reabilitare DJ132 Rupea -

Homorod - Mercheasa - Jimbor - lim jud Harghita km 0+000-18+250”

1465,15

870,00

-595,15

3

Refacere pod DJ103A km 16,000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces - PT + execuție

945,00

915,00

-30,00

4

Pod pe DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, la km 14+730-

PT+executie

0,00

150,00

150,00

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

245,00

10.981,10

10.736,10

1

Refacere pod DJ103A km 16,000 - deteriorare infrastructura pod si rampe de acces - expertiza tehnica + DALI

15,00

45,00

30,00

2

Expertiza tehnica DJ 112D Tarlungeni - Carpinis - Prejmer -Lunca Calnicului, km 7+218-11+330

20,00

0,00

-20,00

3

Expertiză + PT + DTAC pentru pod situat la km 6+500 de pe DJ 132

60,00

0,00

-60,00

4

Actualizare expertiza tehnica + DALI + PT + DDE -Consolidare alunecare de teren DJ 112H km 6+000-7+000

150,00

0,00

-150,00

5

Autospecială pompieri echipată cu agenți complementari și echipament de descarcerare - 1 buc.

0,00

2.975,00

2.975,00

6

Autospecială pompieri de intervenție rapidă - 1 buc.

0,00

2.856,00

2.856,00

7

Autospecială de deszăpezire PDA - 2 buc.

0,00

4.998,00

4.998,00

8

Proiect tehnic, caiet de sarcini și detalii de execuție pentru marcaje și inscripționări suprafețe de mișcare la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav - 1 buc.

0,00

107,10

107,10

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Bortes Didona

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 27.09.2018

Valoarea propusă octombrie 2018

Influențe

+/-

Capitolul 66

1.922,00

1.966,02

44,02

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ PENTRU

COPII

0,00

34,00

34,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

34,00

34,00

1

Echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice

0,00

10,00

10,00

2

Mașină de spălat industrială - 1 buc

0,00

24,00

24,00

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

72,00

0,00

-72,00

C -Alte cheltuieli de investirii (total)

72,00

0,00

-72,00

1

Achiziție si montaj usi automate resistente la foc

72,00

0,00

-72,00

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

0,00

42,02

42,02

C -Alte cheltuieli de investirii (total)

0,00

42,02

42,02

1

Centrală termică - 1 buc.

0,00

42,02

42,02

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE

453,00

453,00

0,00

B- Obiective noi

143,00

170,00

27,00

1

Ansamblu container modular pentru spații birou

143,00

170,00

27,00

C -Alte cheltuieli de investirii (total)

310,00

283,00

-27,00

1

Defibrilator automat 3 buc

5,50

15,50

10,00

2

Aparat mobil pentru oxigenoterapie 3 buc

4,50

10,50

6,00

3

RK proiectare și execuție instalație canalizare și preepurare a apelor reziduale

300,00

257,00

-43,00

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "I.A. SBARCEA"

1.850,00

1890,00

40,00

C -Alte cheltuieli de investirii (total)

1850,00

1890,00

40,00

1

Stație monitorizare centrală

110,00

9,08

-100,92

2

Ventilator mecanic convențional

225,00

224,77

-0,23

3

Stație de monitorizare neonatală cu monitoare incluse

840,20

837,76

-2,44

4

Sterilizator de backup de 470 litri

400,00

399,84

-0,16

5

Automat bacteriologic

270,00

157,08

-112,92

6

Aspirator chirurgical

4,80

4,05

-0,75

7

Calandru rufe cu uscare, electric - 1 buc

0,00

50,11

50,11

8

Uscător rufe, electric - 1 buc.

0,00

25,33

25,33

9

Frigider păstrare pungi sânge - 1 buc.

0,00

17,33

17,33

10

Congelator medical pentru plasmă - 1 buc.

0,00

29,32

29,32

11

Instrument sigilare vasculară cu accesorii - 1 buc.

0,00

81,53

81,53

12

Rectractor abdominal cu dispozitiv și ramă de fixare - 1 buc.

0,00

10,62

10,62

13

Depărtător laparoscopie - forma degete - 1 buc.

0,00

3,18

3,18

14

Echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice

0,00

40,00

40,00

Capitolul 67

0,00

595,15

595,15

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE

0,00

595,15

595,15

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

595,15

595,15

1

Centrală termică -1 buc.

0,00

10,00

10,00

2

Podium (2680x1640xh640) - 1 buc.

0,00

12,00

12,00

3

Podium (7310xhl500) - 1 buc.

0,00

20,20

20,20

4

Podium (1670/4200/3400/1200xh400) - 1 buc.

0,00

21,20

21,20

5

Podium (1370x5800/3300/1200xhl620/620) - 1 buc

0,00

25,30

25,30

6

Podium (3300x7200xl400xhl620/620) - 1 buc.

0,00

29,20

29,20

7

Vitrină (700x600xh3200) - 1 buc.

0,00

8,60

8,60

8

Vitrină (400x525xh2380) - 1 buc.

0,00

4,80

4,80

9

Vitrină (L=7500 mm x H=3230 mm) - 1 buc.

0,00

27,30

27,30

10

Vitrină (5120x1700x111500) - 1 buc

0,00

18,95

18,95

11

Vitrină (1640 mm xl800 mm x h3200 mm) -2 buc

0,00

35,00

35,00

12

Vitrină (L=7310 mm x H=3230 mm) - 1 buc

0,00

26,60

26,60

13

Vitrină (980x526xh2380) - 1 buc

0,00

6,00

6,00

14

RK Sistem de încălzire centrală - 1 buc

0,00

350,00

350,00

Capitolul 68

97,00

97,00

0,00

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ SÂNPETRU

97,00

97,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

97,00

97,00

0,00

1

Autoclav

10,00

7,80

-2,20

2

Mașină de spălat vase

17,00

11,33

-5,67

3

Mașină de gătit

14,00

0,00

-14,00

4

Mașină de gătit fără cuptor

9,00

0,00

-9,00

5

Mașină de spălat rufe

47,00

38,10

-8,90

6

Nebulizator - 1 buc.

0,00

10,00

10,00

7

Butelie de oxigen - 1 buc

0,00

3,37

3,37

8

Mașină de curațat cartofi - 1 buc

0,00

7,50

7,50

9

Pompă circuit încălzire - 1 buc

0,00

7,10

7,10

10

Pompă boiler - 1 buc

0,00

5,80

5,80

11

Masă tratament - 2 buc

0,00

6,00

6,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona