Hotărârea nr. 340/2018

Hotărârea nr.340 – privind însușirea proiectului de stemă a Județului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 340

din data de 30.10.2018 privind însușirea proiectului de stemă a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. ad. 14525 din data de 6.09.2018 întocmite de către Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul, prin care se propune însușirea proiectului de stemă a Județului Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare procesul-verbal de aducere la cunoștință publică a locuitorilor Județului Brașov a variantei proiectului de stemă, precum și procesul-verbal prin care s-a constatat că în termenul legal nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect de hotărâre, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Având în vedere dispozițiile art. 10 din Legea nr. 102/1992, actualizată, privind stema țării și sigiliul statului, precum și ale art. 1 alin. (4) - (5), art. 2, art. 5 și art. 7 din H.G.R. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se însușește varianta finală a proiectului de stemă a Județului Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă descrierea heraldică și semnificația elementelor însumate ale stemei Județului Brașov, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DurtlbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


ANEXA NR. 1Președinte

Adrian-Ioan Vestea

Secretar,

Maria Dumbrăveanu