Hotărârea nr. 338/2018

Hotărârea nr.338 – aprobarea concesionării obiectivului de investiții “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” către o entitate privată, după finalizarea investițiilor realizate de către Consiliul Județean Brașov în perspectiva operării și extinderii obiectivului, în conformitate cu legislația aplicabilă

CONS [ [. 1UL J U1.)ETI; AN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. România. 500007

Telefon: - 40 26.8 410 777. l-ax: +40 268 475 576

officeT/judbrasov.ro. www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.338 din data de 30.10.2018

-privind aprobarea concesionării obiectivului de investiții "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” către o entitate privată, după finalizarea investițiilor realizate de către Consiliul Județean Brașov în perspectiva operării și extinderii obiectivului, în conformitate cu legislația aplicabilă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 octombrie 2018;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 17363/24.10.2018, precum și Expunerea de Motive nr. Ad. 17363/24.10.2018, întocmite de către Compartimentul Implementare și Monitorizare Proiect A1BG, prin care se propune aprobarea concesionării obiectivului de investiții - „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav” către o entitate privată sau o asociere de entități private, care să aibă ca scop finanțarea, construirea, din cadrul etapelor 1V-VII, precum și operarea obiectivului, conform Scenariului 4.3 din „Studiul de fundamentare în vederea concesionării /Parteneriatului Public Privat Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 44/30.01.2018 privind aprobarea finanțării din fonduri publice și alte surse, precum și a construirii de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții - “Aeroport internațional Brașov Ghimbav”, până la darea în folosință a acestuia;

în expunerea de Motive se face precizarea că documentația „Studiul de fundamentare în vederea concesionării /'Parteneriatului Public Privat Aeroport Internațional Brașov Ghimbav” a fost recepționată de către Consiliul Județean Brașov;

Luând în considerare O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, Orientările Comisiei Europene nr. 2014/C 99/03 privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă concesionarea, în condițiile legii, a obiectivului de investiții “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” către o entitate privată sau o asociere de entități private, care să aibă ca scop finanțarea, construirea, din cadrul etapelor IV-VII, precum și operarea obiectivului, conform Scenariului 4.3 din „Studiul de fundamentare în vederea concesionării /Parteneriatului Public Privat Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, după finalizarea investițiilor realizate de către Consiliul Județean Brașov, în perspectiva operării și extinderii obiectivului.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Compartimentul Implementare și Monitorizare Proiect AIBG și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR