Hotărârea nr. 337/2018

Hotărârea nr.337 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Terminal de pasageri Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 258 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA nr.337

din data de 30.10.2018

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Terminal de pasageri Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad. 17518/26.10.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire și Decontare Lucrări, Servicii Publice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Terminal de pasageri Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 205/28.06.2018, Devizul general Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav Etapa III-a-Scenariul 2, Adresa S.C. IPTANA SA nr. 1429/23.10.2018, Deviz General Terminal de pasageri AIBG, etapa III—a, Nota de fundamentare S.C. IPTANA S.A. privind factorii care au dus la diferențele de cost între proiectul din 2006 și cel din 2018, Avizul C.T.E. nr. 36/26.10.2018 privind documentația „Terminal de pasageri Aeroport Internațional Brașov -Ghimbav”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”b” și alin.3 Iit.”f’ din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții investiții „Terminal de pasageri Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.Consiliul Județean Brașov

1


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-du! Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


AnexaSECRETAR

Maria Dumhrăveanu

J

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “TERMINAL DE PASAGERI -AEROPORT INTERNAȚIONAL BRAȘOV-GHIMBAV-

ETAPA III-A”

Valoare totală a obiectivului de investiții:

Valoare totală, inclusiv TVA: 184.671.650 lei

Valoare totală, exclusiv TVA: 155.186.260 lei din care C+M, inclusiv TVA : 111.054.250 lei

C+M, exclusiv TVA: 93.322.900 lei

(39.637.620 euro)

(33.308.920 euro)

(23.836.500 euro)

(20.030.670 euro)


Suprafața construită terminal: 4092 mp

Suprafața subsol : 3113 mp

Suprafața parter : 4092 mp

Suprafață etaj : 4575 mp

Aria desfășurată : 11780 mp

Volum : 64775 mc

înălțime subsol : 4,30-4,20 m

înălțime parter : 5,95 m

înălțime etaj : 4,05-7,27 m

Suprafață terase construite deschise și acoperite, în afara perimetrului construit al terminalului, care vor face parte din viitoarea extindere: 510 mp (spre parcarea publică pe laturile nord-est și sud-vest)

Structura constructivă a terminalului:

- fundații tip radier cu grinzi, pereți beton armat la subsol, stâlpi, grinzi principale și secundare metalice, planșee din tablă cutată cu suprabetonare;


Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


  • - planșeu acoperiș metalic alcătuit din grinzi principale și secundare parțial din tablă cutată cu suprabetonare. învelitoare alcătuită din panouri metalice tristrat pentru acoperiș;

  • - fațade sistem perete cortină din oțel autoportant;

  • - pereți interiori de compartimentare ușori din gips carton obișnuit și rezistent la foc în funcție de destinația încăperilor;

  • - finisaje pereți zugrăveli, vopsitorii, placaje faianță, pardoseli din piatră naturală, gresie porțelanată mată antiderapantă de interior, pardoseli din PVC antistatic, rășini epoxidice industriale pentru trafic greu.