Hotărârea nr. 336/2018

Hotărârea nr.336 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 octombrie 2018

9

Consiliul Județean

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 57f of fi c e @ j u d b rasov. ro, w w w. j u d b raso v. ro

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 336

din data de 30.10.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordir

are a Consiliului Județean


Brașov din data de 30 octombrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordin; ră la data de 30 octombrie

Analizând Dispoziția nr. 850/25.10.2018, emisă de c; tre Președintele Consiliului /udețean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean B -așov în ședință ordinară la data de 30 octombrie 2018, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

[oan Veștea, președinte ai 0 puncte la punctul nr 46 -jdețean Brașov, din data de


Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de „ Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului J 30 octombrie 2018.

oan Veștea, președinte al izare și votare a punc telor s ca fiind pe poziția 1 și,

Z ’.

Consiliului Județean Brașov întelui Consiliului Județean


Art. 2. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Consiliului Județean Brașov, de schimbare a ordinii de ana înscrise pe ordinea de zi, astfel: punctele 8 și 7 s-au înscr respectiv, 2 a ordinii de zi, iar punctul nr. 45 urmând să fie uit imul punct al ordinii de

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a 1 din data de 30 octombrie 2018, conform Dispoziției Președ' Brașov nr. 850/25.10.2018, cu propunerile formulate.

PREȘEDINTE,

Contrasemnează, SECRETAR


IV


aria DumbrăveanuConsiliul Județean

»

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMAN IA


PREȘEDINTE

Cod F05


DISPOZIȚIA NR.850

din data de 25.10.2018


privind convocarea Consiliului Județean Brașov în șelință ordinară la data de 30 octombrie 2018 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale

nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

DISPUNE:


Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în octombrie 2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea


;edință ordinară la data de


ORDINE DE ZI:


1.

2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.

  • 9.

  • 10.


Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței prdinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 septembrie 2018.

Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului de stemă a Județu

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cl eltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.


ui Brașov.


Județului Brașov, rezultat la


Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2018 a bugetului Județului Brașov.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 174/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov și rectificarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa ț e valoarea adăugată, pe unități administrativ - teritoriale din județul Brașov, pentru drumuri județ :ne și comunale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării obiecth


ului de investiții “Aeroport


Internațional Brașov-Ghimbav” către o entitate privată după fina izarea investițiilor realizate de către Consiliul Județean Brașov în perspectiva operării și extindei ii obiectivului, în conformitate cu legislația europeană.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econor îici ai obiectivului de investiții “Terminal de pasageri - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econor îici ai obiectivului de investiții “Pod pe DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, la km 14+730”.

Proiect de hotărâre privind corectarea indicatorilor tehnico-ec gnomici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hăld Vlădeni, km 2+755 - 14+425” aprobat la finanțare prin Programu -PNDL1.


hiu - Satu Nou- Dumbrăvița-Național de Dezvoltare Locală.


Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov i achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul situat în Municipi nr.23.

dreptului de preemțiune peri ."u îl Brașov, str. Nicolae Bălcescu


dreptului de preemțiurie pentru

11 Brașov, str. Gheorghe B ari ți u


Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov i achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul situat în Municipi nr.6.

dreptului de preemțiune pentru îl Brașov, str. Lungă nr.23.

ii de sarcini pentru serviciul de pentru S.C. Diasen Corn S.R.L.

c


Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov i achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul situat în Municipi Proiect de hotărâre privind emiterea licenței de traseu și a caietul transport public județean de persoane prin curse regulate speciale,

Proiect de hotărâre privind emiterea licenței de traseu și a caietul ii de sarcini pentru serviciul d transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. Proiect de hotărâre privind emiterea licenței de traseu și a caietul transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

pentru S.C. Livio Dario S.R.L. ii de sarcini pentru serviciul de pentru S.C. Transbus SA.


Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului de 6.966 mp din domeniul pubic al U.A.T.Comăna, județul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Jud Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenurilor de 2.78domeniul public al U.A.T. Șercaia în domeniul public al U.A.T. J

dul Brașov.

mp, 1.307 mp și 2.309 mp din idețul Brașov.


Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administram cu titlu gratuit a imobilului Pavilionul IV - Timișul de Sus, evidențiat în lista bunurilor ce județului Brașov, de către Direcția Generală de Asistență Socială

alcătuiesc domeniul public al i Protecția Copilului Brașov.


Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe o pe "ioadă de 2 ani, a spațiilor cu destinația de cameră în suprafață de 14,71 mp și debara în suprafa imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga nr. 23, pentru desfașt rarea activității, către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov.

ă de 4,45 mp, situate la parteru''


Proiect de hotărâre privind modificarea Secțiunii II din Anexa “in ventarul bunurilor ce alcătuiesc: domeniul public al Județului Brașov”, la HCJ nr. 100/2001.

ui Brașov în domeniul privat al


Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județu județului Brașov a unor bunuri din Lista bunurilor de inventar c : alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov în vederea casării.

ui Brașov în domeniul privat al


Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județu județului Brașov a unor bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de natura mijloacelor fix date în administrare la Compania Apa Brașov SA pentru scoatere lin funcțiune și casare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a obiec tivului de investiții “Amenajări, dotări și inscripționări pe Tâmpa”, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului Brașov.

Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri rr obile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul unor UAT-uri din Județul Brașov.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliul ii Județean Brașov în comisiile de examen pentru ocuparea unor funcții vacante de conducere de

categoria șef secție, din cadrul


Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea compoi enței comisiilor de examen. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/exa nenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Chirurgie General; II și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgi Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spița Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

;i ;nță Brașov, cofinanțare, cu procentul de ul Clinic Județean de Urgență


Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/exa nenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef Unitate de Primiri Urgențe, medic p: imar specialitatea pediatrie, cu atestat de studii complementare în medicina de urgență, din cadr îl Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

30.


31.


Proiect de hotărâre privind cofmanțarea de către Județul Brașrv cu suma de 1.000 lei pentru obiectivul de investiții “echipament screening auditiv prin otoe nisiuni acustice” pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prn minimum 5% respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse d< pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.


cofinanțare, cu procentul de către Spitalul Clinic de Urgență


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs precum și aprobarea componenței corni;

ocuparea funcției vacante de conducere de șef Secție Clinică Oh tetrică Ginecologie II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Jrașov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov.

Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către S Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerulu;

Proiect de hotărâre privind cofmanțarea de către Județul Brașov cu suma de 4.000 Iei pentru obiectivul de investiții “echipament screening auditiv prin otoenisiuni acustice” pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov.

Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prii

minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spița ul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziolo Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov pri î minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin

minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul ('linie de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organ zare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de într

cu handicap beneficiare ale Complexului de Servicii Timiș.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de între inere, a modalității în care va fi acoperită contribuția lunară de întreținere datorată de perso;

Căminului Pentru Persoane Vârstnice "Castanul” Victoria, precurr și a categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calcu

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a org< nigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în Convenției Carpatice și coordonarea Platformei Comune pentru

Proiect de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr.3315/62/2016.

Diverse.


iei de examen/concurs pentru


cofinanțare, cu procentul de pitalul Clinic de Obstetrică și Sănătății.


cofinanțare, cu procentul de


>ie Brașov.

cofinanțare, cu procentul de (blinic de Psihiatrie și Neurologie


cofinanțare, cu procentul de


ținere pentru persoanele adulte


rnele vârstnice beneficiare ale


ează contribuția individuală.


intre Consiliul Județean Brașo v comun pentru implementarea irism Durabil.

nr.ll27/CA/26.09.2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-ckd EroHor nr 5, Brașov, Evriow, 500007 Teiefon: - JO 768 4,10 7 77, 7râu 268 4 76 7 7v

O! ti a â 771 s a a 2) ;■ a, OW, aa'vv'.a avO ;yv > o


Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședin


ei ordinare a Consiliului


Județean Brașov din data de 30.10.2018


1.


Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene “George Baritiu” Brașov.

9                          9

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigrame Muzeului “Casa Mureșenilor” Brașov.

9                                  9

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea statului Regulamentului de Organizare și Funcționare organizatorice a Centrului de Recuperare și Re: Handicap ”Canaan” Șercaia.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea statului

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Căminului Pentru Persoam Vârstnice "Castanul” Victoria.

Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter de conducere vacant de director general al Direc Socială și Protecția Copilului Brașov, prin promov; u Suciu Dan Mircea, începând cu data de 01 noiembri Proiect de hotărâre privind modificarea componențe i Copilului.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea proieci de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat drum județean DJ km.2+755-14+425” prioritară 6.

Proiect de hotărâre

prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziu; Națională a României, Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea proiect de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

UAT Comuna Bunești, în conformitate cu prevederile POR 2014-2020 PROIECT: „Modernizare și reabilitare drum județec n DJ 104L, Dacia -Bunești, Km 0+000-15+065”.

10. Proiect de hotărâre privind propunerea candidatului

în consiliul de administrație al societății S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A., îr Brașov.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


si a statului de funcții ale

5                                                         ?


i de funcții, organigramei, : precum și a structurii ;< bilitare a Persoanelor cu


de funcții, organigramei,


emporar a funcției publice iei Generale de Asistentă irea temporară a domnului b 2018.

Comisiei pentru Protecția


nr.286/2018 adoptată de 1 ului și a cheltuielilor legale 'Modernizare și reabili tare -- Dumbrăvita - VI aceri,

9                                                    ’


112C, Hălchiu - Satu Nou

în conformitate cu prevederile POR 2014-2020 Axa


privind aprobarea Protocolului


cuprinzând manifestările


nr.291/2018 adoptată de tlui și a cheltuielilor legate cu UAT Comuna Jibert si


Viscri


jentru funcția de membru


numele U.A.T. Județul