Hotărârea nr. 335/2018

Hotărârea nr.335 – aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov – lider de proiect și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea implementării în comun a proiectului

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 335 din data de 27.09.2018

- privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea implementării în comun a proiectului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate cu nr. 15687/27.09.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov -lider de proiect și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea implementării în comun a proiectului;

Având în vedere lansarea în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, a Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, cod apel de proiecte POR/266/8;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 14 și art. 91, alin.(l) lit.”b” și ”e”, alin.(3) lit. ”f’ și alin.(6) lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă proiectul "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov"' în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A, apelul de proiecte nr. POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii/1/Operațiunea 8.1 .A:Ambulatorii.

Art 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov"' în cuantum de 10.699.627,60 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 10.699.627,60 lei (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă de 0,00 lei.

Art 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Brașov în valoare de 0,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.992.55 lei (inclusiv TVA), reprezentând co finanțarea proiectului ''Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov".

Art 4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art 6. - Se împuternicește dl. Adrian-Ioan Vestea în calitate de Președinte al Consiliului Județean Brașov să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Județului Brașov și al Partenerului, dacă este cazul.

Art 7. - Se aprobă Acordul de Parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de Parteneriat anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează,


SECRETAR,


Maria Dumbrăveanu zSecretar,

Maria Dumbrăveanu

pentru realizarea proiectului “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”

Art. 1. Părțile

 • 1.   U.A.T Județul BRAȘOV, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, codul fiscal 4384150, având calitatea de Lider de parteneriat - Partener 1, reprezentat legal de domnul Adrian - loan Veștea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Brașov:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: RO14TREZ131504102X017956

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Brașov, Bdl. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, Brașov.

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: R007TREZ13121F480101XXXX - “Sume plătite în contul plăților efectuate în anul curent”

RO51TREZ13121F480102XXXX - “Sume plătite în contul plăților efectuate în anii anteriori” Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Brașov, Bdl. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, Brașov.

 • 2.   Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu sediul în mun. Brașov, str.Calea București nr. 25-27, jud. Brașov, codul fiscal 4384117, reprezentat legal de doamna Carmen-Daniela Neculoiu, în calitate de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, având calitatea de Partener 2:

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, apel de proiecte apel POR/266/8, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov (Partener 1)

  Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare partener trebuie să te implementeze, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

  De asemenea, se va menționa valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat

  Județul Brașov are rol de Lider de parteneriat in cadrul proiectului si este implicat in toate activitățile acestuia:

  A.1 Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

  Subactivitate:

  A. 1.1. Elaborarea studiului de oportunitate si a cererii de finanțare

  Activitatea nu a presupus costuri ce vor fi decontate prin proiect, aplicația realizându-se cu resurse proprii precum si cu sprijinul Spitalului Clinic Județean de Urgenta și al Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (asociație locală de dezvoltare intercomunitară) în cadrul căreia Județul Brașov este membru.

A. 2. Managementul proiectului

Subactivități:

A.2.1. Organizarea echipei de proiect

A.2.2. Derulare procedurilor de achiziție a contractelor

A. 2.3. Managementul proiectului pentru derularea efectiva a proiectului

A.2.4. Auditul financiar extern al proiectului

Județul Brașov se va implica in implementarea proiectului prin gestionarea resurselor in vederea obținerii rezultatelor propuse si derularea achizițiilor publice. Activitatea presupune alocarea de fonduri prin proiect pentru a fi realizata pentru serviciile de consultanta pentru managementul proiectului (care include și consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică), precum și pentru auditul financiar al proiectului. Astfel, Județul Brașov va achiziționa aceste servicii prin externalizare, costurile estimate fiind de 84.966 lei cu TVA pentru serviciile de consultanță pentru managementul de proiect și 13.566,00 lei cu TVA pentru auditul financiar.

Pentru realizarea acestei activități, Județul Brașov va pune la dispoziția proiectului următoarea echipa:

 • 1. Manager - Daniel Gligoras Daniel

 • 2. Asistent Manager - Mariana Ciubotaru

 • 3. Responsabil Financiar- Carmen Craina

 • 4. Responsabil Achiziții - Popa Constanța

A.3. Dotarea cu echipamente si aparatura medicala Subactivitate:

A.3.1. Dotarea cu echipamente si aparatura medicala Județul Brașov va face demersurile pentru achiziționarea a 58 de tipuri de echipamente medicale, aparatura medicala si mobilier de specialitate pentru dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgenta Brașov. Costurile estimate ale echipamentelor achiziționate se ridica la suma de 10.531.926,85 lei cu TVA.

A4. Informare si publicitate

Subactivitate:

A4.1. Informare si publicitate

Activitatea presupune derularea unei conferințe de presa la începutul proiectului si a uneia la finalizarea proiectului, publicarea a 2 comunicate de presa, achiziționarea a 2 panouri - unul temporar pe durata proiectului si unul permanent, ulterior finalizării proiectului, achiziționarea de autocolante pentru dotările care se vor face.

Valoarea estimata a activității este de 12.524,75 lei cu TVA.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Partener 2)


în calitate de Partener și de beneficiar final al proiectului, precum si din calitatea de ocupant al clădirii, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov se va implica pe parcursul proiectului în următoarele activități: A.1 Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Subactivitate:

A. 1.1. Elaborarea studiului de oportunitate si a cererii de finanțare

Spitalului Clinic Județean de Urgenta a sprijinit elaborarea documentației de proiect de către Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (asociație locala de dezvoltare intercomunitara) în cadrul căruia Liderul de parteneriat este membru.

A. 2. Managementul proiectului

Subactivități:

A.2.1. Organizarea echipei de proiect

A.2.2. Derulare procedurilor de achiziție a contractelor A.2.3. Managementul proiectului pentru derularea efectiva a proiectului

A.2.4. Auditul financiar extern al proiectului

Partenerul va pune la dispoziția Liderului resursele necesare implementării proiectului, in vederea obținerii rezultatelor așteptate și va sprijini derularea achizițiilor publice ale echipamentelor medicale. Activitatea nu presupune alocarea de fonduri prin proiect pentru a fi realizata. De asemenea, Partenerul va pune la dispoziția auditorului financiar documentele necesare realizării auditului financiar al proiectului. Activitatea nu presupune costuri din partea Partenerului.

Pentru realizarea ei, Partenerul va pune la dispoziția proiectului un responsabil tehnic, în persoana d-nei doctor Claudia Mihaela Gavriș.

A. 3. Dotarea cu echipamente si aparatura medicala Subactivitate:

A.3.1. Dotarea cu echipamente si aparatura medicala Partenerul va beneficia direct de cele 58 de tipuri de echipamente medicale, aparatura medicală si mobilier de specialitate (un total de 163 de bucăți) achiziționate prin proiect, acestea urmând a dota cabinetele medicale din cadrul Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgenta Brașov. Partenerul nu va contribui financiar pentru realizarea acestei activități.

A4. Informare si publicitate

Subactivitate:

A4.1. Informare si publicitate

Partenerul va contribui la realizarea acestei activități, contribuind la etichetarea echipamentelor, aparaturii medicale și a mobilierului achiziționat. Partenerul nu va contribui financiar pentru realizarea acestei activități.

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov (Partener 1)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %) 213.992,55 lei, reprezentând 2 %

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) 213.992,55 lei, reprezentând 2 %

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Partener 2)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei si %): 0 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

 • a)  pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

 • b)  liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • c) liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

 • A.  Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B.  Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management. Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3, n

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

 • A.  Drepturile Partenerului nr. 2

 • (1)   Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)   Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

B.  Obligațiile Partenerului 2

 • (4)   Partenerul au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5)   Partenerul este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)   Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)   Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

 • (8)   Partenerul este obligat să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9)   în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10)  Partenerul este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11)  în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerul răspunde proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12)  Partenerul are obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13)  Partenerul este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14)  Partenerul este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (16)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (17)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)  în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerul răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20)  Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea a bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, pârțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)   Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)


ADRIAN IOAN-VEȘTEA

Președinte Consiliul Județean Brașov


Semnătura


Data și locul semnării


Brașov


Partener 2


Carmen-Daniela NECULOIU                 Semnătura Data și locul

Manager Spitalul Clinic Județean de Urgență                semnării

Brașov                                                  ................

Brașov

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).