Hotărârea nr. 333/2018

Hotărârea nr.333 – aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

România


CON S1 LIUL JU DEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.333 din data de 27.09.2018

- privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând Raportul de specialitate, precum și Expunerea de Motive, înregistrate sub nr. 15663/26.09.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării organigramei, prevăzută în anexa nr. 1, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018; această propunere vizează mutarea funcției contractuale vacante de funcționar, nivel studii M/G, de la Biroul Administrativ/ Direcția Economică, la Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe / Direcția Management Proiecte, precum și transformarea acesteia într-o funcție contractuală, nivel studii superioare, de consilier, gradul I; în referat se face precizarea că transformarea acestei funcții contractuale nu modifică numărul de maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov și se încadrează în fondurile bugetare aprobate pentru anul 2018, cu destinația de cheltuieli de personal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 292/2017 și nr. 11/2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.98/2018, ale Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c”, din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea organigramei, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018, prin: mutarea funcției contractuale vacante de funcționar, nivel studii M/G, de la Biroul Administrativ/ Direcția Economică, la Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe/ Direcția Management Proiecte, precum și transformarea acesteia într-o funcție contractuală, nivel studii superioare, de consilier, gradul I.

Art.2. - Se aprobă organigrama pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Daimbrăveanu_ « .   co

s °  S 1£

SERVICIUL BUGET

4 exec

l.p

CCOMPARTIMENT CFPP

h. s ° = ș

BIROU ADMINISTRATIV


S     <z> -*

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

4---

5    6 ■£?

BIROU CENTRALIZARE ACHIZIȚII

4-----

Șl STRATEGII


1- ',

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

o    gj

rt> —> 6 <f> p X3 C <B

BIROU PATRIMONIU

^(COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


COMPARTIMENTUL MANAGERI

PUBLICI

<p        cn -*

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ $1 RELAȚII CU PUBLICUL

4 f.p exec

COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL, SECRETARIAT ATOP

J

COMPARTIMENT SALVAMONT

ro ro <d m X — X _ Q • O> 4? o o r> XJ

UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE- AUTORITATEA DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE

5 f.p exec

COMPARTIMENTUL EXECUȚIE Șl EXPLOATARE DRUMURI JUDEȚENE


4 f.p exec

COMPARTIMENTUL GESTIONARE, URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE DE LUCRĂRI

5 f.p exec

COMPARTIMENTUL GESTIONARE. URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE SERVICII PUBLICE


S o S P

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl MEDICCLSOCIALĂ


to —*

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A

TD •— O

PROIECTULUI

rt> o x

8

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV


x co

8 *

COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE


1 Șef Serv

6 f.p exec

3 p.c exec

SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURA. TURISM, SPORT. CULTE Șl RELATH EXTERNE


cx> rp -• p S

SERVICIUL AUTORIZAȚII. AVIZE Șl DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII


Cn ®

BIROU URBANISM

AMENAJAREA TERITORIULUI

4---

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI