Hotărârea nr. 332/2018

Hotărârea nr.332 – aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


1 sArsătoaim Impocunâ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 332 din data de 27.09.2018

- privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 15655 din data de 26.09.2018 și Expunerea de Motive nr. 15655 din data de 26.09.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Față de statul de funcții aprobat, se propune transformarea unei funcții publice de consilier debutant în funcție publică de consilier asistent ca urmare a finalizării procedurii legale de parcurgere a perioadei de stagiu, precum și mutarea unei funcții contractuale vacante de funcționar, nivelul studiilor M/G de la Biroul Administrativ - Direcția Economică la Serviciul învățământ, cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe din cadrul Direcției Management Proiecte și transformarea acestei funcții într-o funcție contractuală, nivel studii superioare, de consilier, gradul I.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 258 din data de 30.08.2018 privind aprobarea statului de funcții modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 11 și art. 61 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 79 și art. 101 alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea unui număr de 2 posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, prin transformarea acestora, după cum urmează:

  • - funcția publică de execuție de consilier debutant se transformă în funcție publică definitivă de consilier, gradul profesional asistent;

  • - funcția contractuală vacantă de funcționar, nivel studii M/G se transformă în funcție contractuală, nivel studii superioare de consilier, gradul I.

Art.2. - Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele ConsiliuluL^dgțean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strafogfi de Informatizare.

/'*<              o,',

//


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumt||^yeanu


F 94


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
Aprobat cf. HCJBV nr.: în ședința din data de :


STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate ai Consiliului Județean Brașov

SEPTEMBRIE 2018

Funcții de demnitate publică

3

1

I Președinte

S

1

2!

| Vicepreședinte

S

2

3

[Administrator public

S

1

Total funcții publice

159

4

Secretar

II

s

1

5

Manager Public

superior

s

2

Funcții publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Sef birou

II

s

3

Funcții publice de execuție

133

12

Consilier

superior

s

98

13

Consilier

principal

s

8

14

Consilier

asistent

s

3

15

Consilier

debutant

s

2

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier juridic

superior

s

13

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

21

Referent

asistent

M

1

Posturi in regim contractual

59

22

Sef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

23

Sef Birou

II

S

1

24

Consilier

IA

S

11

25

Consilier

I

S

5

26

Consilier

II

S

4

27

Consilier

D

s

1

28

Inspector de specialitate

IA

s

1

29

Inspector de specialitate

I

s

3

30

Inspector de specialitate

II

s

1

31

Referent

IA

M

2

32

Referent

I

M

1

33

Casier

M/G

1

34

Șofer

I

M/G

5

35

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat (legator manual)

II

M/G

1

37

Muncitor calificat

II

M/G

1

38

Funcționar

M/G

1

39

Salvator montan

I

M

10

40

Salvator montan

III

G

1

41

Inqrijitor

M/G

4

42

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

219

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

222

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia