Hotărârea nr. 331/2018

Hotărârea nr.331 – aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2018 – 2019

9

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.331

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iama 2018-2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate sub nr. 15495/24.09.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea:

 • -  planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2018 - 2019 pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Brașov;

 • - listei cuprinzând nivelurile de viabilitate a drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Brașov, pe timpul iernii 2018-2019;

Luând în considerare dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit. „a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 22, art.40, alin.(l) și art. 44, alin.(l) din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013; ~

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2018 - 2019 pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă lista cu încadrarea drumurilor județene din județul Brașov din punct de vedere al nivelurile de viabilitate, pe timpul iernii 2018 -2019, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.Anexa 1

PreședinteSecretar

Maria Dumbrșveanu r

PLAN OPERATIV DE ACȚIUNE PE TIMPUL IERNII 2018-2019 PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV

Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilități corespunzătoare a drumurilor în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul plan operativ de acțiune pe timpul iernii 2018 - 2019 pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov.

în acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2013, cu modificările și completările ulterioare, drumurile județene aparținând domeniului public al Județului Brașov, în lungime totală de 674,635 km se clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenție și clasa tehnică, funcție de importanța economică și administrativă a drumului în:

 • > Drumuri județene Nivel II (N.I.2) de viabilitate un număr de 30 sectoare de drum cu o lungime totală de 336,632 km - respectiv drumuri județene care asigură legătura cu centrele de comună;

 • > Drumuri județene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 13 sectoare de drum cu o lungime de 84,869 km - drumuri care trebuie menținute în stare de viabiltate;

 • > Drumuri județene Nivel IV (N.I.4) de viabilitate un număr de 28 sectoare cu o lungime de 134,204 km - sectoare cu trafic redus de vehicule.

 • > Un număr de 12 sectoare de drumuri județene cu o lungime de 93,059 km închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localitățile aferente având asigurată o altă legătură rutieră;

> Drumuri județene aflate în intravilanul municipiilor și orașelor cu o lungime de 25,871 km pentru care activitatea de protecție pe timp de iarnă revine în sarcina autorităților locale respective.

Aceste trasee de drumuri județene sunt menționate în Anexa 2 - Propuneri de încadrare a drumurilor județene din județul Brașov, din punct de vedere al nivelului de viabilitate pe timpul iernii 2018 - 2019.

Având în vedere dispunerea în teritoriu a rețelei de drumuri județene, activitatea de deszăpezire pentru iarna 2018 - 2019, se propune a se realiza pe trei zone, respectiv zona I Stupini - Bod - Tărlungeni - Bran - Moieciu, zona II Șercaia -Făgăraș - Cincu și zona III Rupea.

Activitatea privind protecția drumurilor publice pe timp de iarnă, conform reglementărilor tehnice, indicativ AND 525-2013, cu modificările și completările ulterioare, presupune următoarele masuri:

 • A. Masuri pregatioare

Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă;

 • B. Masuri de prevenire a poleiului si inzapezirii

Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheții și poleiului;

 • C. Masuri de deszăpezire

Asigurarea cu panouri parazăpezi (inclusiv montarea și demontarea lor);

 • D. Patrulări și informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic).

A. Masuri pregătitoare

Această activitate presupune intocmirea programelor comune intre serviciile de politie rutiera si Consiliul Județean, montarea panourilor parazapezi, reparații asfaltice, colmatari, taiat cavalieri etc - conform Indicativ 102.1 din „Nomenclatorul privind lucrările si serviciile aferente drumurilor publice” nr. 346 dini5 mai 2000 publicat in Monitorul Oficial al României , partea I nr. 255/8.VI.2000 anexa 1 si 2, pentru cei 581,010 km care sunt propuși pentru activitatea de deszăpezire pe timpul iernii 2018-2019.

Pentru prevenirea înzăpezirii drumurilor județene datorită existenței unor situații specifice locale, existența unor zone cu vânturi puternice care bat dintr-o direcție predominantă, favorizând formarea sulurilor de zăpadă, este necesară amplasarea și montarea de panouri parazăpezi mobile (metalice sau material plastic).

Acestea se montează față de axul drumului în linie sau șiruri de apărare pe o parte sau în cazuri excepționale pe ambele părți ale drumului, funcție de gradul de înzăpezire și direcția vânturilor dominante.

Principalele zone (posibile de a fi înzăpezite) cu panouri parazăpezi, sunt:

 • > DJ 103B Săcele - Tărlungeni - Teliu, km 0+500-3+100, pe partea stanga;

 • > DJ 104A Perșani - Victoria, km 2+000-2+500, pe partea dreapta;

 • > DJ 104C Făgăraș - Recea, km 7+500-9+000, pe partea dreapta ;

 • > DJ 112D Carpinis - Prejmer, km 3+500-4+950, pe partea stanga;

B. Masuri de prevenire a poleiului si inzapezirii

Prevenirea inzapezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu utilaje. Aceasta acțiune se desfasoara in timpul ninsorilor liniștite sau când viscolele sunt slabe (sub 30 km/ora), iar zapada spulberata nu poate imobiliza utilajele pe drum.

Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV al anului 2018 a cantităților necesare de produse chimice ( clorura de sodiu ), materiale granulare (nisip) și sorturi pentru drumurile împietruite în vederea combaterii gheții și poleiului.

Combaterea poleiului si inzapezirii se face utilizând atat materiale antiderapante, cat si fondanti chimici.

Amestecurile trebuie sa fie omogene, iar raspandirea lor cat mai uniforma pe suprafața pârtii carosabile.

Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenție si intervalele de timp maxim necesare sunt obligatorii si sunt prezentate in Tabelul nr. 3 din "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2013. cu modificările și completările ulterioare,

C. Masuri de deszăpezire

Utilajele folosite pe drumurile județene sunt de regulă utilaje cu lamă sau autovehicule la care s-a montat lamă metalică dotată cu cuțit din cauciuc cu inserție metalica.

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND Nr. 525-2013, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu nivelul de intervenție, ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc grupate pe formații de lucru, dar și individual in funcție de caracteristicile drumului și utilajului. Pentru zonele de munte, lama va fi montata pe autovehicule lestate cu două osii motoare.

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acțiunii de înlăturare a zăpezii căzute pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă și răspânditoarele de antiderapant.

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, camerele de cădere la podețe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc.

D.Patrulări și informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic).

Serviciul de informare va fi asigurat de către personalul prestatorului. Informațiile vor cuprinde următoarele date: starea semnalizării rutiere, deteriorări ale echipamentelor ( parapete, panouri parazapezi, stâlpi de dirijare, borne km, hm, etc.) produse de accidente rutiere sau de furturi, accidente rutiere produse, identificarea vehiculelor implicate in accident, cauze, pagube produse; orice alt eveniment produs pe drumuri (incendiu, deversare de lichide pe carosabil), care poate afecta siguranța traficului rutier si starea pârtii carosabile; informații meteo (ploi torențiale, furtuni, căderi de grindina, viscole) si informații privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale) care pot afecta siguranța traficului; orice alte situații constatate privind buna desfășurare a serviciilor prestate, a stării drumului si a bunurilor aferente acestuia.


Director GeneraLDDJSP

Mihai Pascu

Vizat: Șef Serviciu LIIDJ: Carmen Bran Redactat: Giurgiu Relu____________/
21.09.2018

21.09.2018


Anexa nr. 2SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

încadrarea drumurilor județene din județul Brașov din punct de vedere al nivelului de viabilitate pe timpul iernii 2018 - 2019

Categoria Funcțiune Nr. Drum

Sectorul

De la km....la km

între localitățile

Lungime km

Procent înzăpezire %

Caracteristici climaterice

Grad înzăpezire

NI. Formați a de utilaje

Motivele încadrării

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL II DE VIABILITATE

DJ 103

Km 4+305 -17+987

Brașov-Bod-Lim județ Covasna

13.682

25

C3

11

F3

Leagă com. Bod și com.Sânpetru cu mun. BV și jud CV

DJ103 A

Km 3+350-14+000

Brașov - Zizin

10.650

25

C2

11

F3

Leagă com. Tărlungeni cu mun. Bv și cu satele aparținătoare

DJ 103 B

Km 0+490-17+750

Săcele-Tărlungeni-Budila

17.260

25

C2

12

F3

Asig. trp. persoanelor la Bv , Tărlungeni, Săcele

DJ 103 C

Km 1+300 - 4+000

Ghimbav-Stupini-Fabrica de Avioane

2.700

25

C3

13

F3

Asig. trp. persoanelor de la Bv și Ghimbav la Fabrica de Avioane

DJ 104 A

Km 0+000 -45+000

Perșani-Sebeș-Victoria

45.000

25-50

C2

12

FI

Asig. aprov. com. limitrofe drumului și trp. persoanelor la Făgăraș și Victoria

DJ 104 B

Km 4+604-13+862

Făgăraș-Hârseni-Sebeș

9.258

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc.limitrofe la Făgăraș

DJ 104 C

Km 4+972- 12+700

Făgăraș-Hurez-Recea

7.728

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc. limitrofe la Făgăraș

DJ104 D

Km 1+960- 14+300

Făgăraș-Șoarș

12.340

25

C5

11

F3

Asig. trp. persoanelor la Făgăraș și aprov. com Șoarș

DJ 105

Km 0+000-18+843

Voila-lim. Județ Sibiu

18.843

25

C3

12

F3

Face leg. jud. Brașov cu jud. Sibiu prin DN 1 , asig. leg. loc. din zonă cu mun. Brașov , Sibiu și Făgăraș

DJ 105 A

Km 29+473 -37+473

Bruiu-Cincu

8.000

25

C3

12

F3

Asig. aprov. loc. din zonă și trp. persoanelor

DJ105 A

Km 41+608 -81+600

Cincu-Rupea

39.992

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între centru de comună și satele aparținătoare cu or. Rupea

DJ 105 B

Km 0+000 -14+620

Sâmbăta de Jos (DN 1)-Complex Turistic Sâmbăta

14.620

25

C2

12

F3

Asig. legătura Complex Turistic Sâmbăta cu mun. Brașov,Făgăraș și Sibiu prin DN 1

DJ105 C

Km 0+000 -6+300

Ucea- Victoria

6.300

25

C2

12

F3

Asig. leg. or. Victoria cu mun. Bv și Sb. prin DN 1

DJ105 D

km 0+000 - 3+278

Băile Rodbav - Cincu

3.278

25-50

C3

13

F3

Asig leg Băile Rodbav cu loc Cincu și DN 1

DJ 105 P

Km 0+000 -3+800

Ucea de Sus-lim. Jud. Sibiu

3.800

35-50

C2

12

FI

Asig. leg. or. Victoria -Arpaș , jud. Sibiu

DJ 106 A

km 0+000 -3+300

DN 73A-Paltin

3.300

25-50

C3

13

F3

Asig. leg.cu DN 73A și cu loc. Paltin

DJ106B

Km 0+000-6+505

V ulcan-Holbav-Paltin

6.505

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu mun Bv prin DJ 112B

DJ 108

km 0+000 -4+380

HărmanțDJ 112 A)- Sânpetru

4.380

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Hărman-Sânpetru

DJ 112

Km 0+000-10+100

Hărman-Podu Olt-lim. jud.Covasna

10.100

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ112 A

Km 0+000 -22+800

Hărman-Bod-Hălchiu

22.800

25

C3

12

F3

Asig. leg. între com. Limitrofeț Hărman, Bod, Hălchiu) cu mun. Bv prin DN 13

DJ 112A

km 26+050-38+980

Codlea-Vulcan

12.930

25

C3

12

F3

Asig. Trp din Vulcan si Holbav la Codlea

DJ 112 B

Km 0+000 -5+030

Cristian-Vulcan

5.030

25

C3

12

F3

Asig. leg. Cristian - Vulcan și DN 73

DJ 112 D

Km 0+000-11+330

Carpinis - Prejmer(DN 10)-DN 11

11.330

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între Prejmer (DN 10) și DN 11

DJ 112 E

Km 0+000 -3+420

DN 73 A-DN 73

3.420

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și DN 73 A

DJ 112J

km 0+000 -4+770

DN 1-Dumbrăvița

4.770

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. DN 1 -Dumbrăvița

DJ 131

Km 0+000 -7+708

Măieruș-Apața-lim.jud.Covasna

7.708

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ 131 A

km 0+000 -2+878

DN 13(Gara Rupea)- Homorod(DJ 132)

2.878

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între DN 13 și Homorod

DJ 131B

Km 0+000 -12+400

Apața-lim. Jud. Covasna

12.400

25-50

C3

13

FI

Asig. leg. DJ 131 cu gara Augustin si jud. Covasna

DJ 131C

Kml7+320- 29+450

Racoș-DN 13

12.130

<25

C4

12

FI

Asig. leg. între Racoș și DN 13

DJ 132

Km 0+000 -3+500

Rupea (DN 13)-Homorod

3.500

25

C3

12

F3

Asig. trp. persoanelor din zona Cața în or. Rupea

rOTAL NIVEL II Dl

RUMURI JUDEȚENE

336.632

2. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL III DE VIABILITATE

DJ 103 F

Km 0+000-13+300

VoilaDN 1-Breaza

13.300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. localității cu DN 1 și Brașov

DJ 104 D

Km 14+300 - 27+400

Șoarș-Bărcut

13.100

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între satele aparțin, corn. Șoarș și loc. Șoarș

DJ 104 K

Km 2+200 -10+974

Crihalma-Ticuș

8.774

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Crihalma-Ticuș

DJ 104 N

Km 0+000 - 4+300

Comăna de Jos(DJ 104)- Comăna de Sus

4.300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Comăna de Jos-Comăna de Sus

DJ 112 C

Km 0+000 -4+000

Hălchiu-Satu Nou

4.000

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Hălchiu-Satu Nou

DJ 112H

Km 3+915 -8+186

DN 73-Predeluț

4.271

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și Predeluț

DJ 132

Km 3+500-18+220

Homorod-lim.jud. Hr.

14.720

25-50

C3

13

FI

Asig. leg între jud. Bv și jud. Hr

DJ 132 B

Km 0+000 -4+768

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

4.768

DJ 132 B

Km6+730 - 11+707

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

4.977

25-50

C3

13

FI

Asig. leg. între jud. Bv și jud. Hr.

DJ 132 B

Kml3+324- 15+000

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

1.676

DJ 132 B

Km 15+640- 16+516

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

0.876

DJ 137 A

Km 22+750 - 27+457

Paloș-Cața

4.707

25-30

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Hr și jud. Bv

DJ730

Km 9+550-14+950

Lim. jud. Argeș-DN 73

5.400

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. lim. jud. Argeș-Șimea-DN 73

TOTAL NIVEL III DRUMURI JUDEȚENE

84.869

3. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL IV DE VIABILITATE

DJ102 A

km 0+000 -3+462

Olteț(DN 1)-Rucăr

3.462

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Olteț-Rucăr

DJ102B

km 0+000-6+100

Șercăița-Mănăstirea Bucium

6.100

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A cu Mănăstirea Bucium

DJ 102G

Km 0+000-9+735

Victoria-Stațiunea Sâmbăta

9.735

25-50

C3

13

F3

Asig leg or Victoria cu Stațiunea Sâmbăta

DJ 103D

km 0+000-9+320

Viștea de Jos-Viștișoara

9.320

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1

DJ 103 G

km 0+000 -2+385

Măieruș(DJ 131)-Lim. Jud. Covasna

2.385

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Jud Brașov cu Jud. Covasna

DJ104E

km 0+000 -3+420

Șinca(DN 73A)-Mănăstirea Șinca

3.420

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. cu Mănăstirea Șinca

DJ104F

km 0+000-1+000

DN 13-Mănăstirea Bunești

1.000

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DN13 cu Mănăstirea Bunești

DJ 104J

km 1+981-12+080

DJ 104 D ( Făgăraș) -Calbor-Boholț

10.099

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Calbor și Boholț cu mun Făgăraș

DJ 104L

km 0+000-15+013

Dacia-Viscri-Bunești

15.013

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13 și DJ 105A

DJ 107

km 0+000-0+357

DN 1+Gara Ucea

0.357

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 1 cu gara Ucea

DJ 107B

km 0+000-1+931

DNl-Feldioara

1.931

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 107D

km 0+000-1+550

DJ 104B-Râușor

1.550

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Râușor cu DJ 104B și Făgăraș

DJ 107 E

Km 0+000 - 1+650

DJ 105 C - Corbi

1.650

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 105 C cu loc Corbi și DN1

DJ 108 A

km 0+000-0+420

DJ 105B-Sâmbăta de Sus

0.420

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A și DJ 105B

DJ 108B

km 0+000-5+000

DJ 105B-Mănăstirea Brâncoveanu-valea Sâmbetei

5.000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DJ 105B

DJ 109

Km 0+000-8+000

Beclean-Luța-Voivodeni

8.000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 103F

DJ 109B

Km 0+000-1+500

DJ 104D-Mănăstirea Făget

1.500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Mănăstirea Făget cu DJ 104D

DJ 110

km 0+000 -7+000

DC 5-între Văi-lim corn Poiana Mărului

7.000

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Vulcănița cu DN 73 A

DJ 111

km 0+000-1+450

DJ 112 A-Colonia 1 Mai

1.450

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DJ 112 A-Colonia 1 Mai

DJ 112C

km 9+000-15+500

Dumbrăvița-Vlădeni

6.500

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Dumbrăvița-Vlădeni-DN 1

DJ 112G

Km 2+700 -8+900

Măgură- Zămești

6.200

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Măgura - oraș Zămești

DJ 112K

km 0+000-1+500

DJ 112G - Manastirea Sf Treime

1.500

DJ 113

km 0+000-2+500

Sânpetru-Preventoriu TBC Sânpetru

2.500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Preventoriu TBC cu corn Sânpetru(DJ 103)

DJ 130B

km 0+000-9+364

Părău-Grid-Perșani

9.364

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 104

DJ BOC

km 0+000-1+100

DJ 104 K-Ticușu Nou-Comăna

1.100

<25

C3

13

F3

Asig. leg. Ticușu Nou-Comăna prin DJ 104K

DJ 131F

km 0+000-4+848

Rupea Gară-Ungra

4.848

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 131P

km 0+000-6+800

Șercaia(DN 1)-Hălmeag

6.800

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 132C

km 0+000-6+000

Criț-Mesendorf

6.000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

TOTAL NIVEL IV DRUMURI JUDEȚENE

134.204

TOTAL GENERAL NIVEL II+III+IV

555.705

DRUMURI JUDEȚENE ÎNCHISE PE PERIOADA IERNII 2017-2018

DJ 101A

Km 0+000 - 7+500

Ghimbav - Ocolit.mare a mun Brașov

7.500

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 102

km 0+000-6+300

Viștea de Jos-Drăguș

6.300

Dram impracticabil in sezonul rece

DJ 102 I

Km 49+910-63+594

Lim. jud. Prahova-DN 1 A - Șanțuri

13.684

Dram impracticabil in sezonul rece

DJ102F

km 0+000-4+800

Sâmbăta de Jos-Drăguș

4.800

Dram impracticabil in sezonul rece

DJ 112G

km 0+000 - 2+700

Măgură- Zămești

2.700

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 103 A

Km 14+000 -34+150

Zizin-Dălchiu

20.150

Dram impracticabil in sezonul rece

DJ 105 A

km.37+473-41+608

DJ 105D - Cincu

4.135

Zona impracticabila

DJ 106

km 0+000-8+570

Șinca NouătDN 73 A) - Vlădeni(DNl) ■ Dumbrăvița

8.570

Dram impracticabil in sezonul rece

DJ BOC

km 1+100-1+800

Ticusu Nou-DC 21

0.700

Dram de pamant impracticabil

DJ 112 C

Km 4+000 -9+000

Satu Nou-Dumbrăvița

5.000

Sector de dram impracticabil in sezonul rece

DJ 131 C

Km 0+000-17+320

Augustin-Racoș

17.320

Drum impracticabil in sezonul rece

Dj 104K

Km 0+000 -2+200

Comana de Jos-Crihalma

2.200

Dram inchis-pod impracticabil(rupt)

TOTAL DRUMURI JUDEȚENE ÎNCHISE

93.059

DRUMURI JUDEȚENE AFLATE ÎN INTRAVILAN MUNICIPII (ORAȘE)

DJ 103

Km 0+000 -4+305

Brașov

4.305

DJ103 A

Km 0+000 -3+350

Brașov

3.350

DJ103 C

Km 4+000-8+180

Brașov

4.180

Total

11.835

DJ 112 A

Km 22+800-26+050

Codlea

3.250

Total

3.250

DJ 103 C

Km 0+000-1+300

Ghimbav

1.300

Total

1.300

DJ103 B

Km 0+000 -0+490

Săcele

0.490

Total

0.490

DJ 112H

Km 0+000-3+915

Zămești

3.915

DJ 112G

Km 8+900 - 10+700

Zărnești

1.800

Total

5.715

DJ 104 A

Km 45+000 -45+850

Victoria

0.850

DJ 105 C

Km 6+300-8+731

Victoria

2.431

Total

3.281

TOTAL INTRAVILAN

25.871

TOTAL GENERAL

674.635


/Director General DDJSP

Mihai Pascu
Sef Serviciu LIIDJ

Ing. Carmen Bran


Compartiment Execuție sj Expjoatare Drumuri Județene Ing. Stanciu Adrian


Ing. Giurgiu Relu