Hotărârea nr. 330/2018

Hotărârea nr.330 – aprobarea transmiterii fără plată a unui mijloc de transport – autobuz turistic, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului Brașov

Consiliul Județean Brașov

)


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 330

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea transmiterii fără plată a unui mijloc de transport - autobuz turistic, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul de specialitate nr. 15613 din data de 26.09.2018, întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea transmiterii fără plată a unui mijloc de transport - autobuz turistic, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului Brașov; bunul este amortizat integral și are o valoare de inventar de 427.000 Iei fără TVA.

Văzând adresa Consiliului Județean Brașov nr. 13875/24.08.2018 și adresa Primăriei Municipiului Brașov nr. ad.13875/25.09.2018;

Având în vedere prevederile art. 1 din H.G.R. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă transmiterea fără plată a unui mijloc de transport - autobuz turistic, marca AYATS BRAVO, cu motor IRISBUS, an fabricație 2007, nr. identificare VNEPS09D200001529, cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, valoare de inventar 427.000 lei fără TVA, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului Brașov.

Art.2. - Transmiterea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul de credite al unității predătoare și de ordonatorul de credite al unității primitoare.

Art 3 . - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

(T