Hotărârea nr. 329/2018

Hotărârea nr.329 – validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2018 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Consiliul Județean Brașov

i


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.329

din data de 27.09.2018

privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate nr. Ad. 15.606/26.09.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin suplimentarea creditelor bugetare la Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială cu suma de 5.934 mii lei,

Ținând cont de Dispoziția nr. 783/26.09.2018 emisă de președintele Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 758/20.09.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, ale art.82 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se validează rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018 și a bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin suplimentarea creditelor bugetare la Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială cu suma de 5.934 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - la veniturile bugetului local - secțiunea de funcționare:

  • - suplimentare cu suma de 5.934 mii lei - la subcapitolul 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

  • - la cheltuielile bugetului local - secțiunea de funcționare:

suplimentare cu suma de 4.420 mii lei, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului la Cap. 68.02.06 - Asistență socială pentru familie și copii;

suplimentare cu suma de 1.514 mii lei, pentru susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, la Cap. 68.02.05 - Asistență socială în caz de invaliditate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXA nr. 1Sectretar,


Maria Dumbrăveanu p


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

INFLUENȚE AN 2018

0

1

3

TOTAL VENITURI

5,934.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

5,934.00

TOTAL CHELTUIELI

Titlul - Cheltuieli de personal

10

5,934.00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

5,934.00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

5,934.00

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

5,934.00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

5,934.00

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

1,514.00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,514.00

68.02.06- Asistență socială pentru familie și copii

4,420.00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4,420.00

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko