Hotărârea nr. 328/2018

Hotărârea nr.328 – aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 730 A Fundata – Fundățica – lim. jud. Argeș, în categoria funcțională de drum comunal

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.328 din data de 27 septembrie 2018

- privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 730 A Fundata - Fundățica - lim. jud. Argeș, în categoria funcțională de drum comunal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 14828/12.09.2018, precum și Expunerea de motive, întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice - Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, prin care se propune aprobarea încadrării drumului județean DJ 730 A Fundata - Fundățica - lim. jud. Argeș, km 0+000-7+713, predarea drumului județean DJ 730 A Fundata - Fundățica - lim. jud. Argeș, km 0+000-7+713, către Primăria comunei Fundata; în referat se solicită, totodată, și radierea poziției 78 din Anexa 2.8 la H.G.R. nr. 782/2014 privind modificarea anexelor la H.G.R. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, actualizată;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 86/17.02.2016 privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor județene din județul Brașov, și de Hotărârea Consiliului Local Fundata nr.27/29.05.2018 privind propunerea de declasare a drumului județean DJ 730 A din categoria funcțională a drumurilor județene, în categoria funcțională drum comunal;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din O.G.R. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încadrarea drumului județean DJ 730 A Fundata - Fundățica - lim. jud. Argeș, km 0+000-7+713, în categoria funcțională de drum comunal, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă predarea drumului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre către Primăria Comunei Fundata.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice - Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian- IoanVgsContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Consiliul Județean

Brașov

i


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.rob Vi

Secretar

Maria Dumbrăveanu

încadrarea

drumului județean 730 A în categoria funcțională de drum comunal

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziție km (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

Valoare de inventar (lei)

1.

DC 54

DJ 730 A Fundata - Fundățica - lim. jud. Argeș

0+000- 7+713

7,713

DJ 730 A Fundata -Fundățica - lim. jud. Argeș, km 0+000-7+713

1