Hotărârea nr. 327/2018

Hotărârea nr.327 – aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 112 B Cristian - Vulcan, în categoria funcțională de drum de interes local – stradă

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

3                                       3

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.327

din data de TI septembrie 2018

- privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 112 B Cristian - Vulcan, în categoria funcțională de drum de interes local - stradă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 15559/25.09.2018, precum și Expunerea de motive, întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice - Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, prin care se propune aprobarea încadrării drumului județean DJ 112 B Cristian - Vulcan, km 0+000-2+151 în categoria funcțională de drum de interes local - stradă, predarea sectorului de drum județean DJ 112 B Cristian - Vulcan, km 0+000-2+151 către Primăria comunei Cristian; în referat se solicită, totodată, și radierea poziției 53 din Anexa 2.8 la H.G.R. nr. 782/2014 privind modificarea anexelor la H.G.R. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, actualizată;

Ținând cont de adresa Primăriei comunei Cristian nr. 15288/19.09.2018, prin care se solicită încadrarea unui sector de drum județean DJ 112 B Cristian - Vulcan, în categoria funcțională de drum de interes local - stradă;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din O.G.R. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încadrarea drumului județean DJ 112 B Cristian - Vulcan, km 0+000-2+151, în categoria funcțională de drum de interes local - stradă, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă predarea drumului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre către Primăria Comunei Cristian.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, - Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, Direcția Juridică și Direcția Economică.


Consiliul Județean

>

Brașov

J


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV ț

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


ANEXA 1Secretar

Maria Dumbrăveanu

încadrarea

unui sector de drum județean DJ 112 B în categoria funcțională de drum de interes local stradă

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziție km (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

Valoare de inventar

1.

drum de interes local

- stradă

DN 73 - limita

UAT Cristian

0+000- 2+151

2,151

DJ 112 B: Cristian

- Vulcan


Șef Serviciu L.Î.I.D.J.

Carmen Bran

întocmit

Relu Giurgiu