Hotărârea nr. 326/2018

Hotărârea nr.326 – aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, U.A.T. Judeţul Braşov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, pentru asigurarea unor servicii medicale gratuite pentru elevii unităţilor şcolare din municipiul şi judeţul Braşov

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovTel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: officeȘiiudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.326

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, U.A.T. Județul Brașov și Inspectoratul Școlar Județean Brașov, pentru asigurarea unor servicii medicale gratuite pentru elevii unităților școlare din municipiul și județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive, înregistrate sub nr. Ad. 15297/24.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală / Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, Consiliul Județean Brașov și Inspectoratul Școlar Județean Brașov, având ca obiect: asigurarea unor servicii medicale gratuite pentru elevii unităților școlare din municipiul și județul Brașov, prin consultații clinice generale realizate la sediul unităților școlare, conform unui orar stabilit cu conducerea acestora și pe baza existenței acordului scris al părinților/reprezentanților legali, fără a fi afectat procesul instructiv-educativ; în referat și expunerea de motive se propune, totodată, împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Brașov de a semna protocolul de colaborare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale, Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile ari. 91 alin. (1) lit. “e” și alin. (6) lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, U.A.T. Județul Brașov și Inspectoratul Școlar Județean Brașov, pentru asigurarea unor servicii medicale gratuite pentru elevii unităților școlare din municipiul și județul Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, să semneze Protocolul de Colaborare.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și Inspectoratul Școlar Județean Brașov.


Contrasem nează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Președinte        Secretar,

Adrian Ioan Veștea Maria brăveanuPROTOCOL DE COLABORARE


CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l

(1)    Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

Sediul: Brașov, Str. Nicopole Nr.45,

Telefon:0268/415130,

reprezentata legal de manager Ec. Săbăduși Monica

(2)    U.A.T Județul Brașov

Sediul: Brașov,Str. B-dul Eroilor nr.5

Telefon: 0268/410777

reprezentata legal de Președinte Consiliul Județean Brașov- Adrian Ioan Veștea

(3) Inspectoratul Școlar Județean Brașov

Sediul: Șirul Gheorghe Dima nr.4,

Telefon 0268/415104,

reprezentata legal de inspector școlar general Ariana Oana Bucur

avand ca temei legal Legea 1/2011 a educației naționale cu modificările si completările ulterioare, Codul Deontologic al Colegiului Medicilor din Romania, precum si intreaga legislație in materie, aplicabila, in vigoare, au convenit incheierea prezentului Protocol cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Definirea obiectului contractului

  • (1)     Obiectul prezentului Protocol consta in prestarea de către Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov a serviciilor medicale in condițiile stabilite in prezentul Protocol, in mod gratuit, fara afectarea procesului instructiv-educativ din unitățile școlare.

  • (2)      Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov va oferi Beneficiarilor ( elevilor unităților școlare) serviciile medicale ce face parte integranta din prezentul Protocol.

Art.3 Desfasurarea serviciilor. Programul de lucru.

(1)     Prestatorul va oferi următoarele servicii medicale pentru beneficiari numai la sediul unităților școlare, conform unui orar stabilit cu conducerea unitatii școlare, in condițiile existentei acordului scris al părinților: consultații clinice generale

  • (2)     Orarul va fi comunicat in scris iar prestatorul se obliga sa-1 respecte intocmai.

  • (3)     Orarul poate fi schimbat/modificat prin acordul dintre Prestator si Beneficiar.

Art.4 Durata contractului.

Art. 4.1 - Prezentul Protocol se încheie pe termen de 1 (unu) an, începând cu data de 01 octombrie 2018 .

  • 4.2. - Durata sa poate fi prelungită prin acordul părților încheiat sub forma unui act adițional la prezentul protocol.

Art.5 Drepturile si obligațiile pârtilor.

5.1 Obligațiile colaboratorului.

Pentru realizarea obiectului prezentului protocol,colaboratorul se obligă:

să manifeste o conduită onorabilă,

să respecte regulamentul de ordine interioară al unitarii școlare;

sa asigure serviciile medicale prevăzute in protocol.

  • 5.2. Obligațiile beneficiarului. Se obligă:

  • - sa asigure condiții corespunzătoare desfășurării activității colaboratorului pe durata contractului;

  • - sa pună la dispoziția Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ( medicilor) spațiile corespunzătoare ca să-și poată îndeplini activitatea.

VI. Alte clauze.

Modificarea condițiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui înainte de termen) poate avea loc numai cu acordul scris al părților.

Prezentul contract a fost incheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți,

SPITALUL CLINIC DE URGENTA

PENTRU COPD BRAȘOV

U.A.T.Județul Brașov

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN BRAȘOV

MANAGER

ec. Monica Sabadus

PREȘEDINTE Adrian Veștea

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL prof. Ariana Oana Bucur

DIRECTOR MEDICAL

Dr Liviu Muntean

VICEPREȘEDINTE

Adrian Gabor

CONSILIER JURIDIC

Ovidiu Deliu

CONSILIER JURIDIC

Diana Coman

SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

DIRECȚIA JURIDICĂ

Claudia Crăciun

D.S.A.M

Văsioiu Adelina