Hotărârea nr. 325/2018

Hotărârea nr.325 – aprobarea Protocolului de Colaborare între Ministerul Mediului, Județul Brașov – Consiliul Județean Brașov, Municipiul Brașov – Consiliul Local al Municipiului Brașov și Instituția Prefectului – Județul Brașov pentru desfășurarea, prin efort comun, a Reuniunii Directorilor în Domeniul Biodiversității, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 325

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Ministerul Mediului, Județul Brașov - Consiliul Județean Brașov, Municipiul Brașov - Consiliul Local al Municipiului Brașov și Instituția Prefectului -Județul Brașov pentru desfășurarea, prin efort comun, a Reuniunii Directorilor în Domeniul Biodiversității, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive nr. 15595 din data de 25.09.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea Protocolului de Colaborare între Ministerul Mediului, Județul Brașov - Consiliul Județean Brașov, Municipiul Brașov -Consiliul Local al Municipiului Brașov și Instituția Prefectului - Județul Brașov pentru desfășurarea, prin efort comun, a Reuniunii Directorilor în Domeniul Biodiversității, în perioada 8-9 aprilie 2019, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în perioada ianuarie - iunie 2019;

Luând în considerare adresa nr. 15281/19.08.2018 a Ministerului Mediului;

Ținând cont de prevederile Anexei nr. 2 - “ Normative de Cheltuieli și Limite Maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol” din O.G.R. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “b”, lit. “e”, alin. (3), lit. “a” și alin. (6), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă Protocolul de Colaborare între Ministerul Mediului, Județul Brașov - Consiliul Județean Brașov, Municipiul Brașov - Consiliul Local al Municipiului Brașov și Instituția Prefectului -Județul Brașov pentru desfășurarea, prin efort comun, a Reuniunii Directorilor în Domeniul Biodiversității, în perioada 8-9 aprilie 2019, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în perioada ianuarie - iunie 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuSECRETAR, Maria DUMBRĂVEANU


Județul Brașov - Consiliul Județean Brașov, Municipiul Brașov - Consiliul Local al Municipiului Brașov și Instituția Prefectului Județului Brașov

,                                                                 >                           f

în baza dispozițiilor art. 5 lit. (u) și ale art. 13 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, precum și în baza art. 63 alin.

 • (1) lit. c) și e), art. 91 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. a) și alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 și Anexa 2 la OG nr. 80 /2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Decizia nr. 34 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (denumit în continuare Consiliul) privind calendarul actualizat al reuniunilor informale organizate în România pe durata mandatului la Președinția Consiliului UE, care a fost luată în cadrul celei de-a zecea reuniuni a acestui Consiliu, ce a avut loc la București, în data de 4 septembrie 2018,

în vederea realizării evenimentelor aferente exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru al anului 2019 și pentru asigurarea condițiilor necesare organizărilor reuniunilor informale la nivel național,

MINISTERUL MEDIULUI, cu sediul în București, Bvd. Libertății nr. 12, sector 5, telefon 021/408.95.21, fax: 021/312.42.27, C.I.F. 16335444, reprezentat de doamna Viceprim-ministru, Ministrul Mediului, Grațiela Leocadia GAVRILESCU, denumit în continuare Ministerul, pe de o parte,

și

JUDEȚUL BRAȘOV - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 5, cam. 10, Județul Brașov, denumit în continuare Consiliul Județean, reprezentat prin domnul Președinte Adrian-loan VEȘTEA,

MUNICIPIUL BRAȘOV - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 8 cam. 9, 10, Județul Brașov, denumit în continuare Consiliul Local, reprezentat prin domnul Primar George SCRIPCARU,


ministerul MediuluiINSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Municipiul București, Bd. Eroilor nr.

5, Județul Brașov, denumit în continuare Prefectura, reprezentat prin domnul Prefect Marian Iulian RASALIU, în calitate de Instituții Partenere, pe de cealaltă parte,

au convenit următoarele:

Capitolul I - Obiectul de reglementare

Art. 1 - (1) Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie parteneriatul dintre Ministerul Mediului, pe de o parte și Consiliul Județean, Consiliul Local și Prefectura, pe de cealaltă parte, pentru desfășurarea, prin efort comun, a evenimentului reprezentând reuniunea Directorilor în domeniul biodiversității1, care va avea loc în Județul Brașov, în perioada 8-9 aprilie 2019, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în perioada ianuarie - iunie 2019.

 • (2) La eveniment participă aproximativ 100 de persoane din cele 28 de State Membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România.

Capitolul II - Obligațiile Părților

Art. 2 - Obligațiile Consiliului Județean

 • (1)    Consiliul Județean se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol și să favorizeze imaginea județului Brașov, dată fiind natura internațională a reuniunii organizate.

 • (2)    Consiliul Județean se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentului, după cum urmează:

 • i.Asigură organizarea și oferirea unei mese de prânz tip bufet pentru grupul de Participanți, în incinta centrului de conferințe, ales conform cerințelor specifice evenimentului. Meniul este stabilit în prealabil, de comun acord, cu Ministerul, cu respectarea Normativelor de Cheltuieli și a Limitelor Maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol, prevăzute la anexa 2 din OG nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • ii.Asigură acordarea de materiale de prezentare, promovare a Județului Brașov Participanților, cu ocazia reuniunii, conform programului stabilit, cu respectarea Normativelor de Cheltuieli și a Limitelor Maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol, prevăzute la anexa 2 din OG nr.80/2001 ,cu modificările și completările ulterioare.

 • (1)     Consiliul Local se obligă să ducă la îndeplinire numai activitățile convenite și conform cu art. 3 din prezentului Protocol de colaborare și să favorizeze imaginea Municipiului Brașov, dată fiind natura internațională a reuniunii organizate.

 • (2)    Consiliul Local se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentului, după cum urmează:

 • i.Asigură transportul participanților prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea Participanților în perioada desfășurării evenimentului, după cum urmează:

 • a.     de la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București până la locația de cazare în Municipiul Brașov, în ziua sosirii Participanților în România.

 • b.     de la locația de cazare până la obiectivele turistice stabilite conform Programului reuniunii (Biserica Neagră din Brașov și Castelul Bran), respectiv de la obiective până la locația unde se va organiza cina festivă și până la locația de cazare din Municipiul Brașov.

 • c.     de la locația de cazare până la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, în ziua plecării participanților din România.

 • ii. Asigură organizarea și oferirea unei recepții de primire a Participanților în ziua sosirii acestora în România, care va include și un moment artistic, stabilit de comun acord cu Ministerul, în incinta locației agreate de comun acord cu Ministerul, conform programului propus, precum și susținerea unui cuvânt introductiv cu ocazia deschiderii acestui eveniment.

 • iii. Asigură organizarea și oferirea unei vizite turistice și susținerea unui moment artistic reprezentând un concert de orgă de aproximativ 20 minute, în incinta Bisericii Negre din Brașov, stabilite de comun acord cu Ministerul, conform programului propus.

 • iv. Asigură acordarea de suveniruri cu specific local Participanților, cu ocazia organizării reuniunii, conform programului stabilit.

 • v. Asigură prezența poliției locale la locația evenimentului, pe toată perioada desfășurării reuniunii.

Art. 4 - Obligațiile Instituției Prefectului -Județul Brașov

 • (1)    Prefectura se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol de colaborare, în condiții adecvate naturii internaționale a evenimentului.

 • (2)    Prefectura se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentului, după cum urmează:

 • i. Asigură prezența poliției și a serviciului de ambulanță la locația evenimentului, pe toată perioada desfășurării reuniunii.

 • ii. Asigură organizarea și oferirea unei vizite turistice la Castelul Bran pentru Participanți, conform programului propus.  în executarea obligațiilor revenite conform prezentului Protocol, incumba responsabilități de ordin financiar.


  Prefecturii nu îi vor


Art. 5 Obligații comune ale Instituțiilor Partenere

 • (1)    Instituțiile Partenere se obligă să sprijine realizarea și buna desfășurare a evenimentului, în limita activităților ce le revin, prin asigurarea suportului necesar conform prezentului Protocol de colaborare, dar și prin strânsa cooperare cu Ministerul.

 • (2)    Instituțiile Partenere asigură personal propriu pentru îndeplinirea activităților asumate conform prezentului Protocol de colaborare.

 • (3)    Instituțiile Partenere sunt răspunzătoare de întocmirea tuturor documentelor necesare îndeplinirii obligațiilor.

 • (4)     Instituțiile Partenere se obligă să notifice în prealabil (10 zile lucrătoare), în scris, Ministerul cu privire la orice modificare a programelor artistice, turistice, a meniurilor sau altor aspect de ordin logistic sau organizatoric, orice modificare urmând a fi supusă aprobării Ministerului.

 • (5)    îndeplinirea obligațiilor Instituțiilor Partenere nu generează costuri pentru Minister.

Art. 6 Obligațiile Ministerului

 • (1)    Ministerul contribuie la realizarea evenimentului prin îndeplinirea propriilor sale activități, stabilite conform fișei și planului reuniunii, puse la dispoziția Părților.

 • (2)    Ministerul asigură personal propriu pentru îndeplinirea activităților ce îi revin pentru organizarea reuniunii grupului de Participanți.

 • (3)    Ministerul nu are pretenții de natură financiară rezultate din organizarea evenimentului și nu solicită informații de acest gen cu privire la contractele pecuniare încheiate de Instituțiile Partenere, în îndeplinirea obligațiilor ce le incumbă acestora.

 • (4)    Ministerul comunică cu Instituțiile Partenere cu privire la orice problemă de natură operațională, care afectează bunul mers al evenimentului.

 • (5)    Ministerul notifică, în prealabil, Instituțiilor Partenere orice schimbare survenită în cadrul programului și agendei evenimentului.

Capitolul III - Amendamente

Art. 7 Protocolul de colaborare poate fi prelungit, modificat sau completat numai cu acordul scris al tuturor Părților, prin act adițional, din inițiativa oricăreia dintre Părți.

Capitolul IV - Forța majoră

Art. 8 (1) Forța majoră exonerează Părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Protocol de colaborare pe toată perioada în care aceasta acționează.(2) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • (3) îndeplinirea prezentului Protocol de colaborare este suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.

 • (4)    Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (5)    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 zile, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a prezentului Protocol de colaborare, fără ca vreuna dintre Părți să poată pretinde celeilalte daune.

Capitolul V - Soluționarea litigiilor

Art. 9 Părțile depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Protocol de colaborare.

Art. 10 Prezentul Protocol de colaborare este supus legii române.

Art. 11 Dacă după 10 zile de la începerea acestor negocieri, Părțile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă divergențele apărute, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă, în a cărei rază teritorială își are sediul Ministerul.

Capitolul VI - încetarea Protocolului de colaborare

Art. 12 încetarea valabilității Protocolului de colaborare poate avea loc :

 • i. prin acordul Părților consemnat în scris, înainte de îndeplinirea termenului prevăzut la Cap. VIII - "Valabilitatea protocolului de colaborare”;

 • ii. prin denunțarea lui de către oricare dintre Părți, cu notificarea prealabilă a celorlalte Părți;

 • iii. prin împlinirea termenului pentru care a fost încheiat și în situația în care Părțile nu au convenit prelungirea duratei prin act adițional;

 • iv. forța majoră, potrivit art. 8 (5).

Capitolul VII - Denunțarea

Art. 13 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de colaborare de către una dintre Părți duce la denunțarea unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celorlalte Părți.

(2) Solicitarea de denunțare a Protocolului de colaborare trebuie transmisă în scris de către partea inițiatoare cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.Capitolul VIII - Valabilitatea Protocolului de colaborare

Art. 14 - Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare de la data încheierii sale și produce efecte până la finalizarea reuniunii și oricăror aspecte de ordin organizatoric în legătură cu evenimentul ce face obiectul prezentului act.

Capitolul IX - Dispoziții diverse

Art. 15 - Reprezentanții Părților analizează periodic stadiul realizării măsurilor convenite prin prezentul Protocol de colaborare. Pe baza acestei analize, Părțile propun măsuri care să conducă la îmbunătățirea și dezvoltarea colaborării.

Art. 16 - Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului Protocol de colaborare să fie notificat în timp util celeilalte Părți, iar remedierea acestuia să fie realizată având la bază consultarea reciprocă și dialogul bilateral constructiv.

Art. 17 - Părțile pot conveni măsuri comune suplimentare pentru realizarea activităților necesare organizării și desfășurării evenimentului reglementat prin prezentul Protocol de colaborare.

Art. 18 - Orice referire în cadrul prezentului Protocol de colaborare la centrul de conferință, locația de cazare, program turistic sau alte aspecte organizatorice este interpretată în conformitate cu programul și fișa evenimentului, stabilite de către Minister și comunicate celorlalte Părți.

Capitolul X - Detalii de corespondență

Ministerul Mediului

Adresa: Municipiul București, Bd-ul Libertății nr. 12, Sector 5;

Persoane de contact: Dl. Gabriel Chivăran, Director, Direcția Investiții, Achiziții si Logistică

Email: gabriel.chivaran@mmediu.ro

Consiliul Județean Brașov

Adresă: Municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 5, cam. 10, Județul Brașov

Persoană de contact:

Telefon:

E-mail:

Consiliul Local al Municipiului Brașov

Adresă: Municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 8 cam. 9, 10, Județul Brașov

Persoană de contact:

Telefon:Instituția Prefectului Județul Brașov

»                                                                       r                      f

Adresă: Municipiul București, Bd. Eroilor nr. 5, Județul Brașov

Persoană de contact:

Telefon:

E-mail:

Prezentul Protocol de colaborare a fost redactat în limba română, conține 7 (șapte) pagini și a fost semnat astăzi, ........., în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte,

fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

MINISTERUL MEDIULUI

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL MEDIULUI

Gabriela Leocadia GĂVRILESCU

JUDEȚUL BRAȘOV - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PREȘEDINTE,

Președinte Adrian-loan VEȘTEA

MUNICIPIUL BRAȘOV - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

PRIMAR,

George SCRIPCARU

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRAȘOV

PREFECT,

Președinte Marian Iulian RASALIU

1

Denumiți în continuare "Participanti”