Hotărârea nr. 324/2018

Hotărârea nr.324 – avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr. 36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea Brașov”

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


ts IS-2016 I 5AR5ATORIM IMPWEUNX


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 324

din data de 27.09.2018

- privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr. 36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr.ad. 13298 din data de 17.09.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea Brașov”. Spațiile solicitate se află în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea Brașov” conform Contractului de Administrare nr. 17136/2016 și Actului adițional nr. 1 și sunt înscrise în domeniul public al județului Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/28.06.2017 privind aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54 din data de 11.09.2012 și ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 490/28.11.2017 privind stabilirea cotei - părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2018 și nr. 227/26.07.2018 privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr.I.Aurel Sbârcea Brașov ;

Având în vedere dispozițiile art.14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”c” și alin.(4) lit.”a”, coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. „c” și alin. (4) - (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează închirierea, prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea Brașov”, după cum urmează:

75,78 mp activitate medicală de specialitate O.G. și 63,92 mp spații comune;

74,09 mp activitate medicină de laborator și 17,87 mp spații comune;

28,71 mp activitate medicină de familie și 5,72 mp spații comune;

23,06 mp activitate medicină de familie și 5,96 mp spații comune.

Art.2. - Cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 227/26.07.2018 privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr.Ioan Aurel Sbârcea Brașov”.

Art 3 . - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea Brașov”.

PREȘEDINTE           ..          v

Adrian- IoanVe^țcăl                '    <+ Contrasemnează,

/---.        5 SECRETAR

z           / /            ■'   .      I . Maria Dumbrăveanu