Hotărârea nr. 323/2018

Hotărârea nr.323 – aprobarea scutirii de la plata taxei de şcolarizare pentru cincisprezece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2018-2019

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.323

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea scutirii de la plata taxei de școlarizare pentru cincisprezece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 27.09.2018

Analizând referatul înregistrat sub nr. 15367 din data de 21.09.2018 și Expunerea de motive înregistrată sub nr. 15368 din data de 21.09.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea scutirii de la plata taxei de școlarizare pentru 15 (cincisprezece) cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2018-2019, pe baza criteriilor de evaluare aprobate de Consiliul de Administrație al scolii din data de 23.05.2018;

Ținând cont de dispozițiile art.16, alin. (1) și (2) din O.U.G.nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de dispozițiile art. 41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 37/03.02.2016, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.158 din data de 30.05.2018, prin care au fost aprobate taxele de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2018-2019 ;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. „d” și alin.(5), lit.”a” pct.l, 4 și 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă scutirea de la plata taxei de școlarizare, pentru cincisprezece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2018-2019.

Scutirea de la plata taxei de frecvență, pentru cei cincisprezece cursanți, precizați în alin. 1 al prezentului articol, se va realiza pe baza următoarelor criterii de evaluare:

Criterii de evaluare

Punctaj

A. Activitatea școlară

1 .Participare spectacole sau expoziții

50

2.Obținere premii

40

B. Venit pe membru de familie

l.Mai mic de 1400 lei

50

2.Mai mic de 1500 lei

48

3.Mai mic de 1600 lei

46

4.Mai mic de 1700 lei

44

5.Mai mic de 1800 lei

42

6.Mai mic de 1900 lei

40

7.Mai mare de 1901 lei

0

Art.2.- Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov va selecta cei cincisprezece cursanți și va prezenta plenului Consiliului Județean Brașov performanțele acestora.

Art.3 Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu