Hotărârea nr. 322/2018

Hotărârea nr.322 – modificarea punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.176/30.05.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean

>

Brașov

i


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.322 din data de 27 septembrie 2018

- privind modificarea punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.176/30.05.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul de specialitate înregistrate cu nr. 15196/18.09.2018, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Financiar-Contabil, prin care se propune modificarea punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 176/30.05.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând adresa nr. 1003/05.09.2018 întocmită de către Școala Profesională Specială Codlea, prin care solicită aprobarea majorării cotei pentru un autovehicul de la 100/litri/lună la 350/litri/lună;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică punctul 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.176/30.05.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, care va avea următorul cuprins: ”Școala Profesională Specială Codlea - microbuz - lbuc. - 350/litri/lună”.

Art.2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.176/30.05.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, rămân neschimbate.

Art,3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.