Hotărârea nr. 321/2018

Hotărârea nr.321 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 19.10.2018

*9

CONSUJUI. JUDEȚEAN Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @ judb rasov. ro, www, j ud b rasov. ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.321 din data 27.09.2018

privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 19.10.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive nr.Ad.15.131 din data de 26.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov prin înlocuirea domnului Gheorghe Dumă, numit în calitate de vicepreședinte al comisiei cu doamna Julieta Aurelia Gîrbacea, începând cu data de 19.10.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318/2018 prin care s-a constatat încetarea de drept a raportului de serviciu al domnul Gheorghe Dumă, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.320/2018 prin care s-a aprobat exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor funcției publice de director general al D.G.A.S.P.C. Brașov de către doamna Julieta Aurelia Gîrbacea, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 390/30.08.2017 și 69/28.02.2018 ;

Având în vedere prevederile 91 alin. (1) lit.“d” și alin. (5) lit. “a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile art. 2 alin. (1) și art.5 alin 1 lit „e” din H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - începând cu data de 19.10.2018 se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, prin înlocuirea domnului Gheorghe Dumă, numit în calitate de vicepreședinte al comisiei cu doamna Julieta Aurelia Gîrbacea.

Art.2, - Comisia pentru Protecția Copilului Brașov va avea următoarea componență:

Președinte

Maria Dumbrăveanu

Secretarul Județului Brașov

Vicepreședinte

Julieta Aurelia Gîrbacea

Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Membrii

Titulari

Supleanți

Dr. Preda Cristinel-Valeriu

Dr. Ioana Dumitru

Desemnați de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov

Delia Chivărean

Tamara Brătucu

Desemnați de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov

Anamaria Mihaela Covaci

Jolia Toca

Desemnați de Agenția de Plăți și Inspecție Socială a

Județului Brașov

Eva Ciurcan

Silviu Adrian Lupu

Fundația Creștină ”Osana”, jud. Brașov

Ligia Luca

Claudia Maria Ferțu

Asociația "Samariteanul Milos” jud. Brașov

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Comisia pentru Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Duțnbrăveanu