Hotărârea nr. 319/2018

Hotărârea nr.319 – delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovHOTĂRÂREA NR.319

din data de 27.09.2018

- privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând raportul de specialitate, precum și expunerea de motive, înregistrate sub nr. ad.15131/21.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune, delegarea, cu caracter temporar, a atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pentru perioada 12.10.2018-19.10.2018, către doamna Gîrbacea Julieta Aurelia, funcționar public de conducere în cadrul aparatului propriu al acestei instituții;

Văzând adresa nr. 51909/17.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 15131/17.09.2018, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, face cunoscut că la data de 12.10.2018, domnul DURNĂ GHEORGHE, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, va îndeplini condițiile de vârstă standard și stagiul minim de cotizare pentru pensionare, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare necesitatea asigurării conducerii instituției de la momentul încetării de drept a raportului de serviciu al domnul DURNĂ GHEORGHE, până la constarea prin act administrativ a acestui fapt, potrivit art. 98, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”a” și alin.(2), lit. „e” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se deleagă, cu caracter temporar, pentru perioada 12.10.2018-19.10.2018, atribuțiile corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, atribuții prevăzute în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către doamna Gîrbacea Julieta Aurelia, funcționar public de conducere în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumhrăveanu