Hotărârea nr. 317/2018

Hotărârea nr.317 – constatarea anulării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 395/30.08.2017 privind sancționarea disciplinară a directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 317

din data de 27.09.2018

- privind constatarea anulării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 395/30.08.2017 privind sancționarea disciplinară a directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând Raportul și Expunerea de motive, înregistrate sub nr. 10044/25.09.2018, întocmite de către Direcția Juridică / Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune constatarea anulării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 395/30.08.2017 privind sancționarea disciplinară a directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând Sentința civilă nr. 2465/CA/18.12.2017 a Tribunalului Brașov, rămasă definitivă prin respingerea recursului formulat de către Consiliul Județean Brașov, de către Curtea de Apel Brașov, prin Decizia nr. 1121 /R/23.05.2018, care a apreciat că nu poate fi reținută vinovăția domnului Dumă Gheorghe, cu privire la neducerea la îndeplinire a Hotărârilor nr. 10 și nr. 11 din data de 29.05.2017 ale Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, existând dispoziții legale, care constituie piedici la executarea acestora, refuzul punerii în executare fiind astfel justificat;

în conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. “e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constată anularea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 395/30.08.2017 privind sancționarea disciplinară a directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, domnul Durnă Gheorghe.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu