Hotărârea nr. 316/2018

Hotărârea nr.316 – aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare şi mandatarea reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în acest sens

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 316

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare și mandatarea reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în acest sens

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27.09.2018

Analizând raportul de specialitate înregistrat cu nr. 13343 din data de 07.09.2018 și expunerea de motive nr. ad. 14946 din data de 20.09.2018 întocmite de către Direcția Juridică - Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea achiziționării de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov, de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru a asigura continuitatea apărării în cadrul dosarului nr. 9129/197/2017 - acțiune în evacuare și în dosarul nr. 21442/197/2018 - pretenții, aflate pe rolul Judecătoriei Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 301/30.07.2014 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare, și mandatarea în acest sens a reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor SC METROM Industrial Parc SA Brașov;

Având în vedere prevederile art.l alin. (1) și alin (3) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art.91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”d” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.l03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă achiziționarea de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru a asigura continuitatea apărării în cadrul dosarului nr. 9129/197/2017 - acțiune în evacuare și în dosarul nr. 21442/197/2018 - pretenții, aflate pe rolul Judecătoriei Brașov.

Art.2. - Se mandatează reprezentanții Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov pentru realizarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare prevăzute la art. 1.

Art.3. - Prezenta hotărâre se va comunica S.C.Metrom Industrial Parc S.A. Brașov .

PREȘEDINTE

//<. ___

Adrian- Ioan Veștga--

-L.                                     1

Contrasemnează,

H ....         ■. ,-x.-v      s”*2'

: 1

SECRETAR

',\V,             J

'                                                  A. ’■*.

Maria Dumbrăveanu