Hotărârea nr. 311/2018

Hotărârea nr.311 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.311

din data de 27.09.2018

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând expunerea de motive înregistrată sub nr. 14945/18.09.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. Adl4945/18.09.2018, întocmite de Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (2), lit. „a” și „b” din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/22.04.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

Luând în considerare prevederile art. 12, alin. (2) și (3), lit. „b” din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5.555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE), precum și art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

9

special

Nr. membri Consiliul de Administrație

Reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în 9                         9

Consiliul de Admniistratie

1

Centrul Școlar pentru Educație Incluzi vă Brașov

9

Dragoman Aurora

Wittstock Eberhard Wolfgang

2

Școala Profesională Specială

Codlea

7

Iacob Paul

3

Centrul Școlar pentru

Educație Incluzivă Brădet

Săcele

7

Kadas-Iluna Andrei Marius

4

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

7

Lascu Iulian

5

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

7

Mares Ioan

9

6

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov (CJRAE)

9

Sebeni-Comșa Mariana

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și reprezentanții desemnați la art. 1.

9


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

JP