Hotărârea nr. 310/2018

Hotărârea nr.310 – aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 310 din data de 27.09.2018

- privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 14922 din data de 20.09.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune aprobarea statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 16/30.01.2018; față de statul de funcții aprobat se propune transformarea unui post vacant de consilier juridic în post de agent de intervenție pază și ordine;

Văzând adresa nr. 866/12.09.2018 a Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 16/30.01.2018 privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Anexa nr.VII, Capitolul I și II, art. 7 și art. 12;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 16/30.01.2018 privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.

Secretar C.J

MARIA DUMBRĂVEA^

STAT DE FUNCȚII

pentru personalul Direcției de Pază și Ordine Brașov

A P R O BAT,

PREȘEDINTE adriathoanJ^


A.


Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

0

1

2

3

4

1

Director

S

gr.H

1

2

Contabil Șef

s

gr.H

1

3

Specialist resurse umane

s

1

4

Economist

s

1

5

Tehnician SSM

s

1

6

Consilier

s

1

7

Inspector

PL

1

8

Funcționar economic

s

1

9

Șef formație pază

M

4

10

Agent de intervenție pază și ordine

G

114

TOTAL:

126

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


IRECTOR )LAE SFREJA