Hotărârea nr. 309/2018

Hotărârea nr.309 – aprobarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Braşov

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 309 din data de 27.09.2018

- privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 14685 din data de 20.09.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune aprobarea statului de funcții al Muzeului de Artă Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 64/31.01.2017; față de statul de funcții aprobat se propune transformarea unor posturi ca urmare a îndeplinirii condițiilor de promovare în grad profesional a personalului;

Văzând adresa nr. 356/10.09.2018 a Muzeului de Artă Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 64/31.01.2017 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Muzeului de Artă Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 64/31.01.2017 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul de Artă Brașov.


Nr.

FUNCȚIA

Nivelul

Nivel

Nr.

crt.

studiilor

încadrare

posturi

Treapta/

Grad

1

Manager

S

II

1

2

Contabil sef

S

II

1

3

Sef serviciu arta

S

II

1

4

Muzeograf

S

I

1

5

Muzeograf

S

II

1

6

Supraveghetor muzeu

M;G

5

7

Restaurator

S

IA

1

8

Conservator

S

IA

1

9

Conservator

SSD

I

1

10

Economist

S

IA

1

11

Casier

M;G

1

12

Administrator

I

1

13

Paznic

4

14

Șofer

I

1

TOTAL

21

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise prin prezentul document.CONTABIL ȘEF Moraru Mihaela Draga