Hotărârea nr. 308/2018

Hotărârea nr.308 – completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.13/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov

Consiliul Județean Brașov

)

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


WtXKHc;           tMPRr.UN-A


HOTĂRÂREA NR.308

din data de 27 septembrie 2018

- privind completarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 13/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 15015/1 din data de 20.09.2018, întocmit de către Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune completarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.13/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov;

Văzând adresa nr.17381/2018 întocmită de către Direcția Județeană Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, prin care solicită completarea Anexei nr.l privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov având în vedere modificarea statului de funcții prin transformarea a cinci funcții publice vacante de consilier grad profesional superior în consilier debutant, respectiv două funcții publice vacante de consilier grad profesional principal în consilier grad profesional asistent;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privire la modificarea cotei de impozit, cotei de contribuție de asigurări sociale și cotei de contribuție de asigurări sociale de sănătate, OUG nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice administrației publice locale și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov precum și ierarhia funcțiilor prevăzute la anexa nr. VIII cap.I lit.A pct.III și cap. II lit. A pct. IV din Legea -cadru nr. 153/28.06.2017;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se completează Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.13/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, prin introducerea unei noi poziții la punctul 2. Funcții publice de execuție, Nr.crt. 4, consilier/consilier juridic/inspector, grad profesional debutant, nivelul studiilor S, salariu de bază 2.660, coeficient 1,40.

Art.2. - Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 13/30.01.2018, se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 13/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, rămân neschimbate.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.

PREȘEDINTE^

Adrian- Io^irVeștej


Contrasemnează, SECRETAR Maria Diimbrăveanu


7+ F 'A ?

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază 01 ianuarie 2018

Coeficient

Grad I

Grad II

GradI

Grad II

1

Director Executiv

S

10773

11305

5,67

5,95

2

Șef Serviciu

S

7942

8341

4,18

4,39

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul 1 și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV


Anexa nr. 1


APROBAT


Salarii de bază

A. FUNCȚII PUBLICE

1. Funcții publice de conducere


Secretar,

MARIA DUMBRĂVEANUO

J2. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Salariul de bază -lei

Coeficient

1

Consilier/ consilier juridic/ inspector

Superior

S

5263

2,77

2

Principal

S

4294

2,26

3

Asistent

s

3344

1,76

4

Debutant

s

2660

1,40

5

Referent

Superior

M

2869

1,51


Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.A, pct.2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din Legea nr. 153/2017.

  • - Anexa se va modifica și completa în urma promovării persoanelor în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative

  • - Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

Director Executiv, IOAN CURECHERIU
întocmit, Gabriela Borac