Hotărârea nr. 307/2018

Hotărârea nr.307 – completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 295/24.07.2017 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 307

din data de 27.09.2018

privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 295/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive și referatul nr. 15015/20.09.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.295/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, prin introducerea unei noi poziții la punctul 2. Funcții publice de execuție, Nr.crt. 4, consilier/consilier juridic/inspector: grad profesional debutant, nivelul studiilor S, salariu de bază 2.660, coeficient 1,40;

Văzând adresa nr. 17381/2018 a Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. 1, art. 11, alin.l, art. 12, anexa nr. VIII Cap. I, lit. A, pct.III și Cap. II, lit. A, pct. IV din Legea -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, H.G.R. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “a” și alin. (2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.295/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, prin introducerea unei noi poziții la punctul 2: Funcții publice de execuție, Nr.crt. 4, consilier/consilier juridic/inspector: grad profesional debutant, nivelul studiilor S, salariu de bază 2.660, coeficient 1,40.

Art.2. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.295/24.07.2017, se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.295/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, rămân neschimbate.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază 01 ianuarie 2018

Coeficient

GradI

Grad II

GradI

Grad II

1

Director Executiv

S

10773

11305

5,67

5,95

2

Șef Serviciu

S

7942

8341

4,18

4,39

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV


Anexa nr.


APROBAT


Salarii de bază

A. FUNCȚII PUBLICE

1. Funcții publice de conducere


Secretar,

MARIA DUMBRĂVEAXU

p2. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Salariul de bază -lei

Coeficient

1

Consilier/ consilier juridic/ inspector

Superior

S

5263

2,77

2

Principal

S

4294

2,26

3

Asistent

s

3344

1,76

4

Debutant

s

2660

1,40

5

Referent

Superior

M

2869

1,51


Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.A, pct.2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din Legea nr. 153/2017.

  • - Anexa se va modifica și completa în urma promovării persoanelor în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative

  • - Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise


Director Executiv, IOAN CURECHERIU
DIRECȚIA $

\NĂ T


« JlDr.ll' . .

O COMUNII’ARA O

O de EVIDENȚA

,\ PERSOANELOR