Hotărârea nr. 306/2018

Hotărârea nr.306 – aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 306

din data de 27.09.2018

privind aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 15014 din data de 19.09.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov; față de statul de funcții aprobat, se propune transformarea unor funcții publice vacante;

Văzând adresa nr. 17043/11.09.2018 a Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 296/24.07.2017 privind aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 296/24.07.2017 privind aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov .


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr...............la HCJ nr.............................


Secretar,

Maria Dumbrăveanu


STAT DE FUNCȚII
Aparatul propriu al DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Studii ■

Grad / Treaptă profesională

w

-•

profesional-*' ,

»’ - -

Nr.posturi ■■■.

Funcții publice de conducere

4

1

Director executiv

S

II

1

2

Șef serviciu

S

II

3

Funcții publice de execuție

31

1

Consilier juridic

s

I

superior

3

2

Inspector

s

I

superior

1

3

Consilier

s

I

superior

13

4

Consilier

s

I

principal

3

5

Consilier

s

I

asistent

4

6

Consilier

s

I

debutant

5

7

Referent

M

III

superior

2

Posturi în regim contractual

5

1

îngrijitor

M;G

1

2

Șofer

M;G

I

I

3

Arhivar

M

IA

1

4

Muncitor calificat

M;G

II

1

5

Consilier

S

I

1

TOTAL APARAT PROPRIU                                                       40

Director executiv, IOAN CURECHERIU

Consilier,direcția

O COMl.XITARĂ o DE I:\ i!JE\Ț.\ ■< V A PER.SO,\\l'OR 1


Răspundem pentru legalitatea și corec itudinea datelor transmise


Gabriela Bopic

¥