Hotărârea nr. 305/2018

Hotărârea nr.305 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 51, înscris în C.F. nr. 106846-C1-U1 Braşov, nr. topografic 2721/1/2/I

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 305

din data de 27.09.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 51, înscris în C.F. nr. 106846-C1-U1 Brașov, nr. topografic 2721/1/2/1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 14614 din data de 18.09.2018 și expunerea de motive nr. 14614 din data de 18.09.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 51, înscris în C.F. nr. 106846-C1-U1 Brașov, nr. topografic 2721/1/2/1;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 14614/07.09.2018 a domnului Noaghea Marius Ioan, privind intenția de vânzare a imobilului monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 188, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11384, înscris în C.F. nr. 106846-C1-U1 Brașov, nr. topografic 2721/1/2/1, situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 51, la un preț de 210.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 601/46/03.09.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric situat în Brașov, str. str. Constantin Brâncoveanu nr. 51, “Casa familiei Brâncoveanu”, datare sec XVIII, LMI 2015, poziția 188, cod BV-II-m-B-11384;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, clasat în grupa B, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11384, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 188, situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 51, înscris în C.F. nr. 106846-C1-U1 Brașov, nr. topografic 2721/1/2/1.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR