Hotărârea nr. 304/2018

Hotărârea nr.304 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j u d bra sov. ro, w ww, j ud b rasov. ro


ROMANIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 304

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 27 septembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 15099/ 18.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 263/30.08.2018, unitatea sanitară propune unele promovări prin transformarea unor posturi, ca efect a îndeplinirii de către ocupanții acestora, a condițiilor de promovare, ca urmare a obținerii certificatului de medic primar, a gradului principal pentru asistenții medicali, conform O.G.R. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului;

Modificările solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Luând în considerare art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, precum și de Ordinul ministrului sănătății nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu data prezentei, art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 263/30.08.2018, privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Aprobat HCJ Brașov nr.


din data de


str. Prundului nr. 7-9, Brașov,500123-~_„ tel. 0268511481, fax. 511609


OLINiC Ot PSIHiATRlE -NEUROLOGIE BRAȘOV acr.Prundului Nr.7 - oNr.


Director Executiv Vasioiu~Adelina fSecretar,


Maria Duprtrrăveanu


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5         6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

II

$

1

2

Director Medical

II

s

1

3

Director financiar contabil

II

s

1

4

Director îngrijiri

II

s

1

5

Șef secție- medic primar

neurologie

s

2

6

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

s

5

7

Șef secție- medic primar

II

balneofizioterapie

s

1

8

Șef secție- medic primar

II

laborator

s

1

9

Farmacist - sef

Farmscist specialist

specialist

farmacie

s

1

10

farm^j^^^

primar

farmacie

s

1

11

specialist

farmacie

s

1

12

7/—5®°             --------

primgf?T\

primar

neurologie

s

7,5

13

mediQpanjffî^]   x z> I

1 g   \         ---w H---------

primar

psihiatrie

s

10

14

medic primar

primar

anatomie patologica

S

1

15

medic primar

primar

medicina generala

S

1

16

medic primar

primar

balneofizioterapie

S

1,5

17

medic primar

primar

laborator

S

1

18

medic primar

primar

radiologie si imagistica medică

S

2

19

medic primar

primar

epidemiolog

S

1

20

medic specialist

specialist

neurologie

S

5

21

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

11

22

medic specialist

specialist

medicina generala

S

2

23

psiholog principal

principal

psihologie clinica

S

5

24

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

S

2

25

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

s

2

26

logoped principal

principal

logopedie

s

1

27

biolog principal

principal

laborator

s

2

28

profesor Kinetoterapeut

recuperare

s

2

29

asistent social principal

principal

sociopsihopedagogie

s

1

30

asistent social

sociologie

s

1

31

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

s

6

32

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

2

33

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

18

34

asistent medical principal

principal

laborator

S

2

35

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

S

4

36

asistent medical

medicina generala

s

8

37

asistent medical

balneofizioterapie

s

1

38

asistent medical principal

principal

medicina generala

SSD

4

39

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

82

40

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

PL

5

41

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

M

1

42

asistent medip^f^r^i/ț^^^

principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

43

asistent

principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

44

asistentfpșdfyal prjțfâfggț z    -^W

principal

laborator

PL

9

a. _j Hi Q -J

<?<9

c^z

& r> ,

45

asistent medical principal

principal

farmacie

PL

5

46

asistent medical principal

principal

Radiologie

PL

2

47

asistent medical principal

principal

igiena

PL

1

48

asistent medical

medicina generala

PL

51

49

asistent medical

farmacie

PL

2

50

asistent medical

laborator

PL

1

51

asistent medical debutant

debutant

medicina generala

PL

26

52

asistent medical debutant

debutant

farmacie

PL

3

53

asistent medical debutant

debutant

radiologie

PL

3

54

autopsier

M

1

55

registrator medical

M

2

56

infirmiera

G

109

57

infirmiera debutanta

debutant

G

7

58

ingrijitoare

G

76

59

spălătorese

G

10

60

brancadier

G

15

61

șofer autosanitară

1

M

1

62

paznic

G

12

63

Șef serviciu

II

S

3

64

Șef birou

II

S

5

65

consilier juridic IA

IA

consilier juridic

S

1

66

auditor grad 1

IA

economist

S

2

67

economist IA

IA

economist

S

7

68

economist 1

1

economist

S

7

69

economist II

II

economist

S

3

70

referent de specialitate 1

1

inginer

S

4

71

referent specialitate 1

1

economist

S

1

72

referent specialitate 1

1

jurist

S

1

73

referenLspeeteMate II

II

jurist

S

2

74

1

M

1

75

1

M

1

76

muncitor calificat 1

/

timplar

G

1

77

muncitor calificat 1

1

lacatus mecanic

G

1

78

muncitor calificat 1

1

electrician

G

2

79

muncitor calificat 1

1

instalator

G

2

80

muncitor calificat 1

1

fochist

G

5

81

muncitor calificat 1

1

lenjeresa

G

3

82

muncitor calificat II

II

fochist

G

1

83

muncitor calificat II

II

telefonista

G

4

84

muncitor calificat III

III

telefonista

G

1

85

muncitor calificat IV

IV

instalator

G

1

86

muncitor calificat IV

IV

fochist

G

3

87

șofer 1

1

G

1

88

șofer II

II

G

3

Total Venituri Proprii

616

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

S

1

2

medic primar

primar

psihiatrie

S

5

3

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

1

4

psiholog principal

principal

psihologie

S

1

5

psiholog specialist

specialist

psihologie

S

3

6

psiholog

psihologie

S

1

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

1

8

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

4

9

asistent social principal

principal

PL

1

10

registrator medical

M

1

12

ingrijitoare

G

2

13

medic rezident anul 1

neurologie

S

1

14

medic rezidșntsQuU

psihiatrie

S

3

15

farmacie

S

1

16

nffîtf^ident ar}ul%''''\

neurologie

S

1

17

^jed^ rezijfagfâ^țițl

psihiatrie

S

4

18

r^^^^l IU S - j)

neurologie

S

2

19

medic rezident anul III

psihiatrie

S

6

20

medic rezident anul IV

psihiatrie

S

6

Total Buget de Stat

45

TOTAL GENERAL

661

Total posturi aprobate - 661

din care:

conducere execuție

32

629

Total posturi aprobate - 661

din care:

venituri proprii

616

bugetul de stat

45

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANCJAR CONTABIL,

ec. Aurelia POPîntocmit,


ȘEF SERVICIU RUNOS, ing.ec.llepna PUIU